Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 44

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 44

Strona 44 z 48

5 min. 0,5 godz. 1 godz. 2 godz. 6 godz. 24 godz. 3 dni 10 dni Zob. warunki szczególne

Tabela 2 Temperatura kontaktu

Warunki kontaktu w najgorszych przewidywalnych warunkach Temperatura kontaktu Warunki badania Temperatura badania

T ≤ 5 °C 5 °C < T ≤ 20 °C 20 °C < T ≤ 40 °C 40 °C < T ≤ 70 °C 70 °C < T ≤ 100 °C 100 °C < T ≤ 121 °C 121 °C < T ≤ 130 °C 130 °C < T ≤ 150 °C 150 °C < T < 175 °C T > 175 °C

5 °C 20 °C 40 °C 70 °C 100 °C lub temperatura zroszenia 121 °C (*) 130 °C (*) 150 °C (*) 175 °C (*) Temperaturę należy dostosować do rzeczywistej temperatury w styku z żywnością (*)


(*) Temperaturę tę stosuje się wyłącznie w przypadku płynów modelowych imitujących żywność D2 i E. W przypadkach podgrze­ wania pod ciśnieniem, można przeprowadzić badanie migracji pod ciśnieniem i w odpowiedniej temperaturze. W przypadku pły­ nów modelowych imitujących żywność A, B, C lub D1 badanie można zastąpić badaniem w temperaturze 100 °C lub w temperaturze zroszenia przez czas czterokrotnie dłuższy niż czas wybrany zgodnie z warunkami określonymi w tabeli 1.

L 12/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

2.1.4.  Szczególne warunki dotyczące czasu kontaktu przekraczającego 30 dni w temperaturze pokojowej i niższej W przypadku czasu kontaktu przekraczającego 30 dni w temperaturze pokojowej i niższej próbkę bada się w ba­ daniu przyspieszonym w podwyższonej temperaturze przez maksymalnie 10 dni w 60 °C. Warunki dotyczące cza­ su badania i temperatury oparte są na następującym wzorze: t2 = t1 * Exp ((-Ea/R) * (1/T1-1/T2)) Ea oznacza energię aktywacji w najgorszym przypadku 80kJ/mol R oznacza współczynnik 8,31 J/kelwin/mol Exp -9627 * (1/T1-1/T2) t1 oznacza czas kontaktu t2 oznacza czas badania T1 oznacza temperaturę kontaktu w skali Kelwina. W przypadku przechowywania w temperaturze pokojowej wy­ nosi ona 298 K (25 °C). W warunkach chłodzenia i mrożenia wynosi ona 278 K (5 °C). T2 oznacza temperaturę badania w skali Kelwina. Badanie przez 10 dni w temperaturze 20 °C obejmuje każdy czas przechowywania w warunkach mrożenia. Badanie przez 10 dni w temperaturze 40 °C obejmuje każdy czas przechowywania w warunkach chłodzenia i mro­ żenia, włączając podgrzewanie do 70 °C nie dłużej niż przez 2  godz. lub podgrzewanie do 100 °C nie dłużej niż przez 15 min. Badanie przez 10 dni w temperaturze 50 °C obejmuje każdy czas przechowywania w warunkach chłodzenia i mro­ żenia, włączając podgrzewanie do 70 °C nie dłużej niż przez 2  godz. lub podgrzewanie do 100 °C nie dłużej niż przez 15 min. oraz czas przechowywania w temperaturze pokojowej nie przekraczający 6 miesięcy. Badanie przez 10 dni w temperaturze 60 °C obejmuje długotrwałe przechowywanie powyżej 6 miesięcy w tempe­ raturze pokojowej i  poniżej, włączając podgrzewanie do 70 °C nie dłużej niż przez 2  godz. lub podgrzewanie do 100 °C nie dłużej niż przez 15 min. Maksymalna temperatura badania zależy od zmiany temperatury polimeru na danym etapie. W  temperaturze ba­ dania w badanej próbce nie powinny zachodzić żadne zmiany fizyczne. W przypadku przechowywania w temperaturze pokojowej czas badania można skrócić do 10 dni w temperaturze 40 °C, jeżeli istnieje naukowy dowód na to, że migracja danej substancji w polimerze osiągnęła równowagę w tych warunkach badania. 2.1.5.  Szczególne warunki kombinacji czasów i temperatur kontaktu Jeżeli materiał lub wyrób ma różne zastosowania obejmujące różne kombinacje czasu i temperatury kontaktu, ba­ danie należy ograniczyć do warunków badania, które na podstawie naukowego dowodu uznaje się za najbardziej surowe. Jeżeli materiał lub wyrób przeznaczony jest do stosowania w kontakcie z żywnością w następujących po sobie kom­ binacjach co najmniej dwóch czasów i temperatur, badanie migracji przeprowadza się poddając badaną próbkę ko­ lejno wszystkim dającym się zastosować najgorszym przewidywalnym warunkom odpowiednim dla próbki, przy użyciu tej samej porcji płynu modelowego imitującego żywność.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.