Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 42

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 42

Strona 42 z 48

W celu wykazania zgodności z limitem migracji globalnej w przypadku żywności uwodnionej, kwaśnej i żywności za­ wierającej alkohol oraz przetworów mlecznych przeprowadza się badanie w płynie modelowym imitującym żywność D1 i w płynie modelowym imitującym żywność B. W celu wykazania zgodności z limitem migracji globalnej w przypadku żywności uwodnionej i żywności zawierającej nie więcej niż 20 % alkoholu przeprowadza się badanie w płynie modelowym imitującym żywność C. W celu wykazania zgodności z limitem migracji globalnej w przypadku żywności uwodnionej i żywności kwaśnej oraz żywności zawierającej nie więcej niż 20 % alkoholu przeprowadza się badanie w płynie modelowym imitującym żyw­ ność B.


15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/81

ZAŁĄCZNIK  IV Deklaracja zgodności Pisemna deklaracja zgodności, o której mowa w art. 15, zawiera następujące informacje: 1) 2) nazwę oraz adres podmiotu działającego na rynku, który wystawia deklarację zgodności; nazwę i adres podmiotu działającego na rynku, który wytwarza lub przywozi materiały lub wyroby z tworzyw sztucz­ nych albo produkty pochodzące z pośrednich etapów ich wytwarzania lub substancje przeznaczone do wytwarzania tych materiałów i wyrobów; dane identyfikujące materiały, wyroby, produkty pochodzące z  pośrednich etapów ich wytwarzania lub substancje przeznaczone do wytwarzania tych materiałów i wyrobów; datę deklaracji; potwierdzenie, że materiały lub wyroby z  tworzyw sztucznych, produkty pochodzące z  pośrednich etapów ich wy­ twarzania lub substancje spełniają odpowiednie wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004; odpowiednie informacje dotyczące wykorzystywanych substancji lub produktów ich rozpadu, dla których w  załącz­ niku I i II niniejszego rozporządzenia określone zostały ograniczenia lub wymagania, aby umożliwić podmiotom dzia­ łającym na rynku na dalszych etapach obrotu zapewnienie zgodności z tymi ograniczeniami; odpowiednie informacje dotyczące substancji podlegających ograniczeniom w żywności, uzyskane z danych doświad­ czalnych lub w drodze teoretycznych obliczeń dotyczących poziomu ich migracji specyficznej oraz – w odpowiednich przypadkach – kryteria czystości zgodnie z dyrektywami 2008/60/WE, 95/45/WE i 2008/84/WE w celu umożliwie­ nia użytkownikowi tych materiałów i wyrobów zgodności z odpowiednimi przepisami UE lub – w razie ich braku – przepisami krajowymi mającymi zastosowanie do żywności; wymagania dotyczące wykorzystania materiału lub wyrobu, takie jak: (i) rodzaj lub rodzaje żywności, z jaką ma mieć kontakt dany materiał lub wyrób;

3)

4) 5)

6)

7)

8)

(ii) czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z żywnością; (iii) stosunek powierzchni kontaktu z  żywnością do objętości, stosowany do stwierdzenia zgodności materiału lub wyrobu; 9) jeżeli w wielowarstwowym materiale lub wyrobie zastosowana jest bariera funkcjonalna – potwierdzenie, że materiał lub wyrób jest zgodny z wymogami art. 13 ust. 2, 3 i 4 lub art. 14 ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia.

L 12/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

ZAŁĄCZNIK  V KONTROLA ZGODNOŚCI Przy kontroli zgodności migracji z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością stosuje się następujące ogólne zasady.

ROZDZIAŁ 1 Badanie migracji specyficznej z materiałów i  wyrobów, które wchodzą już w  kontakt z  żywnością 1.1.  Przygotowanie próbek Materiał lub wyrób przechowuje się zgodnie ze wskazaniami na opakowaniu lub w warunkach odpowiednich dla żyw­ ności pakowanej, jeżeli nie ma instrukcji. Kontakt żywności z materiałem lub wyrobem zakończony jest przed upły­ wem jej terminu ważności lub jakiegokolwiek innego terminu wskazanego przez producenta jako ostatecznego terminu użycia produktu ze względu na jego jakość lub bezpieczeństwo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.