Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 47

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 47

Strona 47 z 48

Wyroby wielokrotnego użytku Jeżeli materiał lub wyrób przeznaczony jest do wielokrotnego kontaktu z żywnością badanie migracji przeprowa­ dza się trzykrotnie na tej samej próbce używając za każdym razem nowej próbki płynu modelowego imitującego żywność. Jej zgodność sprawdza się na podstawie poziomu migracji oznaczonego w trzecim badaniu. Jeżeli jednak istnieje do­ wód na to, że poziom migracji nie wzrasta w drugim i trzecim badaniu, i jeżeli limit migracji globalnej nie jest prze­ kroczony w pierwszym badaniu, kolejne badania nie są konieczne.


3.4. 

Metody skriningowe W celu zbadania, czy materiał lub wyrób nie przekraczają limitu migracji, można zastosować którekolwiek z  po­ niższych metod, które uważa się za bardziej surowe niż metoda weryfikacji opisana w pkt 3.1 i 3.2.

3.4.1.  Pozostałości substancji W celu zbadania migracji globalnej potencjał migracyjny można obliczyć na podstawie pozostałości substancji mi­ grujących oznaczonych przy całkowitej ekstrakcji materiału lub wyrobu. 3.4.2.  Zamienniki płynów modelowych imitujących żywność W celu zbadania migracji globalnej płyny modelowe imitujące żywność mogą być zastępowane, jeżeli na podstawie dowodów naukowych zamienniki płynów modelowych imitujących żywność wykazują wyższą migrację w porów­ naniu ze zwykłymi płynami modelowymi imitującymi żywność.

ROZDZIAŁ 4 Współczynniki korekcji stosowane przy porównywaniu wyników badań migracji z limitami migracji 4.1.  Korekcja migracji specyficznej w żywności zawierającej więcej niż 20 % tłuszczu poprzez współczynnik re­ dukcji tłuszczu (FRF) W przypadku substancji lipofilnych, w  odniesieniu do których w  kolumnie 7 tabeli 1 w  załączniku I  wskazano, że zastosowanie ma FRF, migracja specyficzna może zostać skorygowana przez FRF. FRF określa się według wzoru FRF = (g tłuszczu w żywności/kg żywności)/200 = (% tłuszczu × 5)/100. FRF stosuje się zgodnie z poniższymi zasadami. Wyniki badania migracji dzieli się przez FRF przed porównaniem ich z limitami migracji.

L 12/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

Nie stosuje się korekcji przy pomocy FRF w następujących przypadkach: a) jeżeli materiał lub wyrób przeznaczony jest do kontaktu z  żywnością lub już wchodzi w  kontakt z  żywnością przeznaczoną dla niemowląt i małych dzieci zgodnie z definicją w dyrektywach 2006/141/WE i 2006/125/WE; dla materiałów i wyrobów, w przypadku których nie można oszacować stosunku powierzchni do ilości żywno­ ści, jaka ma z nią kontakt, na przykład z powodu ich kształtu lub zastosowania, a migracja obliczana jest z zasto­ sowaniem standardowego współczynnika przeliczeniowego powierzchnia/objętość wynoszącego 6 dm2/kg.

b)

Stosowanie FRF nie prowadzi do migracji specyficznej przekraczającej limit migracji globalnej. 4.2.  Korekcja migracji w płynie modelowym imitującym żywność D2 W przypadku kategorii żywności, które w podkolumnie D2 kolumnie 3 tabeli 2 w załączniku III oznaczone są krzy­ żykiem i liczbą, wynik badania migracji w płynie modelowym imitującym żywność D2 dzieli się przez tę liczbę. Wyniki badania migracji dzieli się przez współczynnik korekcji przed porównaniem ich z limitami migracji. Korekcji nie stosuje się do migracji specyficznej substancji wymienionych w wykazie unijnym w załączniku I, dla któ­ rych limit migracji w kolumnie 8 oznaczony jest jako „niewykrywalny” i substancji niewymienionych w tym wykazie stosowanych za barierą funkcjonalną z tworzyw sztucznych, objętych przepisami art. 13 ust. 2 lit. b), które nie po­ winny migrować w wykrywalnych ilościach. 4.3.  Połączenie współczynników korekcji określonych w pkt 4.1. i 4.2. Współczynniki korekcji opisane w pkt 4.1 i 4.2 można połączyć w przypadku migracji substancji, do których stosuje się FRF przy przeprowadzaniu badania z zastosowaniem płynu modelowego imitującego żywność D2, poprzez po­ mnożenie obu współczynników. Maksymalny zastosowany współczynnik nie przekracza 5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.