Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 32

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 32

Strona 32 z 48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(*) Ilość substancji zastosowanej/ilość for­ my użytkowej Inne specyfikacje: — — — zawartość fosforu min. 5,4 % do maks. 5,9 % liczba kwasowa maks. 10 mg KOH na gram zakres topnienia 85–110 °C

L 12/59

L 12/60

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

761

92930

0120218-34-0


Tiodietanolobis (5-metoksykarbonylo-2,6dimetylo-1,4-dihydropirydyno3-karboksylan) Akrylan 2,4-di-tert-pentylo-6-[l-(3,5-ditert-pentylo-2-hydroksyfenylo)etylo]fenylu 3,3-bis(metoksymetylo)-2,5dimetyloheksan N,N′-bis[4-(etoksykarbonylo) fenylo]-1,4,5,8-naftalenotetrakarboksydiimid

tak

nie

nie

6

762

31530

0123968-25-2

tak

nie

tak

5 PL

763 764

39925 13317

0129228-21-3 0132459-54-2

tak nie

nie tak

tak nie

0,05 0,05 Czystość > 98,1 % (w/w) Do stosowania wyłącznie jako komonomer (maks. 4 %) dla poliestrów (PET, PBT)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

765 766 767

49485 38879 38510

0134701-20-5 0135861-56-2 0136504-96-6

2,4-dimetylo-6-(lmetylopentadecylo)fenol Bis(3,4dimetylobenzylideno)sorbitol Polimer l,2-bis(3aminopropylo)etylenodiaminy z N-butylo-2,2,6,6-tetrametylo4-piperydynoaminą i 2,4,6-tri­ chloro-l,3,5-triazyną Aminy, utlenione bisuwodornionwego alkilowanego łoju

tak tak tak

nie nie nie

tak nie nie

1

5

768

34850

0143925-92-2

tak

nie

nie

Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żyw­ nością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D Do użycia tylko w: a) b) poliolefinach w stęże­ niu 0,1 % (w/w) oraz w PET w stężeniu 0,25 % (w/w)

(1)

769 770 771

74010 51700 34650

0145650-60-8 0147315-50-2 0151841-65-5

Bis(2,4-di-tert-butylo-6 metylo­ fenylo) fosforyn etylu 2-(4,6-difenylo-1,3,5-triazyn-2ylo)- 5-(heksyloksy)fenol Hydroksybis [2,2′-metyleno bis (4,6-di-tert-butylofenylo)] fosfo­ ran glinu

tak tak tak

nie nie nie

tak nie nie

5 0,05

SML wyrażony jako suma fosforynu i fosforanu

15.1.2011

5

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

772

47500

0153250-52-3

Dikarboksamid N,N′-dicykloheksylo-2,6naftalenu Difosforyn bis(2,4-dikumylofenylo) pentaerytrytolu

tak

nie

nie

5

773

38840

0154862-43-8

tak

nie

tak

5

SML wyrażony jako suma substancji, jej formy utlenionej bis(2,4-dikumylofenylo) pentaerytryto-fosforanu i jej produktów hydrolizy (2,4-dikumylofenol) SML wyrażony jako suma fosforynu, fosforanu i produktu hydrolizy = TTBP (32)

PL

774

95270

0161717-32-4

Fosforan 2,4,6-tris(tert-butylo) fenylo 2-butylo-2-etylo1,3-propanodiolu Ester diisononylowy kwasu 1,2-cykloheksanodi­ karboksylowego Polimer polidimetylosiloksanu, zakończony grupą 3-aminopropylową z dicykloheksylometano4,4′-diizocyjanianem Akrylan metylu, telomer z 1-dodekanetiolem, estry alkilowe (C16-C18) Tetrakis (2-cyjano-3,3-difenyloakrylan) pentaerytrytolu 9,9-bis(metoksymetylo)fluoren Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametylo4-piperydynylo)-n-butyloamino]l,3,5-triazyno-2,4-diylo][(2,2,6,6tetrametylo-4-piperydynylo) imino]-l, 6-heksanodiylo[(2,2,6,6-tetrametylo-4piperydynylo)imino]]-alfa-[N, N, N′,N′-tetrabutylo-N″-(2,2,6,6tetrametylo-4-piperydynylo)-N″[6-(2,2,6,6-tetrametylo-4piperydynyloamino)-heksylo][1,3,5-triazyno-2,4,6-triamino]omega-N,N,N, N′-tetrabutylo-1,3,5-triazyno2,4-diamina

tak

nie

tak

2

775

45705

0166412-78-8

tak

nie

nie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

776

76723

0167883-16-1

tak

nie

nie

Frakcja o masie cząsteczkowej poniżej 1 000 Da nie powinna przekraczać 1,5 % (w/w) 0,5 % w produkcie końcowym 0,05 (1)

777

31542

0174254-23-0

tak

nie

nie

778

71670

0178671-58-4

tak

nie

tak

779 780

39815 81220

0182121-12-6 0192268-64-7

tak tak

nie nie

tak nie

0,05 5

(1)

L 12/61

L 12/62

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

781 782

95265 76725

0227099-60-7 0661476-41-1

1,3,5-Tris(4-benzoilofenilo) benzen Polimer polidimetylosiloksanu zakończony grupą 3-aminopropylową z 1-izocyjaniano-3izocyjanianometylo-3,5,5trimetylocykloheksanem Acetylowane glicerydy monouwodornionego oleju rycynowego 1,3,5-tris(2,2dimetylopropanoamido)benzen Kwas tereftalowy Bezwodnik 3-chloroftalowy Bezwodnik 4-chloroftalowy [3-(metakryloksy) propylo]trimetoksysilan

tak tak

nie nie

nie nie

0,05 Frakcja o masie cząsteczkowej poniżej 1 000 Da nie powinna przekraczać 1 % (w/w)

PL

783

55910

0736150-63-3

tak

nie

nie

(32)

784 785 786 787 788

95420 24910 14627 14628 21498

0745070-61-5 0000100-21-0 0000117-21-5 0000118-45-6 0002530-85-0

tak nie nie nie nie

nie tak tak tak tak

nie nie nie nie nie

0,05

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(28) 0,05 0,05 0,05 SML wyrażony jako kwas 3-chloroftalowy SML wyrażony jako kwas 4-chloroftalowy Wyłącznie do stosowania jako środek do obróbki powierzchni w wypełniaczach nieorganicznych Średnia masa cząsteczkowa nie mniejsza niż 440 Da. Lepkość przy 100 °C nie mniejsza niż 3,8 cSt (3,8 × 10-6 m2/s) 5 Średnia masa cząsteczkowa nie mniejsza niż 2 400 Da. Zawartość pozostałości morfoliny ≤ 30 mg/kg; N,N′-bis(2,2,6,6tetrametylopiperydyn-4ilo)heksano-1,6-diaminy < 15 000 mg/kg; 2,4dichloro-6-morfolino-1,3,5triazyny ≤ 20 mg/kg. (1) (11)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.