Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 38

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 38

Strona 38 z 48

PL

Nazwa chemiczna Numer CAS Wzór strukturalny

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

gdzie n/(m + n) większe od 0 i mniejsze lub równe 0,25 Średnia masa czą­ steczkowa Oznaczenie analitycz­ ne Opis Charakterystyka Badania identyfikacyj­ ne Rozpuszczalność Ograniczenie Czystość — — — — — — azot cynk miedź ołów arsen chrom Rozpuszczalny w węglowodorach chlorowanych, takich jak chloroform lub dichlorometan, ale praktycznie nierozpuszczalny w etanolu, alkanach alifatycznych i w wodzie QMA dla kwasu krotonowego wynosi 0,05 mg/6 dm2 Przed granulacją surowy proszek kopolimerowy musi zawierać: Nie więcej niż 2 500 mg/kg tworzywa sztucznego Nie więcej niż 100 mg/kg tworzywa sztucznego Nie więcej niż 5 mg/kg tworzywa sztucznego Nie więcej niż 2 mg/kg tworzywa sztucznego Nie więcej niż 1 mg/kg tworzywa sztucznego Nie więcej niż 1 mg/kg tworzywa sztucznego Nie mniej niż 150 000 daltonów (mierzone metodą chromatografii żelowo-permeacyjnej) Nie mniej niż 98 % poli(3-D-hydroksybutanoato-co-3-D-hydroksypentanoatu) analizowanego po hydrolizie jako mieszanina kwasów 3-D-hydroksybutanowego i 3-Dhydroksypentanowego Biały do żółtawego proszek po rozdzieleniu


L 12/73

L 12/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

ZAŁĄCZNIK  II Ograniczenia dla materiałów i  wyrobów 1. Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych nie mogą uwalniać następujących substancji w ilościach przekraczających li­ mity migracji specyficznej określone poniżej: Bar = 1 mg/kg żywności lub płynu modelowego imitującego żywność. Kobalt = 0,05 mg/kg żywności lub płynu modelowego imitującego żywność. Miedź = 5 mg/kg żywności lub płynu modelowego imitującego żywność. Żelazo = 48 mg/kg żywności lub płynu modelowego imitującego żywność. Lit = 0,6 mg/kg żywności lub płynu modelowego imitującego żywność. Mangan = 0,6 mg/kg żywności lub płynu modelowego imitującego żywność. Cynk = 25 mg/kg żywności lub płynu modelowego imitującego żywność. 2. Materiały i  wyroby z  tworzyw sztucznych nie mogą uwalniać pierwszorzędowych amin aromatycznych, z  wyjątkiem tych, które zostały wymienione w tabeli 1 załącznika I, w wykrywalnych ilościach do żywności lub płynu modelowego imitującego żywność. Granica wykrywalności wynosi 0,01 mg substancji na kg żywności lub płynu modelowego imi­ tującego żywność. Granica wykrywalności dotyczy sumy uwalnianych pierwszorzędowych amin aromatycznych.

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/75

ZAŁĄCZNIK III Płyny modelowe imitujące żywność

1.  Płyny modelowe imitujące żywność Do celów wykazania zgodności materiałów i  wyrobów z  tworzyw sztucznych, które jeszcze nie wchodzą w  kontakt z żywnością, przyporządkowano płyny modelowe imitujące żywność wymienione w tabeli 1 poniżej. Tabela 1 Wykaz płynów modelowych imitujących żywność

Płyn modelowy imitujący żywność Skrót

Etanol 10 % (v/v) Kwas octowy 3 % (w/v) Etanol 20 % (v/v) Etanol 50 % (v/v) Olej roślinny (*) Poli(tlenek 2,6-difenylo-p-fenylenu), wielkość cząstki 60-80 mesh, wielkość porów 200 nm

Płyn modelowy A Płyn modelowy B Płyn modelowy C Płyn modelowy D1 Płyn modelowy D2 Płyn modelowy E

(*) Może to być każdy olej roślinny charakteryzujący się rozdziałem kwasu tłuszczowego. Liczba atomów węgla w łańcuchu kwasu tłusz­ czowego: Stopień nienasycenia Zawartość kwasu tłuszczowego wyrażona w % (w/w) estrów metylowych metodą chromatogra­ fii gazowej 6-12 <1 14 <1 16 1,5-20 18:0 <7 18:1 15-85 18:2 5-70 18:3 < 1,5

2.  Ogólne przyporządkowanie płynów modelowych imitujących żywność do rodzajów żywności Płyny modelowe A, B i C imitujące żywność przyporządkowane są do żywności, która ma charakter hydrofilowy i która można ekstrahować substancje hydrofilowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.