Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 48

Metody analizy stosowane do badania migracji i zawarto­ ści pozostałości monomeru chlorku winylu określone w dyrektywie Komisji 80/766/EWG z dnia 8 lipca 1980 r. ustanawiającej wspólnotową metodę analizy do celów urzędowej kontroli poziomu monomeru chlorku winylu w materiałach i wyrobach, które przeznaczone są do kon­ taktu ze środkami spożywczymi (1) i  dyrektywie 81/432/EWG z  dnia 29  kwietnia 1981  r. ustanawiającej wspólnotową metodę analizy do celów urzędowej kontro­ li chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do środków spożywczych (2) są nieaktualne. Metody analizy powinny być zgodne z  kryteriami określonymi w  art.  11 rozporządzenia (WE) nr  882/2004 Parlamentu Europej­ skiego i Rady (3) w sprawie kontroli urzędowych przepro­ wadzanych w  celu sprawdzenia zgodności z  prawem paszowym i  żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i  dobrostanu zwierząt. Należy zatem uchylić dyrektywy 80/766/EWG i 81/432/EWG. Środki przewidziane w  niniejszym rozporządzeniu są zgodne z  opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,


b) c)

pozostających w kontakcie z żywnością; lub mogących wejść w  kontakt z  żywnością zgodnie z  uzasad­ nionymi przewidywaniami. Artykuł  2 Zakres

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do materiałów i wyro­ bów wprowadzanych do obrotu w  UE i  należących do następu­ jących kategorii: a) materiałów i  wyrobów i  ich części składających się wyłącz­ nie z tworzyw sztucznych; wielowarstwowych materiałów i  wyrobów z  tworzyw sztucznych połączonych klejami lub w inny sposób; materiałów i wyrobów, o których mowa w lit. a) lub b), po­ krytych nadrukiem lub powłoką; warstw z tworzyw sztucznych lub powłok z tworzyw sztucz­ nych tworzących uszczelki w kapslach i zamknięciach, które wraz z  tymi kapslami i  zamknięciami stanowią co najmniej dwie warstwy różnych rodzajów materiałów; warstw z tworzyw sztucznych w wielomateriałowych wielo­ warstwowych materiałach i wyrobach.

(47)

b)

c)

d)

e)

(48)

2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do następujących materiałów i  wyrobów wprowadzanych do obrotu w  UE, które zostaną objęte innymi szczególnymi środkami: a) żywic jonowymiennych; kauczuku; silikonów.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

b) c)

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 Przedmiot 1. Niniejsze rozporządzenie jest szczególnym środkiem w ro­ zumieniu art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004. 2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe wymogi dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu materiałów i wy­ robów z tworzyw sztucznych: a) przeznaczonych do kontaktu z żywnością; lub

3. Niniejsze rozporządzenie nie narusza przepisów UE lub przepisów krajowych mających zastosowanie do farb drukar­ skich, klejów lub powłok. Artykuł  3 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 1) „materiały i wyroby z tworzyw sztucznych” oznaczają: a) materiały i wyroby, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), b) i c); oraz warstwy z tworzyw sztucznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. d) i e);

(1)  Dz.U. L 213 z 16.8.1980, s. 42. (2)  Dz.U. L 167 z 24.6.1981, s. 6. (3)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

b)

L 12/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

2) „tworzywo sztuczne” oznacza polimer, do którego mogły zo­ stać dodane dodatki lub inne substancje i który może funk­ cjonować jako główny składnik strukturalny końcowych materiałów i wyrobów; 3) „polimer” oznacza substancję wielkocząsteczkową uzyskaną w wyniku: a) procesu polimeryzacji, takiego jak poliaddycja lub poli­ kondensacja, lub w wyniku innego podobnego procesu z  udziałem monomerów i  innych substancji wyjścio­ wych; lub modyfikacji chemicznej naturalnych lub syntetycznych makrocząsteczek, albo fermentacji mikrobiologicznej;

10) „substancja pomocnicza w  procesie polimeryzacji” oznacza substancję, która rozpoczyna proces polimeryzacji lub umożliwia kontrolę nad powstawaniem struktur wielkocząsteczkowych; 11) „limit migracji globalnej” (OML) oznacza maksymalną do­ zwoloną ilość substancji nielotnych, które uwolniły się z ma­ teriału lub wyrobu do płynu modelowego imitującego żywność; 12) „płyn modelowy imitujący żywność” oznacza środowisko ba­ dania imitujące żywność; zachowanie płynu modelowego imitującego żywność stanowi imitację migracji z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; 13) „limit migracji specyficznej” (SML) oznacza maksymalną do­ zwoloną ilość danej substancji, która uwolniła się z materia­ łu lub wyrobu do żywności lub płynu modelowego imitującego żywność; 14) „całkowity limit migracji specyficznej” (SML(T)) oznacza maksymalną dozwoloną sumę określonych substancji, które uwolniły się do żywności lub płynu modelowego imitujące­ go żywność, wyrażoną jako całkowita część wskazanych substancji; 15) „bariera funkcjonalna” oznacza barierę składającą się z  co najmniej jednej warstwy dowolnego rodzaju materiału zapewniającą zgodność materiału lub wyrobu końcowego z  art.  3 rozporządzenia (WE) nr  1935/2004 i  z  przepisami niniejszego rozporządzenia; 16) „żywność niezawierająca tłuszczów” oznacza żywność, dla której do badań migracji w  tabeli 2 załącznika  V  do niniej­ szego rozporządzenia określono wyłącznie płyny modelowe imitujące żywność inne niż płyny modelowe imitujące żyw­ ność D1 lub D2; 17) „ograniczenie” oznacza ograniczenie stosowania substancji lub limit migracji, albo limit zawartości substancji w  mate­ riale lub wyrobie; 18) „wymagania” oznaczają skład substancji, kryteria czystości substancji, właściwości fizykochemiczne substancji, szcze­ gółowe informacje dotyczące procesu produkcji substancji lub inne informacje dotyczące wyrażenia limitów migracji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.