Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 48

W produkcji warstw z tworzyw sztucznych w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych można stosować w zamierzo­ ny sposób jedynie substancje włączone do unijnego wykazu sub­ stancji dozwolonych (dalej zwanego „unijnym wykazem”) określonego w załączniku I. 2. a) b) c) Unijny wykaz zawiera: monomery i inne substancje wyjściowe; dodatki, z wyłączeniem barwników; substancje pomocnicze w  produkcji polimerów, z  wyłącze­ niem rozpuszczalników; makrocząsteczki biologicznej. uzyskiwane z  fermentacji mikro-


d)

4. Poniższe substancje niewłączone do unijnego wykazu mogą być obecne w warstwach z tworzyw sztucznych materiałów lub wyrobów z tworzyw sztucznych: a) b) substancje dodane w sposób niezamierzony; substancje pomocnicze w procesie polimeryzacji.

d)

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 po 1 stycznia 2010 r. do­ puszcza się dalsze stosowanie zgodnie z  prawem krajowym do­ datków niewłączonych do unijnego wykazu do czasu podjęcia decyzji w sprawie włączenia lub niewłączenia tych substancji do unijnego wykazu, pod warunkiem że znajdują się one w wykazie tymczasowym, o którym mowa w art. 7. Artykuł  7 Utworzenie i  prowadzenie wykazu tymczasowego

3. Unijny wykaz może być zmieniany zgodnie z  procedurą określoną w art. 8–12 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004. Artykuł 6 Odstępstwa w  odniesieniu do substancji niewłączonych do unijnego wykazu 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 dopuszcza się stosowanie innych substancji niż substancje wymienione w wykazie unijnym jako substancji pomocniczych w produkcji polimerów przy pro­ dukcji warstw z  tworzyw sztucznych w  materiałach i  wyrobach z tworzyw sztucznych zgodnie z przepisami prawa krajowego. 2. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 dopuszcza się stosowanie barwników i  rozpuszczalników w  produkcji warstw tworzyw sztucznych w  materiałach i  wyrobach z  tworzyw sztucznych zgodnie z przepisami prawa krajowego.

(1)  Dz.U. L 384 z 29.12.2006, s. 75.

1. Tymczasowy wykaz dodatków poddawanych ocenie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej zwany „Urzędem”), który został opublikowany przez Komisję w 2008 r., podlega regularnej aktualizacji. 2. a) b) Dodatki usuwa się z wykazu tymczasowego: po włączeniu ich do wykazu określonego w załączniku I; lub po podjęciu decyzji przez Komisję o  niewłączaniu ich do unijnego wykazu; lub jeżeli podczas analizy danych Urząd wzywa do przekazania informacji uzupełniających, a  informacje te nie są przedło­ żone w terminie określonym przez Urząd.

c)

L 12/10

PL SEKCJA 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

Wymogi ogólne, ograniczenia i wymagania Artykuł 8 Wymogi ogólne dotyczące substancji Substancje stosowane w produkcji warstw z tworzyw sztucznych w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych spełniają wyma­ gania w  zakresie jakości technicznej i  czystości stosowne dla zamierzonego i przewidywalnego stosowania materiałów lub ar­ tykułów. Ich skład jest znany producentowi substancji oraz udo­ stępniany właściwym organom na ich wniosek. Artykuł  9 Szczegółowe wymogi dotyczące substancji

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 dodatki dopuszczone również jako dodatki do żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 lub jako środki aromatyzujące na mocy rozporzą­ dzenia (WE) nr 1334/2008 nie migrują do żywności w ilościach mających skutek techniczny w  gotowej żywności oraz nie przekraczają: a) ograniczeń przewidzianych w  rozporządzeniu (WE) nr  1333/2008 lub w  rozporządzeniu (WE) nr  1334/2008 lub w  załączniku I  do niniejszego rozporządzenia dla żyw­ ności, w odniesieniu do której dopuszcza się ich stosowanie jako dodatków do żywności lub jako środków aromatyzują­ cych; lub ograniczeń określonych w  załączniku I  do niniejszego roz­ porządzenia w  żywności, w  odniesieniu do której nie do­ puszcza się ich stosowania jako dodatków do żywności lub środków aromatyzujących. Artykuł  12

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.