Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 25

Strona 25 z 48

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

380 381

11980 15030

0000925-60-0 0000931-88-4

Akrylan propylu Cyklookten

nie nie

tak tak

nie nie 0,05

(22) Do wykorzystania wyłącznie w przypadku polimerów mających kontakt z żywnością, dla których został ustanowiony płyn modelowy A

PL

382 383 384

19490 72160 40000

0000947-04-6 0000948-65-2 0000991-84-4

Laurolaktam 2-fenylindol 2,4-bis(oktylomerkapto)-6(4-hydroksy-3,5-di-tertbutyloanilino)-l,3,5-triazyna Akrylan 2-hydroksypropylu


nie tak tak

tak nie nie

nie tak tak

5 15 30

385

11530

0000999-61-1

nie

tak

nie

0,05

SML wyrażony jako suma kwasu akrylowego, estru 2-hydroksypropylowego i kwasu akrylowego, estru 2-hydroksyizopropylu Może zawierać do 25 % (w/w) kwas akrylowy, ester 2-hydroksyizopropylu (CAS nr 002918–23–2) (20)

(1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

386 387 388 389 390 391

55280 26155 25080 22360 55200 22932

0001034-01-1 0001072-63-5 0001120-36-1 0001141-38-4 0001166-52-5 0001187-93-5

Galusan oktylu 1-winyloimidazol 1-tetradecen Kwas 2,6naftalenodikarboksylowy Galusan dodecylu Eter perfluorometyloperfluoro­ winylowy Fosforan difenylo 2-etyloheksylu Bentonit Wodorotlenek wapnia Tlenek wapnia Wodorotlenek magnezu Tlenek magnezu Tritlenek antymonu Wodorotlenek potasu Wodorotlenek sodu

tak nie nie nie tak nie

nie tak tak tak nie tak

nie nie nie nie nie nie 0,05 0,05 0,05 5

(1)

(20) Stosować jedynie w przy­ padku powłok nieprzylega­ jących

392 393 394 395 396 397 398 399 400

72800 37280 41280 41520 64640 64720 35760 81600 86720

0001241-94-7 0001302-78-9 0001305-62-0 0001305-78-8 0001309-42-8 0001309-48-4 0001309-64-4 0001310-58-3 0001310-73-2

tak tak tak tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie nie nie nie

tak nie nie nie nie nie nie nie nie

2,4

0,04

SML w przeliczeniu na antymon

(6)

L 12/37

L 12/38

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

401 402 403 404 405

24475 96240 96320 67200 16690

0001313-82-2 0001314-13-2 0001314-98-3 0001317-33-5 0001321-74-0

Siarczek sodu Tlenek cynku Siarczek cynku Disiarczek molibdenu Diwinylobenzen

nie tak tak tak nie

tak nie nie nie tak

nie nie nie nie

PL

nie

ND

SML wyrażony jako suma diwinylobenzenu i etylowi­ nylobenzenu Może zawierać do 45 % (w/w) etylowinylobenzenu

(1)

406 407 408 409 410 411

83300 87040 82960 62240 62720 42080

0001323-39-3 0001330-43-4 0001330-80-9 0001332-37-2 0001332-58-7 0001333-86-4

Monostearynian glikolu 1,2propylenowego Tetraboran sodu Monooleinian glikolu 1,2propylenowego Tlenek żelaza Kaolin Sadza

tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie

nie nie nie nie nie nie Cząstki pierwotne o wymia­ rze 10–300 nm, tworzące skupiska o wymiarze 100–1 200 nm, które mogą tworzyć skupiska o wymia­ rach od 300 nm do kilku milimetrów. Ulegające wyekstrahowaniu z toluenem: maksymalnie 0,1 %, ustalane w oparciu o metodę ISO 6209. Pochłanianie promieni UV przez ekstrakt cykloheksa­ nowy przy 386 nm: < 0,02 AU dla 1-centymetrowej komórki lub < 0,1 AU dla 5-centymetrowej komórki, określone zgodnie z ogólnie uznaną metodą analizy. Zawartość benzo(a)pirenu: maksymalnie 0,25 mg/kg czystej sadzy. Maksymalna zawartość czystej sadzy w polimerze: 2,5 % w/w. (6) (16)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.1.2011

412 413

45200 35600

0001335-23-5 0001336-21-6

Jodek miedzi Wodorotlenek amonu

tak tak

nie nie

nie nie

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426

87600 87840 87680 85680 34720 92150 19210 13000 38515 22937 15070 10840 13510 13610

0001338-39-2 0001338-41-6 0001338-43-8 0001343-98-2 0001344-28-1 0001401-55-4 0001459-93-4 0001477-55-0 0001533-45-5 0001623-05-8 0001647-16-1 0001663-39-4 0001675-54-3

Monolaurynian sorbitanu Monostearynian sorbitanu Monooleinian sorbitanu Kwas krzemowy Tlenek glinu Kwasy taninowe Izoftalan dimetylu 1,3-benzenodimetanoamina 4,4′-bis(2-benzoksazolilo)stilben Eter perfluoropropyloper­ fluorowinylwy 1,9-dekanodien Akrylan tert-butylu Eter bis(2,3-epoksypropylowy) 2,2-bis(4-hydroksyfenylo) propanu 4-(hydroksymetylo)-1cykloheksen l,3,5-trimetylo-2,4,6-tris(3,5-ditert-butylo-4-hydroksybenzylo) benzen Bis(4-aminocykloheksylo)metan 1,1,3-tris(2-metylo-4-hydroksy5-tert-butylofenylo) butan 2-hydroksy-4-noktyloksybenzofenon Bezwodnik adypinowy Propionian oktadecylo 3-(3,5-di-tert-butylo-4hydroksylfenylu) Dimetakrylan 1,4-butanodiolu Sól sodowa kaprolaktamu Laurynian winylu Akrylan dodecylu

tak tak tak tak tak tak nie nie tak nie nie nie nie

nie nie nie nie nie nie tak tak nie tak tak tak tak

nie nie nie nie

PL

nie nie nie nie tak nie nie nie nie 0,05 0,05 0,05 0,05 (2) Zgodnie ze specyfikacjami JECFA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

0,05 (22) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1895/2005 (1) 0,05

427 428

18896 95200

0001679-51-2 0001709-70-2

nie tak

tak nie

nie nie

429 430 431 432 433

13210 95600 61600 12280 68320

0001761-71-3 0001843-03-4 0001843-05-6 0002035-75-8 0002082-79-3

nie tak tak nie tak

tak nie nie tak nie

nie tak tak nie tak

0,05 5 (8)

6

434 435 436 437

20410 14230 19480 11245

0002082-81-7 0002123-24-2 0002146-71-6 0002156-97-0

nie nie nie nie

tak tak tak tak

nie nie nie nie

0,05 (4)

L 12/39

0,05

(2)

L 12/40

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

438

38875

0002162-74-5

Bis(2,6-diizopropylofenylo) karbodiimid Metakrylan fenylu Metakrylan propylu Benzoesan propylu Eter bis(2,3-epoksypropylowy) 1,4-butanodiolu

tak

nie

nie

0,05

Tylko do pośredniego kontaktu z żywnością, poza warstwą PET (23) (23)

439 440 441 442

21280 21340 38160 13780

0002177-70-0 0002210-28-8 0002315-68-6 0002425-79-8

nie nie tak nie

tak tak nie tak

nie nie nie nie ND

PL

Zawartość pozostałości = 1 mg/kg w produkcie koń­ cowym wyrażona jako gru­ pa epoksydowa Masa cząsteczkowa wynosi 43 Da

(10)

443 444 445 446 447 448 449 450 451

12788 61440 83440 10750 20080 11890 49840 24430 66755

0002432-99-7 0002440-22-4 0002466-09-3 0002495-35-4 0002495-37-6 0002499-59-4 0002500-88-1 0002561-88-8 0002682-20-4

Kwas 11-aminoundekanowy 2-(2′-hydroksy-5′metylofenylo)benzotriazol Kwas pirofosforowy Akrylan benzylu Metakrylan benzylu Akrylan n-oktylu Disiarczek dioktadecylu Bezwodnik sebacynowy 2-metylo-4-izotiazolin-3-on

nie tak tak nie nie nie tak nie tak

tak nie nie tak tak tak nie tak nie

nie nie nie nie nie nie tak nie nie

5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(12)

(22) (23) (22) 3

0,5

Wyłącznie do stosowania w wodnej dyspersji polime­ ru i emulsji Tylko do żywności uwod­ nionej

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimetyofenylo)6-(2-hydroksy-4-noktyloksyfenylo)1,3,5-triazyna Winylotrimetoksysilan 1-amino-3-aminometylo-3,5,5 trimetylocykloheksan Metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu Akrylan sec-butylu Metakrylan sec-butylu Behenamid

tak

nie

nie

0,05

453 454 455 456 457 458

26320 12670 20530 10810 20140 36960

0002768-02-7 0002855-13-2 0002867-47-2 0002998-08-5 0002998-18-7 0003061-75-4

nie nie nie nie nie tak

tak tak tak tak tak nie

nie nie nie nie nie nie

0,05 6 ND (22) (23)

(10)

15.1.2011


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.