Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 48

Artykuł 4 Wprowadzanie do obrotu materiałów i  wyrobów z  tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych można wprowadzać do obrotu wyłącznie, jeżeli są one: a) zgodne z  odpowiednimi wymogami określonymi w  art.  3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 w warunkach zamierzo­ nego i przewidywalnego stosowania; oraz zgodne z wymogami dotyczącymi znakowania określonymi w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004; oraz

b)

c)

4) „wielowarstwowy materiał lub wyrób z tworzyw sztucznych” oznacza materiał lub wyrób składający się z  co najmniej dwóch warstw tworzyw sztucznych; 5) „wielomateriałowy wielowarstwowy materiał lub wyrób” oznacza materiał lub wyrób składający się z  co najmniej dwóch warstw różnych rodzajów materiałów, z  których co najmniej jedna jest warstwą z tworzywa sztucznego; 6) „monomer lub inna substancja wyjściowa” oznacza: a) substancję poddawaną dowolnemu rodzajowi procesu polimeryzacji w celu produkcji polimerów; lub naturalną lub syntetyczną substancję wielkocząsteczko­ wą stosowaną w  produkcji zmodyfikowanych makro­ cząsteczek; lub substancję stosowaną do modyfikowania istniejących naturalnych lub syntetycznych makrocząsteczek;


b)

c)

7) „dodatek” oznacza substancję dodawaną w sposób zamierzo­ ny do tworzyw sztucznych w celu osiągnięcia skutku fizycz­ nego lub chemicznego podczas przetwarzania tworzywa sztucznego lub do końcowego materiału lub wyrobu; jego obecność w  końcowym materiale lub artykule jest zamierzona; 8) „substancja pomocnicza w  produkcji polimerów” oznacza dowolną substancję stosowaną w  celu zapewnienia odpo­ wiedniego środowiska do produkcji polimerów lub tworzyw sztucznych; może być ona obecna w końcowych materiałach lub wyrobach, ale jej obecność nie jest zamierzona, ani nie ma ona wpływu fizycznego lub chemicznego na materiał lub wyrób końcowy; 9) „substancja dodana w sposób niezamierzony” oznacza zanie­ czyszczenie w stosowanych substancjach lub półprodukt re­ akcji powstały podczas procesu produkcji lub rozkładu, albo produkt reakcji;

b)

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/9

c)

zgodne z  wymogami dotyczącymi możliwości śledzenia określonymi w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004; i produkowane zgodnie z  dobrą praktyką wytwarzania okre­ śloną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2023/2006 (1); i zgodne z  wymogami dotyczącymi składu i  deklaracji okre­ ślonymi w rozdziałach II, III i IV niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ II WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADU

3. Poniższe substancje niewłączone do unijnego wykazu są dozwolone z  zastrzeżeniem przepisów określonych w  art.  8, 9, 10, 11 i 12: a) sole (wliczając sole podwójne i kwaśne) glinu, amonu, baru, wapnia, kobaltu, miedzi, żelaza, litu, magnezu, manganu, po­ tasu, sodu i cynku dozwolonych kwasów, fenoli lub alkoholi; mieszaniny uzyskane przez mieszanie substancji dozwolo­ nych bez reakcji chemicznej składników; naturalne lub syntetyczne substancje polimerowe o  masie cząsteczkowej co najmniej 1 000 Da, w przypadku stosowa­ nia ich jako dodatków, z wyjątkiem makrocząsteczek uzyski­ wanych z  fermentacji mikrobiologicznej, zgodne z wymaganiami niniejszego rozporządzenia, jeżeli mogą one funkcjonować jako główny składnik strukturalny materiałów lub wyrobów końcowych; prepolimery i  naturalne lub syntetyczne substancje makro­ cząsteczkowe oraz ich mieszaniny, w przypadku stosowania ich jako monomerów lub substancji wyjściowych, z  wyjąt­ kiem makrocząsteczek uzyskiwanych z  fermentacji mikro­ biologicznej, jeżeli monomery lub substancje wyjściowe niezbędne do ich syntezy są włączone do wykazu unijnego.

d)

e)

b)

c)

SEKCJA 1

Dozwolone substancje Artykuł 5 Unijny wykaz substancji dozwolonych 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.