Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 29

Strona 29 z 48

2.1] hepto-2-en Amid kwasu oleinopalmitynowego Dolomit Kwas 6-hydroksy-2nafthalenokarboksylowy Wodorotlenek baru Tribehenian glicerolu Huntyt Wodorotlenek cynku Wodorotlenek glinu Dilaurynian glikolu 1,2-propylenowego 1,6-heksametyleno-bis(3-(3,5di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo) propionoamid) 4-etoksybenzoesan etylu 2-etoksy-2′-etylooksyanilid Glikol tripropylenowy Tert-butylo-4-hydroksyanizol (= BHA) Kopolimer kwasu akrylowego i akrylanu 2-etyloheksylu Dioleinian pentaerytrytolu

nie tak tak nie tak tak tak tak tak tak tak


tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie

nie tak nie nie nie nie nie nie nie

0,05 5

(9)

PL

0,05

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

nie tak 45

632 633 634 635 636

52880 53200 25910 40720 31500

0023676-09-7 0023949-66-8 0024800-44-0 0025013-16-5 0025134-51-4

tak tak nie tak tak

nie nie tak nie nie

nie tak nie nie nie

3,6 30 30 0,05 (22) SML wyrażony jako kwas akrylowy, ester 2-etyloheksylowy Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żywnością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D

637

71635

0025151-96-6

tak

nie

nie

0,05

638 639 640

23590 76960 23651 80800 54930

0025322-68-3 0025322-69-4 0025359-91-5

Glikol polietylenowy Glikol polipropylenowy Kopolimer formaldehydu z 1-naftolem [= poli(l-hydroksynaftylo-metan)]

tak tak tak

tak tak nie

nie nie nie 0,05

L 12/49

L 12/50

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

641

22331

0025513-64-8

Mieszanina (35 − 45 % w/w) 1,6-diamino-2,2,4trimetyloheksanu i (55–65 % w/w) 1,6-diamino2,4,4-trimetyloheksanu Sól sodowa kopolimeru bezwodnika maleinowego i styrenu Monopalmitynian sorbitanu Trioleinian sorbitanu Tris(izooktylomerkaptooctan) mono-n-oktylocyny Bis(izooktylomerkaptooctan) di-n-oktylocyny Monoheksanian glicerolu Monooktanian glicerolu Polimer kwasu dibutylotiocyny bis(izooktylomerkaptooctan) dimetylocyny Tristearynian sorbitanu Difosforyn bis(2,4-di-tertbutylofenylo)pentaerytrytolu Dimer 2,4-diizocyjanianu toluilenu Monostearynian sorbitu Tricyklodekanodimetanol Kwas styrenosulfonowy Tris(2-etyloheksylomer­ kaptooctan) mono-n-oktylocyny Kwas dodecylobenzenosulfonowy Monolaurynian glikolu 1,2-propylenowego Disiarczek di-tert-dodecylu

nie

tak

nie

0,05

(10)

642

64990

0025736-61-2

tak

nie

nie

Frakcja o masie cząsteczkowej poniżej 1 000 Da nie powinna przekraczać 0,05 % (w/w)

PL

643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653

87760 88080 67760 50480 56720 56880 47210 49600 88240 38820 25270

0026266-57-9 0026266-58-0 0026401-86-5 0026401-97-8 0026402-23-3 0026402-26-6 0026427-07-6 0026636-01-1 0026658-19-5 0026741-53-7 0026747-90-0

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak

nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie 0,6 (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) (9) Jednostka cząsteczkowa = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2) (11) (10)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

654 655 656 657 658 659 660

88600 25450 24760 67680 52000 82800 47540

0026836-47-5 0026896-48-0 0026914-43-2 0027107-89-7 0027176-87-0 0027194-74-7 0027458-90-8

tak nie nie tak tak tak tak

nie tak tak nie nie nie nie

nie nie nie nie nie nie tak 0,05 30 0,05 0,05 (11)

15.1.2011

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

661

95360

0027676-62-6

1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butylo4-hydroksybenzylo)-1,3,5triazyno-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion 1,1,1-tris(4-hydroksyfenolo) etan Kwas linolenowy Kopolimer trimetakrylanu trimetylolopropanu z metakrylanem metylu Monopalmitynian glikolu 1,2-propylenowego Dioleinian sorbitanu Kwas gadoleinowy Rycynolan poliglicerolu Monobehenian glicerolu Dioctan monolaurynianu glicerolu Fosforan tris(2,4-di-tert-butylofenylu) Poliester 1,4-butanodiol z kaprolaktonem

tak

nie

tak

5

662 663 664

25927 64150 95000

0027955-94-8 0028290-79-1 0028931-67-1

nie tak tak

tak nie nie

nie nie nie

0,005

Do wykorzystania wyłącznie w poliwęglanach

(1) PL

665 666 667 668 669 670 671 672

83120 87280 55190 80240 56610 56800 74240 76845

0029013-28-3 0029116-98-1 0029204-02-2 0029894-35-7 0030233-64-8 0030899-62-8 0031570-04-4 0031831-53-5

tak tak tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie nie nie

nie nie nie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

nie nie nie nie nie (29) (30) Frakcja o masie cząsteczko­ wej poniżej 1 000 Da nie powinna przekraczać 0,5 % (w/w) (32)

673

53670

0032509-66-3

Bis[3,3-bis(3-tert-butylo-4hydroksyfenylo)maślan] glikolu etylenowego Dibenzylideno sorbitol N,N′-bis(3-(3,5-di-tert-butylo-4hydroksyfenylo)propionylo) hydrazyd Bis(izooktylomaleinian) di-noktylocyny Dipalmitynian glikolu 1,2propylenowego Bis(3-(3,5-di-tert-butylo-4hydroksyfenylo)propionian)1,6heksametylenu 1,1-bis(2-hydroksy-3,5-di-tertbutylofenylo)etan

tak

nie

tak

6

674 675

46480 38800

0032647-67-9 0032687-78-8

tak tak

nie nie

nie tak 15

676 677 678

50400 82560 59200

0033568-99-9 0033587-20-1 0035074-77-2

tak tak tak

nie nie nie

nie nie tak 6

(10)

L 12/51

679

39060

0035958-30-6

tak

nie

tak

5

L 12/52

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

680

94400

0036443-68-2

Bis[3-(3-tert-butylo-4-hydroksy5-metylofenylo)propionian] glikolu trietylenowego 1-heksadekanol Etylokarboksymetyloceluloza Metylokarboksymetyloceluloza Sjenit nefelinowy Fluorokrzemian magnezowo-sodowy

tak

nie

nie

9

681 682 683 684 685

18310 53270 66200 68125 85950

0036653-82-4 0037205-99-5 0037206-01-2 0037244-96-5 0037296-97-2

nie tak tak tak tak

tak nie nie nie nie

nie nie nie nie nie 0,15 SML wyrażony jako fluorek Stosować jedynie w przy­ padku warstw lub materia­ łów wielowarstwowych nie wchodzących w bezpośred­ ni kontakt z żywnością PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

686 687

61390 13530 13614

0037353-59-6 0038103-06-9

Hydroksymetyloceluloza Bis-(ftalowy bezwodnik)2,2bis(4-hydroksyfenylo)propanu Difosfonian tetrakis (2,4-di-tertbutylo-fenylo)-4,4′-bifenylylenu 1,3,5-tris(4-tert-butylo-3hydroksy-2,6-dimetylobenzylo)1,3,5-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)trion Tiodietanolo bis(3-(3,5-di-tertbutylo-4-hydroksyfenylo) pro­ pionian) 3,3-bis(3-metylo-4hydroksyfenylo)2-indolinon 2-(4-dodecylofenylo)indol Tripalmitynian sorbitanu Metakrylan sulfopropylu Tris(izooktylomerkaptooctan) monometylocyny Kwas tereftalowy, diester z 2,2′metylenobis(4-metylo-6tertbutylofenolem)

tak nie

nie tak

nie nie 0,05

688 689

92560 95280

0038613-77-3 0040601-76-1

tak tak

nie nie

tak tak

18 6

690

92880

0041484-35-9

tak

nie

tak

2,4

691 692 693 694 695 696

13600 52320 88160 21400 67520 92205

0047465-97-4 0052047-59-3 0054140-20-4 0054276-35-6 0054849-38-6 0057569-40-1

nie tak tak nie tak tak

tak nie nie tak nie nie

nie tak nie nie nie nie

1,8 0,06

0,05 (9)

(1)

15.1.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.