Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 48

Przepisy niniejszego ustępu nie mają zastosowania do materiałów i  wyrobów z  tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub już wchodzących w kontakt z żywnością dla nie­ mowląt i  małych dzieci zgodnie z  definicją zawartą w  dyrekty­ wach 2006/141/WE i 2006/125/WE. 3. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 1 w  przypadku kapsli, uszczelek, korków i  innych podobnych wyrobów uszczelniają­ cych wartość migracji specyficznej wyraża się w: a) mg/kg z  zastosowaniem faktycznej zawartości pojemnika przeznaczonego do zamknięcia lub w mg/dm2 z zastosowa­ niem całkowitej powierzchni wyrobu uszczelniającego i  uszczelnianego pojemnika wchodzącej w  kontakt z  żyw­ nością, jeżeli zamierzone wykorzystanie wyrobu jest znane, z uwzględnieniem przepisów ust. 2; mg/wyrób, jeżeli zamierzone wykorzystanie wyrobu jest nieznane.


b)

W przypadku kapsli, uszczelek, korków i  innych podob­ 4. nych wyrobów uszczelniających wartość migracji globalnej wy­ raża się w: a) mg/dm2 z  zastosowaniem całkowitej powierzchni wyrobu uszczelniającego i  uszczelnianego pojemnika wchodzącej w kontakt z żywnością, jeżeli zamierzone wykorzystanie wy­ robu jest znane; mg/wyrób, jeżeli zamierzone wykorzystanie wyrobu jest nieznane.

b)

15.1.2011

PL ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/13

i  substancji wprowadzonych do obrotu do dnia 31  grudnia 2015 r. mogą być oparte na: a) zasadach dotyczących badania migracji określonych w art. 18 niniejszego rozporządzenia; lub podstawowych zasadach badania migracji specyficznej i glo­ balnej określonych w  załączniku do dyrektywy 82/711/EWG.

Artykuł 20 Zmiany aktów prawnych UE Załącznik do dyrektywy Rady 85/572/EWG (1) otrzymuje brzmienie: „Płyny modelowe imitujące żywność do stosowania w badaniach migracji składników materiałów i  wyrobów z  tworzyw sztucz­ nych przeznaczonych do kontaktu z pojedynczym środkiem spo­ żywczym lub szczególnymi grupami środków spożywczych są określone w pkt 3 załącznika III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011.”. Artykuł 21 Uchylenie aktów prawnych UE Dyrektywy 80/766/EWG, 81/432/EWG i 2002/72/WE tracą moc z dniem 1 maja 2011 r. Odesłania do uchylonych dyrektyw odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z  tabelami korelacji w załączniku VI. Artykuł  22 Przepisy przejściowe 1. Do dnia 31  grudnia 2012  r. dokumenty uzupełniające, o których mowa w art. 16, są oparte na podstawowych zasadach dotyczących badania migracji specyficznej i  globalnej określo­ nych w załączniku do dyrektywy 82/711/EWG. 2. Od dnia 1 stycznia 2013 r. dokumenty uzupełniające, o któ­ rych mowa w  art.  16, w  odniesieniu do materiałów, wyrobów b)

3. Od dnia 1 stycznia 2016 r. dokumenty uzupełniające, o któ­ rych mowa w art. 16, są oparte na zasadach dotyczących badania migracji określonych w  art.  18, nie naruszając przepisów ust.  2 niniejszego artykułu. 4. Do dnia 31 grudnia 2015 r. dodatki stosowane w apreturze nici szklanych używanych w  do wzmacniania tworzyw sztucz­ nych, niewymienionych w załączniku I, muszą być zgodne z prze­ pisami dotyczącymi oceny ryzyka określonymi w art. 19. 5. Materiały i wyroby, które zgodnie z prawem zostały wpro­ wadzone do obrotu przed dniem 1 maja 2011 r. mogą być wpro­ wadzane na obrotu do dnia 31 grudnia 2012 r. Artykuł  23 Wejście w życie i  stosowanie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2011 r. Przepisy art. 5 w odniesieniu do stosowania dodatków, innych niż plastyfikatory, stosuje się do warstw lub powłok z  tworzyw sztucznych w kapslach i zamknięciach, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. d), od dnia 31 grudnia 2015 r. Przepisy art. 5 w odniesieniu do dodatków stosowanych w apre­ turze nici szklanych używanych do wzmacniania tworzyw sztucz­ nych stosuje się od dnia 31 grudnia 2015 r. Przepisy art. 18 ust. 2, art. 18 ust. 4 i art. 20 stosuje się od dnia 31 grudnia 2012 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.