Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 45

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 45

Strona 45 z 48

2.1.6.  Wyroby wielokrotnego użytku Jeżeli materiał lub wyrób przeznaczony jest do wielokrotnego kontaktu z żywnością badanie (badania) migracji prze­ prowadza się trzykrotnie na tej samej próbce używając za każdym razem innej porcji płynu modelowego imitują­ cego żywność. Jej zgodność sprawdza się na podstawie poziomu migracji oznaczonego w trzecim badaniu. Jeżeli jednak istnieje dowód na to, że poziom migracji nie wzrasta w drugim i trzecim badaniu i jeżeli limity migracji nie są przekroczone w pierwszym badaniu, kolejne badania nie są konieczne.


15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/85

Materiał lub wyrób nie może przekraczać limitu migracji specyficznej już w pierwszym badaniu w przypadku sub­ stancji, dla których w kolumnie 8 tabeli 1 lub w kolumnie 3 tabeli 2 w załączniku I określono limit migracji spe­ cyficznej jako niewykrywalny, oraz w przypadku substancji niewymienionych w wykazie, stosowanych za barierą funkcjonalną z tworzyw sztucznych objętych przepisami zawartymi w art. 13 ust. 2 lit. b), które nie powinny mig­ rować w wykrywalnych ilościach. 2.1.7.  Badanie substancji migrujących Pod koniec wskazanego czasu kontaktu migrację specyficzną bada się w  żywności lub w  płynie modelowym imi­ tującym żywność, stosując metodę analizy zgodnie z wymogami art. 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. 2.1.8.  Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z żywnością (QMA) W załączniku I wskazuje się, że w przypadku substancji, które są niestabilne w płynie modelowym imitującym żyw­ ność lub w żywności, lub dla których nie istnieją odpowiednie metody analizy, weryfikację zgodności przeprowa­ dza się poprzez weryfikację pozostałości substancji na 6 dm2 powierzchni kontaktu. W  przypadku materiałów i wyrobów o pojemności od 500 ml do 10 l stosuje się rzeczywistą powierzchnię kontaktu. W przypadku materia­ łów i wyrobów o pojemności poniżej 500 ml i powyżej 10 l oraz w przypadku wyrobów, dla których praktycznie niewykonalne jest obliczenie rzeczywistej powierzchni kontaktu, przyjmuje się, że powierzchnia kontaktu wynosi 6 dm2 na kg żywności. 2.2.  Metody skriningowe W celu zbadania, czy materiał lub wyrób nie przekraczają limitu migracji, można zastosować którekolwiek z  po­ niższych metod, które uważa się za bardziej surowe niż metoda weryfikacji opisana w pkt 2.1. 2.2.1.  Zastąpienie migracji specyficznej migracją globalną W celu zbadania migracji specyficznej substancji nielotnych można zastosować oznaczenie migracji globalnej w wa­ runkach badania co najmniej tak surowych, jak w przypadku migracji specyficznej. 2.2.2.  Pozostałości substancji W celu zbadania migracji specyficznej potencjał migracyjny można obliczyć na podstawie pozostałości substancji w materiale lub wyrobie przy założeniu, że migracja została zakończona. 2.2.3.  Modele migracji W celu zbadania migracji specyficznej potencjał migracyjny można obliczyć na podstawie pozostałości substancji w materiale lub wyrobie, stosując ogólnie uznane modele dyfuzji oparte na dowodach naukowych, które są zapro­ jektowane tak, aby wykazywać migrację wyższą niż jest w rzeczywistości. 2.2.4.  Zamienniki płynów modelowych imitujących żywność W celu zbadania migracji specyficznej płyny modelowe imitujące żywność można zastąpić zastępczymi płynami modelowymi imitującymi żywność, jeżeli na podstawie dowodów naukowych zamienniki płynów modelowych imi­ tujących żywność wykazują wyższą migrację w  porównaniu ze zwykłymi płynami modelowymi imitującymi żywność.

ROZDZIAŁ 3 Badanie migracji globalnej Badanie migracji globalnej przeprowadza się w znormalizowanych warunkach badania określonych w niniejszym rozdziale. 3.1.  Znormalizowane warunki badania Badanie migracji globalnej z  materiałów i  wyrobów przeznaczonych do kontaktu z  żywnością w  warunkach opi­ sanych w kolumnie 3 tabeli 3 przeprowadza się w czasie i temperaturze określonych w kolumnie 2. W przypadku badania migracji globalnej OM5 badanie można prowadzić przez 2 godz. w 100 °C (płyn modelowy imitujący żyw­ ność D2) lub w temperaturze zroszenia (płyn modelowy imitujący żywność A, B, C, D1), lub przez 1 godz. w 121 °C. Płyn modelowy imitujący żywność wybiera się zgodnie z załącznikiem III.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 45 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.