Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 48

b)

(1)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

L 12/12

PL ROZDZIAŁ V ZGODNOŚĆ

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

Artykuł  18 Zasady oceny zgodności z  limitami migracji 1. W przypadku materiałów i  wyrobów, które już wchodzą w kontakt z żywnością, weryfikację zgodności z limitami migra­ cji specyficznej przeprowadza się zgodnie z zasadami określony­ mi w rozdziale 1 załącznika V. 2. W przypadku materiałów i  wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w kontakt z żywnością, weryfikację zgodności z limita­ mi migracji specyficznej przeprowadza się z zastosowaniem żyw­ ności lub płynów modelowych imitujących żywność określonych w  załączniku III zgodnie z  zasadami określonymi w  rozdziale 2 sekcja 2.1 załącznika V. 3. W przypadku materiałów i  wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w  kontakt z  żywnością, badanie zgodności z  limitami migracji specyficznej można przeprowadzić z  zastosowaniem metod skriningowych zgodnie z  zasadami określonymi w  roz­ dziale 2 sekcja 2.2 załącznika V. W przypadku stwierdzenia nie­ zgodności materiału lub wyrobu z  limitami migracji podczas badań metodami skriningowymi wniosek dotyczący niezgodno­ ści należy potwierdzić poprzez weryfikację zgodności zgodnie z ust. 2. 4. W przypadku materiałów i  wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w kontakt z żywnością, weryfikację zgodności z limita­ mi migracji globalnej przeprowadza się z zastosowaniem płynów modelowych imitujących żywność A, B, C, D1 i D2 określonych w załączniku III zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozdziale 3 sekcja 3.1 załącznika V. 5. W przypadku materiałów i  wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w  kontakt z  żywnością, badanie zgodności z  limitami migracji globalnej można przeprowadzić z  zastosowaniem me­ tod skriningowych zgodnie z  zasadami określonymi w  rozdzia­ le3 sekcja  3.4 załącznika  V. W  przypadku stwierdzenia niezgodności materiału lub wyrobu z  limitem migracji podczas badań metodami skriningowymi wniosek dotyczący niezgodno­ ści należy potwierdzić poprzez weryfikację zgodności zgodnie z ust. 4. 6. Wyniki badań migracji specyficznej przeprowadzonych w żywności przeważają nad wynikami badań przy zastosowaniu płynu modelowego imitującego żywność. Wyniki badań migracji specyficznej przeprowadzonych przy zastosowaniu płynu mode­ lowego imitującego żywność przeważają nad wynikami badań metodami skriningowymi. 7. Przed porównaniem wyników badań migracji specyficznej i globalnej z limitami migracji stosuje się współczynniki korekcji określone w  rozdziale 4 załącznika  V  zgodnie z  zasadami okre­ ślonymi w tym samym rozdziale. Artykuł  19 Ocena substancji niewłączonych do unijnego wykazu Zgodność z  art.  3 rozporządzenia (WE) nr  1935/2004 w  przy­ padku substancji, o  których mowa w  art.  6 ust.  1, 2, 4 i  5 oraz w art. 14 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, które nie są włączo­ ne do załącznika  I  do niniejszego rozporządzenia, ocenia się zgodnie z  uznanymi międzynarodowo zasadami naukowymi w zakresie oceny ryzyka.


Artykuł 17 Wyrażanie wyników badań dotyczących migracji 1. W celu sprawdzenia zgodności należy przedstawić wartoś­ ci migracji specyficznej wyrażone w  mg/kg z  zastosowaniem rzeczywistego stosunku powierzchni do objętości przy faktycz­ nym lub przewidzianym wykorzystaniu. 2. a) Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w przypadku: pojemników lub innych wyrobów, zawierających lub prze­ znaczonych do zawierania mniej niż 500 mililitrów lub gra­ mów albo więcej niż 10 litrów; materiałów lub wyrobów, w  odniesieniu do których, ze względu na ich kształt, nie można oszacować stosunku po­ między powierzchnią takich materiałów lub wyrobów a ilo­ ścią żywności, jaka ma z nią kontakt; arkuszy i  folii, które nie wchodzą jeszcze w  kontakt z żywnością; arkuszy i  folii zawierających mniej niż 500  mililitrów lub gramów albo więcej niż 10 litrów;

b)

c) d)

wartość migracji wyraża się w mg/kg z zastosowaniem stosunku powierzchni do objętości wynoszącego 6 dm2 na 1 kg żywności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.