Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 34

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 34

Strona 34 z 48

806 807

14876 93485

0001076-97-7 —

nie tak

tak nie

nie nie

15.1.2011

808

38550

0882073-43-0

Bis(4-propylobenzylideno) propylosorbitol

tak

nie

nie

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

809

49080

0852282-89-4

N-(2,6-diizopropylofenylo)6-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo) fenoksy]-1H-benzo[de] izochinolino-1,3(2H)-dion Glikol neopentylowy, diestry i monoestry z kwasem benzoe­ sowym i kwasem 2-etyloheksanowym


tak

nie

tak

0,05

Wyłącznie do wykorzystania w PET

(6) (14) (15)

810

68119

tak

nie

nie

5

(32)

Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żyw­ nością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D

PL

811 812

80077 80350

0068441-17-8 0124578-12-7

Woski polietylenowe, utlenione Kopolimer kwasu poli(12hydroksystearynowego) – polie­ tylenoiminy

tak tak

nie nie

nie nie

60 Stosować tylko w politeref­ talanie etylenu (PET), poli­ styrenie (PS), polistyrenie wysokoudarowym (HIPS) i poliamidzie (PA) do 0,1 % w/w Otrzymany w wyniku reak­ cji kwasu poli(12hydroksystearynowego)z polietylenoiminą 5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

813

91530

Diestry alkilowe (C4-C20) lub cykloheksylowe kwasu sulfobur­ sztynowego, sole Estry monoalkilowe (C10-C16) polietylenoglikolowe kwasu sulfobursztynowego, sole Trimetylolopropan, mieszane triestry i diestry z kwasem ben­ zoesowym i kwasem 2-etyloheksanowym

tak

nie

nie

814

91815

tak

nie

nie

2

815

94985

tak

nie

nie

5

(32)

Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żyw­ nością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D

816

45704

Kwas cis-1,2cykloheksadwuwęglowy, sole Kwas cis-endobicyklo[2.2.1]heptano-2,3dikarboksylowy, sole

tak

nie

nie

5

817

38507

tak

nie

nie

5

Nie stosować z polietyle­ nem w kontakcie z żywnoś­ cią kwaśną Czystość ≥ 96 %

L 12/65

818

21530

Kwas metalylosulfonowy, sole

nie

tak

nie

5

L 12/66

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

819

68110

Kwas neodekanowy, sole

tak

nie

nie

0,05

Nie do użycia w polimerach mających kontakt z żyw­ nością Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żyw­ nością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D SML wyrażony jako kwas neodekanowy

PL

820 821 822 823 854

76420 90810 71938 24889 71943

— — — — 0329238-24-6

Kwas pimelinowy, sole Kwas stearoilo-2-mlekowy, sole Kwas nadchlorowy, sole Kwas 5-sulfoizoftalowy, sole Kwas perfluorooctowy, alfapodstawiony przez kopolimer­   glikolu perfluoro-1,2propylenowego oraz glikolu perfluoro-1,1-etylenowego, za­ kończony chloroheksafluoro­ propyloksy grupami

tak tak tak nie tak

nie nie nie tak nie

nie nie nie nie nie 0,05 5 Do stosowania wyłącznie do poziomu 0,5 % w/w w polimeryzacji fluoropoli­ merów, które są przetwa­ rzane w temperaturze równej lub wyższej niż 340 °C i są przeznaczone do wyrobów wielokrotnego użytku Do stosowania wyłącznie w polimeryzacji fluoropoli­ merów, które są przetwa­ rzane w temperaturze równej lub wyższej niż 265 °C i są przeznaczone do wyrobów wielokrotnego użytku Do stosowania wyłącznie w polimeryzacji fluoropoli­ merów, które są przetwa­ rzane w temperaturze równej lub wyższej niż 265 °C i są przeznaczone do wyrobów wielokrotnego użytku 0,05 SML włączając produkt hy­ drolizy 3,4-dihydroksy-1buten Do stosowania wyłącznie jako komonomer w kopoli­ merach alkoholu etylowiny­ lowego (4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

860

71980

0051798-33-5

Kwas perfluoro[2-(poli(npropoksy))propionowy]

tak

nie

nie

861

71990

0013252-13-6

Kwas perfluoro[2-(npropoksy)propionowy]

tak

nie

nie

862

15180

0018085-02-4

3,4-diacetoksy-1-buten

nie

tak

nie

15.1.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.