Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 48

789

60027

Uwodornione homopolimery lub kopolimery uzyskane z 1heksenu lub 1-oktenu lub 1-dekenu lub 1-dodekenu lub 1-tetradekenu (Mw: 44012 000) Poli(6-morfolino-1,3,5-triazyno2,4-diilo)-[(2,2,6,6-tetrametylo4-piperydylo)imino)]heksametyleno-[(2,2,6,6tetrametylo-4piperydylo)imino)]

tak

nie

nie

(2)

790

80480

0090751-07-8 0082451-48-7

tak

nie

nie

(16)

15.1.2011

15.1.2011

(1)

(2)

(3)


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

791

92470

0106990-43-6

N,N′,N”,N”-tetrakis(4,6-bis (N-butylo-(N-metylo-2,2,6,6tetrametylopiperydyn-4-ilo) amino)triazyn-2-ilo)-4,7diazadekano-1,10-diamina 3,3′,5,5′-tetrakis(tert-butylo)2,2′-dihydroksybifenyl, ester cykliczny z kwasem [3-(3-tertbutylo-4-hydroksy5-metylofenylo)propylo] oksyfosfonowym Trietanoloamina

tak

nie

nie

0,05

792

92475

0203255-81-6

tak

nie

tak

5

SML wyrażony jako suma formy fosforynowej i fosforanowej substancji i produktów hydrolizy)

PL

793

94000

0000102-71-6

tak

nie

nie

0,05

SML wyrażony jako suma trietanoloaminy i adduktu z chlorowodorkiem wyrażonym jako trietanoloamina Wyłącznie do pośredniego kontaktu z żywnością, poza warstwą PET

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

794

18117

0000079-14-1

Kwas glikolowy

nie

tak

nie

795

40155

0124172-53-8

N,N′-bis(2,2,6,6-tetrametylo4-piperydylo)-N,N′diformylheksametylenodiamina 2,2′-(1,4-fenyleno)bis[4H-3,1benzoksazyn-4-on] Poliester kwasu adypinowego z 1,3-butanediolem, 1,2propanediolem i 2-etylo-1-hek­ sanolem Kwas tereftalowy, bis(2etyloheksylo)ester Etery polietylenoglikolowe (EO = 1-50) alkoholi pierwszo­ rzędowych liniowych i rozgałę­ zionych (C8-C22)

tak

nie

nie

0,05

(2) (12) SML włączając sumę pro­ duktów hydrolizy (31) (32)

796 797

72141 76807

0018600-59-4 0007328-26-5

tak tak

nie nie

tak tak

0,05

798 799

92200 77708

0006422-86-2 —

tak tak

nie nie

nie nie

60 1,8

(32) Zgodnie z kryterium czysto­ ści dla tlenku etylenu okre­ ślonym w dyrektywie 2008/84/WE ustanawiającej szczególne kryteria czysto­ ści dla dodatków do środ­ ków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz.U. L 253 z 20.9.2008, s. 1)

L 12/63

800

94425

0000867-13-0

Fosfonooctan trietylowy

tak

nie

nie

Wyłącznie do wykorzysta­ nia w PET

L 12/64

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

801

30607

Kwasy (C2-C24), alifatyczne, liniowe, monokarboksylowe, pochodzące z naturalnych olejów i tłuszczów, sól litowa Alkohole, C12-14 drugorzędowe, β-(2-hydroksyetoksy), etoksylowane Kopolimer α-alkenów(C20-C24) z bezwodnikiem maleinowym, produkt reakcji z 4-amino2,2,6,6-tetrametylopiperydyną

tak

nie

nie

802

33105

0146340-15-0

tak

nie

nie

5

(12)

PL

803

33535

0152261-33-1

tak

nie

nie

Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żyw­ nością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żyw­ nością zwierającą alkohol Stosować tylko jako środek pomocniczy w produkcji polimerów przy produkcji polietylenu (PE), polipropy­ lenu (PP) i polistyrenu (PS)

(13)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

804

80510

1010121-89-7

Poli(3-nonylo-1,1-diokso-1tiopropano-1,3-diilo)-blokpoli(x-oleil-7-hydroksy-1,5diiminooktano-1,8-diil), mieszanina procesowa przy x = 1 lub 5, zobojętniana kwa­ sem dodecylobenzenosulfono­ wym Ditlenek tytanu, pokryty kopoli­ merem n-oktylotrichlorosilanu i [kwasu aminotris(metylenofos­ fonowego), sól pentasodowa] Kwas 1,4cykloheksanodikarboksylowy Azotek tytanu, nanocząstki

tak

nie

nie

805

93450

tak

nie

nie

Zawartość kopolimeru do obróbki powierzchni w po­ wlekanym ditlenku tytanu wynosi poniżej 1 % w/w 5 Stosować jedynie w produk­ cji poliestrów Brak migracji nanocząstek azotku tytanu. Do stosowania wyłącznie w butelkach PET do pozio­ mu maksymalnie 20 mg/kg. Cząstki pierwotne o wymia­ rze około 20 nm. W skupis­ kach PET o średnicy 100500 nm, składających się z pierwotnych nanocząstek azotku tytanu. 5 SML włączając sumę pro­ duktów hydrolizy

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.