Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 36

Strona 36 z 48

15.1.2011

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/69

2.  Ograniczenie dla grupy substancji

Tabela 2 dotycząca ograniczeń dla grupy substancji zawiera następujące informacje:

kolumna 1 (Numer ograniczenia dla grupy): zawiera numer identyfikacyjny grupy substancji, których dotyczy ograni­ czenie; jest to numer wskazany w kolumnie 9 tabeli 1 niniejszego załącznika;

kolumna 2 (Nr substancji FCM): zawiera indywidualne numery identyfikacyjne substancji, których dotyczy ogranicze­ nie; jest to numer wskazany w kolumnie 1 tabeli 1 niniejszego załącznika;


kolumna 3 (SML (T) [mg/kg]): zawiera całkowity limit migracji specyficznej dla sumy substancji stosowany dla tej gru­ py; jest on wyrażony w mg substancji na kilogram żywności; jeżeli substancja nie migruje w wykrywalnych ilościach, wskazuje się ND (niewykrywalny);

kolumna 4 (Wymagania dotyczące ograniczenia dla grupy): zawiera wskazanie substancji, której masa cząsteczkowa sta­ nowi podstawę dla wyrażenia wyniku.

Tabela 2

(1) Numer ograniczenia dla grupy (2) Numer substancji FCM (3) SML (T) [mg/kg] (4) Wymagania dotyczące ograniczenia dla grupy

1 2

128 211 89 227 263 234 248 212 435 137 472 412 512 513 588 19 20 317 318 319 359 431 464

6 30

wyrażony jako aldehyd octowy wyrażony jako glikol etylenowy

3 4 5 6

30 15 3 1

wyrażony jako kwas maleinowy wyrażony jako kaprolaktam wyrażony jako suma substancji wyrażony jako jod

7 8

1,2 6

wyrażone jako amina trzeciorzędowa wyrażony jako suma substancji

9

650 695 697 698 726

0,18

wyrażony jako cyna

L 12/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) (2) (3) (4)

15.1.2011

10

28 29 30 31 32 33 466 582 618 619 620 646 676 736 66 645 657 444 469 470 163 285 294 368 98 196 407 583 584 599 4 167 169 198 274 354 372 460 461 475 476 485 490 653 705 733 505 516 519 290 386 390 347 349

0,006

wyrażony jako cyna

11

1,2

wyrażony jako cyna

12

30

wyrażony jako suma substancji

13

1,5

wyrażony jako suma substancji

14

5

wyrażony jako suma substancji

15

15

wyrażony jako formaldehyd

16

6

wyrażony jako bor Nie naruszając przepisów dyrektywy 98/83/WE

17

ND

wyrażony jako część izocyjanianu

18

0,05

wyrażony jako suma substancji

19

10

wyrażony jako SO2

20

30

wyrażony jako suma substancji

21

5

wyrażony jako kwas trimelitowy

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) (2) (3) (4)

L 12/71

22

70 147 176 218 323 325 365 371 380 425 446 448 456 636 150 156 181 183 184 355 370 374 439 440 447 457 482 756 758 720 747

6

wyrażony jako kwas akrylowy

23

6

wyrażony jako kwas metakrylowy

24 25

5 0,05

wyrażony jako suma substancji suma tris(izooktylomerkaptooctanu) mono-n-dodecylocyny, bis(izooktylomerkaptooctanu) di-n-dodecylocyny, trichlorku mono-dodecylocyny i dichlorku di-dodecylocyny) wyrażona jako suma chlorku mono-dodecylocyny i di-dodecylocyny wyrażony jako suma substancji wyrażony jako kwas izoftalowy wyrażony jako kwas tereftalowy

26 27 28

728 729 188 291 191 192 785 342 672 254 672 73 797 8 72 73 138 140 157 159 207 242 283 532 670 728 729 775 783 797 798 810 815

9 5 7,5

29 30 31 32

0,05 5 30 60

wyrażony jako suma kwasu 6-hydroksyheksanowego i kapro­ laktonu wyrażony jako 1,4-butanodiol wyrażony jako suma substancji wyrażony jako suma substancji

L 12/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

3.  Uwagi dotyczące weryfikacji zgodności Tabela 3 określająca uwagi dotyczące weryfikacji zgodności zawiera następujące informacje: kolumna 1 (Nr uwagi): zawiera numer identyfikacyjny danej uwagi; jest to numer wskazany w kolumnie 11 tabeli 1 ni­ niejszego załącznika; kolumna 2 (Uwagi dotyczące weryfikacji zgodności) zawiera zasady, których przestrzega się podczas kontroli zgodnoś­ ci substancji z  limitami migracji specyficznej lub innymi ograniczeniami, lub zawiera komentarze dotyczące sytuacji, w przypadku których występuje ryzyko niezgodności. Tabela 3

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.