Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 48

(11)

(7)

Rozpuszczalniki stosowane do produkcji tworzyw sztucz­ nych w celu stworzenia odpowiedniego środowiska reak­ cji usuwane są w  procesie produkcji, ponieważ są one zazwyczaj substancjami lotnymi. Nie ustanowiono jeszcze żadnych przepisów na poziomie UE w odniesieniu do oce­ ny ryzyka i  stosowania rozpuszczalników w  produkcji tworzyw sztucznych. W związku z tym ich stosowanie po­ winno nadal podlegać przepisom prawa krajowego. Na późniejszym etapie należy dokonać ponownej oceny tej sytuacji.


(12)

(8)

(1)  Dz.U. L 44 z 15.2.1978, s. 15.

Tworzywa sztuczne można również produkować z synte­ tycznych lub naturalnie występujących struktur wielkoczą­ steczkowych, które poddaje się reakcjom chemicznym z  innymi substancjami wyjściowymi w  celu uzyskania zmodyfikowanej makrocząsteczki. Stosowane makrocząs­ teczki syntetyczne są często strukturami pośrednimi, któ­ re nie są w pełni spolimeryzowane. Ewentualne zagrożenie dla zdrowia może powodować migracja nieprzereagowa­ nych lub nie w  pełni przereagowanych innych substancji wyjściowych stosowanych do modyfikacji makrocząstecz­ ki albo migracja nie w  pełni przereagowanej makrocząs­ teczki. Należy zatem przeprowadzić ocenę ryzyka dla innych substancji wyjściowych i  makrocząsteczek stoso­ wanych w  produkcji modyfikowanych makrocząsteczek oraz udzielić na nie zezwolenia przed ich zastosowaniem w produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych.

15.1.2011

(13)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/3

Tworzywa sztuczne można również uzyskiwać dzięki mi­ kroorganizmom tworzącym w procesie fermentacji struk­ tury wielkocząsteczkowe z  substancji wyjściowych. Makrocząsteczka zostaje wówczas uwolniona do środowi­ ska albo wyekstrahowana. Ewentualne zagrożenie dla zdrowia może powodować migracja nieprzereagowanych lub nie w pełni przereagowanych substancji wyjściowych, półproduktów lub produktów ubocznych procesu fermen­ tacji. W takim przypadku należy przeprowadzić ocenę ry­ zyka dla produktu końcowego oraz udzielić zezwolenia na ten produkt przed jego zastosowaniem w produkcji mate­ riałów i wyrobów z tworzyw sztucznych. W dyrektywie 2002/72/WE zamieszczono różne wykazy monomerów lub innych substancji wyjściowych i  dodat­ ków dopuszczonych do produkcji materiałów i wyrobów z  tworzyw sztucznych. W  przypadku monomerów, in­ nych substancji wyjściowych i dodatków wykaz unijny jest obecnie kompletny, co oznacza, że można stosować wyłącznie substancje dozwolone na poziomie UE. W  związku z  tym nie jest już konieczne uwzględnianie monomerów lub innych substancji wyjściowych i  dodat­ ków w oddzielnych wykazach ze względu na status ich do­ puszczenia. Biorąc pod uwagę, że niektóre substancje można stosować zarówno jako monomer lub inne sub­ stancje wyjściowe, jak i  jako dodatek, w  celu zachowania przejrzystości powinny być one przedmiotem publikacji w  jednym wykazie substancji dozwolonych ze wskaza­ niem dozwolonej funkcji. Polimery można stosować nie tylko jako główny składnik strukturalny tworzyw sztucznych, lecz także jako dodatki mające określone skutki technologiczne w  tworzywach sztucznych. Jeżeli taki dodatek polimeryczny jest identycz­ ny z  polimerem, który może stanowić główny składnik strukturalny materiału z  tworzywa sztucznego, można uznać, że dokonano oceny ryzyka dla tego dodatku, jeżeli przeprowadzono już ocenę ryzyka dla monomerów i udzielono na nie zezwolenia. W takim przypadku udzie­ lenie zezwolenia na dodatek polimeryczny nie powinno być konieczne, lecz powinna istnieć możliwość stosowa­ nia go na podstawie zezwolenia dotyczącego jego mono­ merów i innych substancji wyjściowych. Jeżeli taki dodatek polimeryczny nie jest identyczny z polimerem, który może stanowić główny składnik strukturalny materiału z  two­ rzywa sztucznego, wówczas nie można uznać, że przepro­ wadzono ocenę ryzyka dla tego dodatku poprzez przeprowadzenie oceny dla jego monomerów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.