Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 48

 2 lit. b), nie mogą należeć do żadnej z poniższych kategorii: a) substancji zaklasyfikowanych jako substancje o  działaniu „mutagennym”, „rakotwórczym” lub „szkodliwym na rozrod­ czość” zgodnie z kryteriami określonymi w sekcjach 3.5, 3.6 i 3.7 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskie­ go i Rady (WE) nr 1272/2008 (1); substancji w postaci nanomateriału.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust.  1, art.  11 i  12 niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do warstw z  tworzyw sztucznych w  wielomateriałowych wielowarstwowych materia­ łach i wyrobach. Warstwy z  tworzyw sztucznych w  wielomateriałowych 5. wielowarstwowych materiałach i  wyrobach zawsze są zgodne z ograniczeniami dotyczącymi monomeru chlorku winylu okre­ ślonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 6. W przypadku wielomateriałowego wielowarstwowego ma­ teriału lub wyrobu dopuszcza się ustanowienie limitów migracji specyficznej i  globalnej dla warstw z  tworzyw sztucznych oraz końcowego materiału lub wyrobu w prawie krajowym.


ROZDZIAŁ IV DEKLARACJA ZGODNOŚCI I  DOKUMENTACJA

Artykuł  15 b) Deklaracja zgodności 1. Na etapach wprowadzania do obrotu innych niż sprzedaż detaliczna udostępnia się pisemną deklarację zgodną z art. 16 roz­ porządzenia 1935/2004 w odniesieniu do materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, produktów z pośrednich etapów ich wy­ twarzania oraz substancji przeznaczonych do wytwarzania tych materiałów i wyrobów. 2. Pisemna deklaracja, o której mowa w ust. 1, wystawiana jest przez podmiot działający na rynku i zawiera informacje określo­ ne w załączniku IV. 3. Pisemna deklaracja umożliwia łatwą identyfikację materia­ łów, wyrobów lub produktów z pośrednich etapów wytwarzania lub substancji, których dotyczy. Deklaracje odnawia się, jeżeli w składzie lub procesie wytwarzania zachodzą znaczące zmiany pociągające za sobą zmiany poziomu migracji z  materiałów lub wyrobów lub jeżeli udostępnione zostają nowe dane naukowe.

Końcowy wielowarstwowy materiał lub wyrób z  tworzyw 5. sztucznych jest zgodny z limitami migracji specyficznej określo­ nymi w  art.  11 oraz limitami migracji globalnej określonymi w art. 12 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  14 Wielomateriałowe wielowarstwowe materiały i wyroby z  tworzyw sztucznych 1. W przypadku wielomateriałowego wielowarstwowego ma­ teriału lub wyrobu z  tworzyw sztucznych skład każdej warstwy z  tworzyw sztucznych jest zgodny z  niniejszym rozporządzeniem. 2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w przypadku wielomate­ riałowego wielowarstwowego materiału lub wyrobu z  tworzyw sztucznych warstwa z tworzyw sztucznych, która nie jest w bez­ pośrednim kontakcie z żywnością i jest oddzielona od żywności barierą funkcjonalną, może być produkowana z wykorzystaniem substancji niewymienionych w  unijnym wykazie lub wykazie tymczasowym. 3. Substancje niewymienione w unijnym wykazie lub wykazie tymczasowym, o  których mowa w  ust.  2, nie mogą należeć do żadnej z poniższych kategorii: a) substancji zaklasyfikowanych jako substancje o  działaniu „mutagennym”, „rakotwórczym” lub „szkodliwym na rozrod­ czość” zgodnie z kryteriami określonymi w sekcjach 3.5, 3.6 i 3.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; substancji w postaci nanomateriału.

Artykuł 16 Dokumenty uzupełniające 1. Na wniosek właściwych organów krajowych podmiot dzia­ łający na rynku udostępnia im odpowiednią dokumentację w ce­ lu wykazania, że materiały i  wyroby, produkty z  pośrednich etapów ich wytwarzania oraz substancje przeznaczone do wytwa­ rzania tych materiałów i wyrobów są zgodne z wymogami niniej­ szego rozporządzenia. 2. Dokumentacja ta zawiera warunki i wyniki badań, oblicze­ nia, w  tym modelowanie, inne analizy oraz dowody świadczące o bezpieczeństwie lub wnioskowanie wykazujące zgodność z wy­ mogami. Zasady doświadczalnego wykazywania zgodności są określone w rozdziale V.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.