Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 46

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 46

Strona 46 z 48

L 12/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

W przypadku stwierdzenia, że przeprowadzenie badań w  warunkach kontaktu określonych w  tabeli 3 powoduje w badanej próbce zmiany fizyczne lub inne zmiany, które nie występują w najgorszych przewidywalnych warun­ kach stosowania badanego materiału lub wyrobu, badania migracji przeprowadza się w najgorszych przewidywal­ nych warunkach stosowania, w których te zmiany fizyczne lub inne nie zachodzą. Tabela 3 Znormalizowane warunki badania


Kolumna 1 Numer badania Kolumna 2 Czas kontaktu w dniach [d] lub godzinach [h] Temperatura kontaktu w [°C] Kolumna 3 Przewidziane warunki kontaktu z żywnością

OM1

10 d w 20 °C

Jakikolwiek kontakt z żywnością w warunkach mrożenia i chłodzenia. Jakiekolwiek długotrwałe prze­ chowywanie w temperaturze pokojowej lub niższej, włączając podgrzewanie do 70 °C nie dłużej niż przez 2 godz. lub podgrzewanie do 100 °C nie dłużej niż przez 15 min. Jakiekolwiek warunki kontaktu, obejmujące podgrzewanie do 70 °C nie dłużej niż przez 2 godz. lub do 100 °C nie dłużej niż przez 15 minut, po którym nie następuje długotrwałe przechowywanie w temperaturze pokojowej lub temperaturze chłodzenia. Zastosowanie wysokiej temperatury dla wszystkich płynów modelowych imitujących żywność w temperaturze nieprzekraczającej 100 °C. Zastosowanie wysokiej temperatury nieprzekraczającej 121 °C. Jakiekolwiek warunki kontaktu z żywnością z wykorzystaniem płynów modelowych A, B lub C imitujących żywność, w temperaturze przekraczającej 40 °C. Zastosowanie wysokiej temperatury dla żywności zawierającej tłuszcze z przekroczeniem warunków dla OM5.

OM2

10 d w 40 °C

OM3

2 h w 70 °C

OM4

1h w100 °C

OM5

2 h w 100 °C lub w temperaturze zroszenia, lub 1 h w 121 °C 4 h w 100 °C lub w temperaturze zroszenia

OM6

OM7

2 h w 175 °C

Badanie OM7 obejmuje również warunki kontaktu z żywnością opisane dla OM1, OM2, OM3, OM4 i OM5. Są to najgorsze możliwe warunki dla płynów modelowych imitujących żywność zawierającą tłuszcze w kontakcie z poli­ merami innymi niż poliolefiny. Jeżeli przeprowadzenie badania OM7 z  płynem modelowym imitującym żyw­ ność D2 jest technicznie niewykonalne, badanie można zastąpić zgodnie z pkt 3.2. Badanie OM6 obejmuje również warunki kontaktu z żywnością opisane dla OM1, OM2, OM3, OM4 i OM5. Są to najgorsze możliwe warunki dla płynów modelowych imitujących żywność A, B i C w kontakcie z polimerami in­ nymi niż poliolefiny. Badanie OM5 obejmuje również warunki kontaktu z żywnością opisane dla OM1, OM2, OM3, OM4 i OM4. Są to najgorsze możliwe warunki dla wszystkich płynów modelowych imitujących żywność w kontakcie z poliolefinami. Badanie OM2 obejmuje również warunki kontaktu z żywnością opisane dla OM1 i OM3.

15.1.2011

3.2. 

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/87

Badanie zastępcze dla OM7 z płynem modelowym imitującym żywność D2 Jeżeli przeprowadzenie badania OM7 z płynem modelowym D2 imitującym żywność NIE jest wykonalne, badanie można zastąpić badaniem OM8 lub OM9. Warunki badania opisane poniżej dla odpowiednich badań zapewnia się przy użyciu nowej próbki.

Przewidziane warunki kontaktu z żywnością Obejmuje przewidziane warunki kontaktu z żywnością opisane w

Numer badania

Warunki badania

OM 8

Płyn modelowy E przez 2 godz. w 175 °C i płyn mo­ delowy D2 przez 2 godz. w 100 °C Płyn modelowy E przez 2 godz. w 175 °C i płyn mo­ delowy D2 przez 10 dni w 40 °C

Wyłącznie wysokie tempera­ tury

OM1, OM3, OM4, OM5 i OM6

OM 9

Zastosowanie wysokich tem­ peratur, włączając długo­ trwałe przechowywanie w temperaturze pokojowej

OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 i OM6

3.3. 

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 46 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.