Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 48

(17)

(14)

(18)

(15)

(19)

(20)

(16)

L 12/4

(21)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

Przed ustanowieniem unijnego wykazu dodatków do pro­ dukcji tworzyw sztucznych można stosować dodatki inne niż dodatki dozwolone na poziomie UE. W przypadku do­ datków dozwolonych w państwach członkowskich termin przedkładania danych koniecznych do przeprowadzenia oceny ich bezpieczeństwa przez Urząd w celu umieszcze­ nia ich w  unijnym wykazie minął w  dniu 31  grudnia 2006  r. Dodatki, w  odniesieniu do których w  tym termi­ nie złożono ważny wniosek, zostały umieszczone w  wy­ kazie tymczasowym. Odnośnie do niektórych dodatków ujętych w  wykazie tymczasowym nie podjęto jeszcze de­ cyzji w sprawie udzielenia zezwoleń na poziomie UE. Na­ leży umożliwić dalsze stosowanie tych dodatków zgodnie z  prawem krajowym do czasu zakończenia ich oceny i  podjęcia decyzji w  sprawie ich włączenia do wykazu unijnego. Jeżeli dodatek ujęty w  wykazie tymczasowym włącza się do wykazu unijnego lub jeżeli podejmuje się decyzję o nie­ włączaniu go do wykazu unijnego, dodatek ten należy usu­ nąć z tymczasowego wykazu dodatków. Dzięki nowym technologiom powstają substancje o  czą­ steczkach takiej wielkości, że wykazują właściwości che­ miczne i  fizyczne różniące się znacznie od substancji zbudowanych z większych cząsteczek, jak ma to na przy­ kład miejsce w przypadku nanocząsteczek. Te różne wła­ ściwości mogą prowadzić do różnych właściwości toksykologicznych, w  związku z  czym Urząd powinien dokonywać oceny tych substancji oddzielnie dla każdego przypadku w odniesieniu do ryzyka, jakie niosą, do czasu, gdy będą dostępne dokładniejsze informacje na temat ta­ kiej nowej technologii. Należy zatem wyjaśnić, że zezwo­ lenia oparte na ocenie ryzyka dotyczącej standardowej wielkości cząsteczek substancji nie obejmują tak skonstru­ owanych nanocząsteczek. Na podstawie oceny ryzyka w  zezwoleniu należy w  razie potrzeby określić limity migracji specyficznej w  celu za­ pewnienia bezpieczeństwa materiału lub wyrobu końco­ wego. Jeżeli dodatek, który jest dopuszczony do produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, jest jedno­ cześnie dopuszczony jako dodatek do żywności lub śro­ dek aromatyzujący, należy dopilnować, aby w  wyniku uwolnienia się substancji skład żywności nie zmienił się w sposób niedopuszczalny. Zatem uwolnienie się takiego dodatku lub środka aromatyzującego o podwójnym zasto­ sowaniu nie powinno technologicznie oddziaływać na żywność, chyba że oddziaływanie to jest zamierzone, a ma­ teriał przeznaczony do kontaktu z żywnością spełnia wy­ mogi dotyczące aktywnych materiałów przeznaczonych do kontaktu z  żywnością określone w  rozporządzeniu (WE) nr  1935/2004 i  w  rozporządzeniu Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1). W stosownych przypadkach na­ leży przestrzegać wymogów określonych w rozporządze­ niu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z  dnia 16  grudnia 2008  r. w  sprawie dodatków do żyw­ ności (2) lub w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego


i  Rady (WE) nr  1334/2008 z  dnia 16  grudnia 2008  r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składni­ ków żywności o właściwościach aromatyzujących do uży­ cia w  oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (3).

(25)

(22)

(23)

Zgodnie z  art.  3 ust.  1 lit.  b) rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 uwalnianie się substancji z materiałów i wy­ robów przeznaczonych do kontaktu z  żywnością nie po­ winno powodować niedopuszczalnych zmian w  składzie żywności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.