Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 48

Należy zatem rozszerzyć zakres stosowania niniejszego rozporządzenia na warstwy z tworzyw sztucznych w wie­ lomateriałowych wielowarstwowych materiałach i wyrobach. Materiały i  wyroby z  tworzyw sztucznych mogą składać się z różnych warstw tworzyw sztucznych połączonych za pomocą klejów. Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych można również powlekać organiczną lub nieorganiczną powłoką lub nadrukować. Materiały i wyroby pokryte na­ drukiem lub powłoką oraz materiały i wyroby połączone klejami należy objąć zakresem stosowania niniejszego roz­ porządzenia. Kleje, powłoki i  farby drukarskie nie muszą składać się z tych samych substancji, co tworzywa sztucz­ ne. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 przewiduje moż­ liwość przyjęcia szczególnych środków w  odniesieniu do klejów, powłok i  farb drukarskich. W  związku z  tym na­ leży zezwolić na to, aby materiały i  wyroby z  tworzyw sztucznych, które są pokryte nadrukiem lub powłoką albo połączone klejami, zawierały w  warstwie druku, powłoki lub kleju substancje inne niż te dozwolone na poziomie UE w odniesieniu do tworzyw sztucznych. Warstwy te mogą podlegać innym przepisom UE lub przepisom krajowym. Tworzywa sztuczne i żywice jonowymienne, kauczuki i si­ likony są substancjami wielkocząsteczkowymi uzyskiwa­ nymi w  procesach polimeryzacji. Rozporządzenie (WE) nr  1935/2004 przewiduje możliwość przyjęcie szczegól­ nych środków w  odniesieniu do żywic jonowymiennych, gum i silikonów. Ponieważ w skład tych materiałów wcho­ dzą substancje inne niż tworzywa sztuczne i mają one inne właściwości fizykochemiczne, w  odniesieniu do tych ma­ teriałów należy stosować szczególne przepisy i należy wy­ raźnie stwierdzić, że nie są one objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia. Tworzywa sztuczne produkuje się z monomerów i innych substancji wyjściowych, które w  wyniku reakcji chemicz­ nej tworzą strukturę wielkocząsteczkową, polimer, który stanowi główny strukturalny składnik tworzyw sztucz­ nych. Do polimeru dodaje się dodatki w  celu uzyskania określonych skutków technologicznych. Sam polimer jest obojętną strukturą o  dużej masie cząsteczkowej. Biorąc pod uwagę, że substancje o masie cząsteczkowej powyżej


1 000 Da zwykle nie mogą być wchłaniane w organizmie, ewentualne zagrożenie związane z samym polimerem jest minimalne. Ewentualne zagrożenie dla zdrowia mogą po­ wodować nieprzereagowane lub nie w pełni przereagowa­ ne monomery lub inne substancje wyjściowe albo dodatki o  niskiej masie cząsteczkowej, które są przenoszone do żywności poprzez migrację z materiału z tworzywa sztucz­ nego przeznaczonego do kontaktu z  żywnością. Należy zatem przeprowadzić ocenę ryzyka dla monomerów, in­ nych substancji wyjściowych i dodatków oraz udzielić na nie zezwolenia przed ich zastosowaniem w produkcji ma­ teriałów i wyrobów z tworzyw sztucznych.

(9)

(6)

Ocena ryzyka dla danej substancji przeprowadzana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany da­ lej „Urzędem”) powinna obejmować samą substancję, istot­ ne zanieczyszczenia oraz przewidywalną reakcję i  produkty rozpadu przy zamierzonym zastosowaniu. Ocena ryzyka powinna obejmować ewentualną migrację w najmniej korzystnych przewidywalnych warunkach za­ stosowania oraz toksyczność. W  oparciu o  ocenę ryzyka w  zezwoleniu należy w  razie potrzeby określić wymaga­ nia dotyczące substancji i  ograniczenia jej stosowania, ograniczenia ilościowe lub limity migracji w  celu zapew­ nienia bezpieczeństwa materiału lub wyrobu końcowego.

(10)

Nie ustanowiono jeszcze żadnych przepisów na poziomie UE w  odniesieniu do oceny ryzyka i  stosowania barwni­ ków w tworzywach sztucznych. W związku z tym ich sto­ sowanie powinno nadal podlegać przepisom prawa krajowego. Na późniejszym etapie należy dokonać po­ nownej oceny tej sytuacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.