Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 48

(2)

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

91

92320

Eter tetradecylo-polietylenoglikolowy (EO = 3-8) kwasu hydroksyoctowego Ftalan bis(heksahydro) tricyklodekanodimetanolu Woski parafinowe, rafinowane, otrzymane z ropy naftowej lub syntetycznych węglowodorów, niska lepkość

tak

nie

tak

15

92

93970

tak

nie

nie

0,05


PL

93

95858

tak

nie

nie

0,05

Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żyw­ nością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D Średnia masa cząsteczkowa nie mniejsza niż 350 Da Lepkość przy 100 °C nie mniejsza niż 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s) Zawartość węglowodorów o liczbie węgla nie mniej­ szej niż 25, ale nie większej niż 40 % (w/w) Średnia masa cząsteczkowa nie mniejsza niż 500 Da Lepkość przy 100 °C nie mniejsza niż 11 cSt (11 × 10-6 m2/s) Zawartość węglowodorów o liczbie węgla nie mniej­ szej niż 25, ale nie większej niż 5 % (w/w) Średnia masa cząsteczkowa nie mniejsza niż 480 Da Lepkość przy 100 °C nie mniejsza niż 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s) Zawartość węglowodorów o liczbie węgla nie mniej­ szej niż 25, ale nie większej niż 5 % (w/w)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

94

95859

Woski rafinowane, otrzymane z ropy naftowej lub syntetycz­ nych węglowodorów, wysoka lepkość

tak

nie

nie

95

95883

Białe oleje mineralne, parafino­ we, otrzymane z węglowodo­ rów pochodnych ropy naftowej

tak

nie

nie

L 12/21

96

95920

Mączka drzewna i włókna suro­ we

tak

nie

nie

L 12/22

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

97

72081/10

Ropopochodne żywice węglowodorowe (uwodornione)

tak

nie

nie

Ropopochodne żywice węglowodorowe, uwodor­ nione, otrzymywane w pro­ cesie katalitycznej lub termicznejpolimeryzacji dienów i olefin alifatycz­ nych lub monobenzoido­ wych arylalkenów i ich pochodnych pochodzących z destylacji mieszaniny po­ krakingowej, wrzących w temp.nie wyższej niż 220 °C, takich jak czyste monomery znajdujące się w strumieniu destylatu, a następnie poddane desty­ lacji, uwodornieniu i dodat­ kowemu przetworzeniu. Właściwości: — Lepkość: > 3 Pa.s w temperaturze 120 °C. — Temperatura mięknie­ nia: > 95 °C określona za pomocą metody ASTM E 28-67. Liczba bromowa: < 40 (ASTM D1159) Kolor 50procentowego roztwo­ ru w toluenie < 11 według skali Gardnera Pozostający monomer aromatyczny ≤ 50 ppm

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— —

— 98 99 100 101 102 103 17260 54880 19460 62960 24490 88320 36000 17530 18100 55920 0000050-81-7 0000050-99-7 0000056-81-5 Kwas askorbinowy Glukoza Glicerol tak nie tak nie tak tak nie nie nie 0000050-70-4 Sorbitol tak tak nie 0000050-21-5 Kwas mlekowy tak tak nie 0000050-00-0 Formaldehyd tak tak nie (15)

15.1.2011

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

104 105

58960 22780 70400

0000057-09-0 0000057-10-3

Bromek heksadecylotrimetyloamonu Kwas palmitynowy

tak tak

nie tak

nie nie

6

106

24550 89040

0000057-11-4

Kwas stearynowy

tak

tak

nie

PL

107 108 109

25960 24880 23740 81840

0000057-13-6 0000057-50-1 0000057-55-6

Mocznik Sacharoza 1,2-propanodiol

nie nie tak

tak tak tak

nie nie nie

110 111 112 113

93520 53600 64015 16780 52800

0000059-02-9 0010191-41-0 0000060-00-4 0000060-33-3 0000064-17-5

Alfa-tokoferol Kwas etylenodiaminotetraocto­ wy Kwas linolowy Etanol

tak tak tak tak

nie nie nie tak

nie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

nie nie nie

114 115

55040 10090 30000

0000064-18-6 0000064-19-7

Kwas mrówkowy Kwas octowy

tak tak

nie tak

nie nie

116

13090 37600

0000065-85-0

Kwas benzoesowy

tak

tak

nie

117 118

21550 23830 81882

0000067-56-1 0000067-63-0

Metanol 2-propanol

nie tak

tak tak

nie nie

119 120 121

30295 49540 24270 84640

0000067-64-1 0000067-68-5 0000069-72-7

Aceton Sulfotlenek dimetylowy Kwas salicylowy

tak tak tak

nie nie tak

nie nie nie

122 123 124

23800 13840 22870

0000071-23-8 0000071-36-3 0000071-41-0

1-propanol 1-butanol 1-pentanol

nie nie nie

tak tak tak

nie nie nie

L 12/23

L 12/24

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

125 126 127 128 129 130 131 132 133

16950 10210 26050 10060 17020 26110 48460 26140 14380 23155

0000074-85-1 0000074-86-2 0000075-01-4 0000075-07-0 0000075-21-8 0000075-35-4 0000075-37-6 0000075-38-7 0000075-44-5

Etylen Acetylen Chlorek winylu Aldehyd octowy Tlenek etylenu Chlorek winylidenu 1,1-difluoroetan Fluorek winylidenu Chlorek karbonylu

nie nie nie nie nie nie tak nie nie

tak tak tak tak tak tak nie tak tak

nie nie nie nie nie nie nie nie nie 5 ND 1 mg/kg w produkcie końcowym Zawartość chlorofluorometanu mniejsza niż 1 mg/kg substancji 1 mg/kg w produkcie końcowym (3) (5) (32) (10) ND ND ND (1) 1 mg/kg w produkcie końcowym (10) (1) 1 mg/kg w produkcie końcowym

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

134

43680

0000075-45-6

Chlorodifluorometan

tak

nie

nie

6

135 136 137 138 139

24010 41680 66580 93760 14680 44160

0000075-56-9 0000076-22-2 0000077-62-3 0000077-90-7 0000077-92-9

Tlenek propylenu Kamfora 2,2′-metylenobis[4-metylo-6(1-metylocykloheksylo)fenol] Cytrynian tri-n-butyloacetylu Kwas cytrynowy

nie tak tak tak tak

tak nie nie nie tak

nie nie tak nie nie

ND

140 141

44640 13380 25600 94960

0000077-93-0 0000077-99-6

Cytrynian trietylu 1,1,1-trimetylopropan

tak tak

nie tak

nie nie 6

(32)

142

26305

0000078-08-0

Winylotrietoksysilan

nie

tak

nie

0,05

Wyłącznie do stosowania jako środek do obróbki powierzchni

(1)

143 144

62450 19243 21640

0000078-78-4 0000078-79-5

Izopentan 2-metylo-1,3-butadien

tak nie

nie tak

nie nie ND 1 mg/kg w produkcie końcowym

15.1.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.