Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 48

Nr substancji FCM

Nr ref.

Nr CAS

Nazwa substancji

Stosowanie jako dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów (tak/nie)

Współczynnik redukcji spożycia tłuszczu (FRF) ma zastosowanie (tak/nie)

Limit migra­ cji specyficz­ nej (SML) [mg/kg]

SML(T) [mg/kg] (nr ograni­ czenia dla­   grupy)

Ograniczenia i wymagania

Uwagi dotyczące zgodności

PL

1 2 3

12310 12340 12375

0266309-43-7 — —

Albumina Albumina, koagulowana formal­ dehydem Alkohole alifatyczne jednofunk­ cyjne, nasycone, liniowe, pierwszorzędowe (C4-C22) Mieszanina (40 % w/w) 1,6diizocyjanianu 2,2,4trimetyloheksanu i (60 % w/w) 1,6-diizocyjanianu 2,4,4trimetyloheksanu Ester 2,3-epoksypropylowy kwasu trialkilo(C5-C15)octowego


nie nie nie

tak tak tak

nie nie nie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4

22332

nie

tak

nie

(17)

1 mg/kg w produkcie koń­ cowym wyrażony jako część izocyjanianu

(10)

5

25360

nie

tak

nie

ND

1 mg/kg w produkcie koń­ cowym wyrażony jako gru­ pa epoksydowa Masa cząsteczkowa wynosi 43 Da (1) (32)

6 7 8 9

25380 30370 30401 30610

— — — —

Trialkilo(C7-C17) octan winylu Kwas acetylooctowy, sole Acetylowane mono- i diglicery­ dy kwasów tłuszczowych Kwasy (C2-C24), alifatyczne, liniowe, monokarboksylowe, pochodzące z naturalnych ole­ jów i tłuszczów i ich estry mono-, di- i triglicerydowe (włą­ czając rozgałęzione kwasy tłusz­ czowe w ilościach odpowiadających naturalnej zawartości w surowcu) Kwasy (C2-C24), alifatyczne, liniowe, monokarboksylowe, syntetyczne i ich estry mono-, di- i triglicerydowe

nie tak tak tak

tak nie nie nie

nie nie nie nie

0,05

10

30612

tak

nie

nie

L 12/15

L 12/16

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

11

30960

Estry kwasów alifatycznych, monokarboksylowych (C6-C22) z poliglicerolem Kwasy tłuszczowe pochodzące ze spożywczych tłuszczów i olejów roślinnych i zwierzęcych Alkohole alifatyczne, jednofunkcyjne, nasycone, liniowe, pierwszorzędowe (C4-C24) Kwas n-alkilo(C10-C13) benzenosulfonowy Dimetyloaminy alkilowe liniowe z parzystą liczbą atomów węgla (C12-C20) Kwasy alkilo(C8-C22)sulfonowe Pierwszorzędowe liniowe kwasy alkilo(C8-C22)siarkowe o parzystej liczbie atomów węgla Zasadowy fosforyn glinowo-wapniowy, uwodniowy N, N-bis(2-hydroksyetylo) alkilo(C8-C18)amina Chlorowodorki N, N-bis(2-hydroksyetylo) alkilo(C8-C18)aminy Sole kwasu węglowego Mono- i diglicerydy oleju rycynowego Chlorki estrów choliny i kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego Włókna bawełniane Butylowane, styrenowane krezole

tak

nie

nie

12

31328

tak

nie

nie PL

13

33120

tak

nie

nie

14 15

33801 34130

— —

tak tak

nie nie

nie tak

30 30

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16 17

34230 34281

— —

tak tak

nie nie

nie nie

6

18

34475

tak

nie

nie

19 20

39090 39120

— —

tak tak

nie nie

nie nie

(7) (7) SML(T) wyrażony z wyłączeniem HCl

21 22 23

42500 43200 43515

— — —

tak tak tak

nie nie nie

nie nie nie 0,9 (1)

24 25

45280 45440

— —

tak tak

nie nie

nie nie 12

15.1.2011

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

26

46700

5,7-di-tert-butylo-3-(3,4i 2,3-dimetylofenylo)-3Hbenzofuran-2-on zawierający: a) 5,7-di-tert-butylo-3-(3,4dimetylofenylo)-3H-benzofuran2-on (80 do 100 % w/w) i b) 5,7-di-tert-butylo-3-(2,3dimetylofenylo)-3H-benzofuran2-on (0 do 20 % w/w) Kwas 9,10-dihydroksystearynowy i jego oligomery Bis (n-alkilo(C10-C16) merkaptooctan) di-n-oktylocyny Bis(etylomaleinian) di-n-oktylocyny 1,4-butanodiolo-bis (merkaptooctan) di-n-oktylocyny Estryfikowany dimaleinian di-n-oktylocyny Dimaleinian di-n-oktylocyny, polimery (n = 2-4) 2-etyloheksylo-tiobenzoesanomerkaptooctan di-n-oktylocyny Etylohydroksymetyloceluloza Etylohydroksypropyloceluloza Tłuszcze i oleje ze zwierzęcych lub roślinnych surowców spożywczych Uwodornione tłuszcze i oleje ze zwierzęcych lub roślinnych surowców spożywczych Włókna szklane Mikrokulki szklane Estry glicerolu z kwasem octowym

tak

nie

nie

5

PL

27

48960

tak

nie

nie

5

28 29 30

50160 50360 50560

— — —

tak tak tak

nie nie nie

nie nie nie

(10) (10) (10)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31 32 33 34 35 36

50800 50880 51120 54270 54280 54450

— — — — — —

tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie

nie nie nie nie nie nie

(10) (10) (10)

37

54480

tak

nie

nie

38 39 40

55520 55600 56360

— — —

tak tak tak

nie nie nie

nie nie

L 12/17

nie

L 12/18

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

41

56486

Estry glicerolu z kwasami alifatycznymi, nasyconymi, liniowymi posiadającymi parzystą liczbą atomów węgla (C14-C18) oraz z kwasami alifatycznymi, nienasyconymi, liniowymi, posiadającymi parzystą liczbą atomów węgla (C16-C18) Estry glicerolu z kwasem masłowy Estry glicerolu z kwasem erukowym Estry glicerolu z kwasem 12-hydroksystearynowym Estry glicerolu z kwasem laurynowym Estry glicerolu z kwasem linolenowym Estry glicerolu z kwasem mirystynowym Estry glicerolu z kwasem nonanowym Estry glicerolu z kwasem oleinowym Estry glicerolu z kwasem palmitynowym Estry glicerolu z kwasem propionowym Estry glicerolu z kwasem rycynolowym Estry glicerolu z kwasem stearynowym Monooleinian glicerolu, ester z kwasem askorbinowym Monooleinian glicerolu, ester z kwasem cytrynowym Monopalmitynian glicerolu, ester z kwasem askorbinowym Monopalmitynian glicerolu, ester z kwasem cytrynowym

tak

nie

nie

PL

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

56487 56490 56495 56500 56510 56520 56535 56540 56550 56570 56580 56585 57040 57120 57200 57280

— — — — — — — — — — — — — — — —

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie

nie nie nie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie

15.1.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.