Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 75

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 75

Strona 1 z 5
15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/75

ZALECENIE KOMISJI z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/25/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowa­ dzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Aby uniknąć niespójności w traktowaniu takich produktów, ułatwić pracę właściwym organom krajowym i pomóc zainteresowanym podmiotom gospodarczym działać w ramach zapewniających odpowiedni poziom pewności prawnej, należy ustanowić niewiążące wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi i innymi rodzajami produktów. Środki przewidziane w niniejszym zaleceniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Rozróżnienie pomiędzy materiałami paszowymi, dodat­ kami paszowymi i innymi produktami, takimi jak leki weterynaryjne, ma wpływ na warunki wprowadzania takich produktów do obrotu w zależności od odpowied­ nich obowiązujących przepisów. Podmioty działające na rynku pasz i właściwe krajowe organy kontroli często stają wobec kwestii dotyczących klasyfikacji produktów, które mogłyby stanowić zagro­ żenie dla wprowadzania pasz do obrotu w Unii Europej­ skiej.

W celu rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodat­ kami paszowymi i innymi rodzajami produktów należy uwzględnić wytyczne zawarte w załączniku do niniejszego zale­ cenia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 stycznia 2011 r.

(2)

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1.

L 11/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

ZAŁĄCZNIK WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZRÓŻNIENIA POMIĘDZY MATERIAŁAMI PASZOWYMI, DODATKAMI PASZOWYMI I INNYMI PRODUKTAMI Celem niniejszych wytycznych jest pomoc właściwym organom krajowym i podmiotom działającym na rynku pasz w egzekwowaniu i stosowaniu odpowiednich przepisów prawnych. Wytyczne te są oparte na przepisach ustanowionych w ramach prawnych regulujących różne rodzaje przedmiotowych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem zawartych w tych przepisach definicji produktów, w celu określenia wska­ zówek dotyczących rozróżnienia pomiędzy typami produktów. W przypadku dowolnego produktu kryteriów zaproponowanych do rozróżnienia pomiędzy różnymi typami produktów nie należy stosować po kolei, lecz jednocześnie, aby stworzyć charakterystykę poszczególnych produktów, biorąc pod uwagę wszystkie ich cechy. Żadne z kryteriów nie może być zastosowane oddzielnie ani być nadrzędne wobec innego kryterium. Analogia do innych produktów nie może być użyta jako kryterium dyskryminujące, ale może być pomocna w dokonaniu przeglądu decyzji, która została już podjęta w oparciu o ustalone kryteria. Analogia może być także zastosowana do sprawdzenia spójności. 1. 1.1. Prawodawstwo w zakresie pasz Teksty prawne W odpowiednich przepisach prawnych znajdują się następujące definicje: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 (1): „pasza”: substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 75 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 62 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L11 - 58 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34)

 • Dz. U. L11 - 56 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28)

 • Dz. U. L11 - 54 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/27)

 • Dz. U. L11 - 53 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/26)

 • Dz. U. L11 - 49 z 201115.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62) (1)

 • Dz. U. L11 - 36 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 31 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 29 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L11 - 27 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach czwartych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L11 - 24 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L11 - 22 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 18 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L11 - 1 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.