Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 39

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 39

Strona 39 z 48

Płyn modelowy B imitujący żywność stosuje się w przypadku tych rodza­ jów żywności, których poziom pH nie przekracza 4,5. Płyn modelowy C  imitujący żywność stosuje się w  przypadku żywności zawierającej nie więcej niż 20 % alkoholu i żywności, która zawiera odpowiednią ilość składników organicz­ nych nadających tej żywności właściwości bardziej lipofilne. Płyny modelowe D1 i D2 imitujące żywność przyporządkowane są do żywności, która ma charakter lipofilny i z której można uzyskiwać substancje lipofilne. Płyn modelowy D1 imitujący żywność stosuje się w przypadku żywności zawie­ rającej więcej niż 20 % alkoholu i emulsji typu olej w wodzie. Płyn modelowy D2 imitujący żywność stosuje się w przy­ padku żywności, która ma warstwę wolnych tłuszczów na powierzchni. Płyn modelowy E imitujący żywność przeznaczony jest do badania migracji specyficznej do żywności suchej.


3.  Indywidualne przyporządkowanie płynów modelowych do żywności w  celu badania migracji w  przypadku materiałów i wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w kontakt z żywnością. W celu badania migracji z materiałów i wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w kontakt z żywnością, płyny modelowe imitujące żywność odpowiadające danej kategorii żywności wybiera się w oparciu o tabelę 2 poniżej. W celu badania migracji globalnej z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z różnymi kategoriami żyw­ ności lub kombinacją różnych kategorii żywności stosuje się przyporządkowanie płynu modelowego imitującego żyw­ ność określone w pkt 4. Tabela 2 zawiera następujące informacje: kolumna 1 (Numer referencyjny): zawiera numer referencyjny danej kategorii żywności; kolumna 2 (Opis żywności): zawiera opis żywności należącej do danej kategorii; kolumna 3 (Płyn modelowy): zawiera podkolumny dla każdego płynu modelowego imitującego żywność.

L 12/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

Płyn modelowy imitujący żywność, który oznaczony jest krzyżykiem w  odpowiedniej podkolumnie kolumny 3, uży­ wany jest w  trakcie badania migracji w  przypadku materiałów i  wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w  kontakt z żywnością. W przypadku tych kategorii żywności, które w  podkolumnie D2 oznaczone są krzyżykiem oraz ukośnikiem i  liczbą, wynik badania migracji dzielony jest przez tę liczbę przed porównaniem wyniku z limitem migracji. Liczba ta jest współ­ czynnikiem korekcji, o którym mowa w pkt 4.2 załącznika V niniejszego rozporządzenia. W przypadku kategorii żywności 01.04 płyn modelowy imitujący żywność D2 zastępuje się 95 % alkoholem etylowym. W przypadku kategorii żywności, które w  podkolumnie B  oznaczone są krzyżykiem i  (*), badanie z  użyciem płynu modelowego imitującego żywność B można pominąć, jeżeli poziom pH żywności przekracza 4,5. W przypadku kategorii żywności, które w podkolumnie D2 oznaczone są krzyżykiem i (**), badanie z zastosowaniem płynu modelowego imitującego żywność D2 może zostać pominięte, jeżeli można stwierdzić przy pomocy odpowied­ niego badania, że nie występuje „kontakt tłuszczu” z  materiałem z  tworzyw sztucznych przeznaczonym do kontaktu z żywnością. Tabela 2 Indywidualne przyporządkowanie płynów modelowych do kategorii żywności

(1) Nr ref. (2) Opis żywności (3) Płyny modelowe A B C D1 D2 E

01 01.01

Napoje Napoje bezalkoholowe lub alkoholowe o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 6 % obj.: A. Czyste napoje: Woda, cydr, soki owocowe lub warzywne, zwy­ kłe lub zagęszczone, nektary owocowe, lemonia­ dy, syropy, piwa typu bitter, napary, kawa, herbata, piwa, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące i podobne, woda smakowa, płyn­ ne ekstrakty kawy B. Mętne napoje Soki i nektary oraz napoje bezalkoholowe zawie­ rające miąższ owoców, moszcze zawierające miąższ owoców, płynna czekolada X(*) X X(*) X

01.02 01.03 01.04

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.