Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 48

b)

Substancje stosowane w  produkcji warstw z  tworzyw 1. sztucznych w  materiałach i  wyrobach z  tworzyw sztucznych podlegają następującym ograniczeniom i wymaganiom: a) b) c) limitowi migracji specyficznej określonemu w art. 11; limitowi migracji globalnej określonemu w art. 12; ograniczeniom i  wymaganiom określonym w  kolumnie 10 tabeli 1 w pkt 1 załącznika I; wymaganiom załącznika I. szczegółowym określonym w  pkt 4

Limity migracji globalnej 1. Składniki materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych nie migrują do płynów modelowych imitujących żywność w  iloś­ ciach przekraczających 10  miligramów ogólnej ilości ich skład­ ników uwolnionych na dm2 powierzchni kontaktu z  żywnością (mg/dm2). 2. Na zasadzie odstępstwa od ust.  1, składniki materiałów i  wyrobów z  tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z  żywnością dla niemowląt i  małych dzieci zgodnie z  definicją zawartą w  dyrektywach Komisji 2006/141/WE (1) i 2006/125/WE (2), nie migrują do płynów modelowych imitują­ cych żywność w ilościach przekraczających 60 miligramów ogól­ nej ilości ich składników uwolnionych na kg płynów modelowych imitujących żywność.


ROZDZIAŁ III PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH MATERIAŁÓW I  WYROBÓW

d)

2. Substancje w formie nanomateriału stosowane są jedynie po ich wyraźnym dopuszczeniu i wskazaniu w wymaganiach zawar­ tych w załączniku I. Artykuł  10 Ogólne ograniczenia dotyczące materiałów i wyrobów z  tworzyw sztucznych Ogólne ograniczenia dotyczące materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych są określone w załączniku II. Artykuł 11 Limity migracji specyficznej 1. Składniki materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych nie migrują do żywności w ilościach przekraczających limity migra­ cji specyficznej (SML) określone w  załączniku I. Limity migracji specyficznej (SML) są wyrażone w miligramach substancji na ki­ logram żywności (mg/kg). 2. W odniesieniu do substancji, dla których w załączniku I nie określono limitów migracji specyficznej lub innych ograniczeń, stosuje się ogólny limit migracji specyficznej wynoszący 60 mg/kg.

Artykuł  13 Wielowarstwowe materiały i  wyroby z  tworzyw sztucznych 1. W przypadku wielowarstwowego materiału lub wyrobu z  tworzyw sztucznych skład każdej warstwy z  tworzyw sztucz­ nych jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem. 2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 warstwa z tworzyw sztucz­ nych, która nie ma bezpośredniego kontaktu z  żywnością i  jest oddzielona od żywności barierą funkcjonalną, może: a) nie być zgodna z ograniczeniami i wymaganiami ustanowio­ nymi w  niniejszym rozporządzeniu, z  wyjątkiem monome­ ru chlorku winylu zgodnie z załącznikiem I; lub być produkowana z  wykorzystaniem substancji niewymie­ nionych w unijnym wykazie lub wykazie tymczasowym.

b)

(1)  Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1. (2)  Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 16.

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/11

3. Migracja substancji, o których mowa w ust. 2 lit. b), do żyw­ ności lub płynu modelowego imitującego żywność nie jest wy­ krywalna przy pomiarze z pewnością statystyczną przy pomocy metody analizy określonej w  art.  11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 przy zastosowaniu limitu wykrywalności wynoszą­ cego 0,01 mg/kg. Limit ten wyraża się zawsze jako stężenie w  żywności lub płynach modelowych imitujących żywność. Li­ mit ten ma zastosowanie do grupy związków chemicznych, o ile są one powiązane strukturalnie i  toksykologicznie, w  szczegól­ ności izomerów lub związków chemicznych z  taką samą odpo­ wiednią grupą funkcyjną, oraz uwzględnia możliwe przenikanie w wyniku odbicia (set-off). 4. Substancje niewymienione w unijnym wykazie lub wykazie tymczasowym, o których mowa w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.