Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 48

Zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania materia­ ły z tworzyw sztucznych można produkować w taki spo­ sób, aby nie uwalniały więcej niż 10 mg substancji na 1 dm2 powierzchni materiału z tworzywa sztucznego. Je­ żeli ocena ryzyka dla danej substancji nie wskazuje na niż­ szy poziom, poziom ten należy traktować jako ogólny limit obojętności materiału z  tworzywa sztucznego, limit migracji globalnej. W celu osiągnięcia w ramach weryfika­ cji zgodności wyników porównywalnych z  limitem migracji globalnej badanie należy przeprowadzić w znormalizowanych warunkach dotyczących czasu trwa­ nia badania, temperatury i  środowiska zastosowanego w badaniu (płyn modelowy imitujący żywność), stanowią­ cych najmniej korzystne przewidywalne warunki stosowa­ nia materiału lub wyrobu z tworzywa sztucznego. Limit migracji globalnej równy 10 mg na 1 dm2 oznacza, że dla opakowania w  kształcie sześcianu zawierającego 1 kg żywności migracja wynosi 60 mg na kilogram żyw­ ności. W przypadku małych opakowań, jeżeli stosunek po­ wierzchni do objętości jest większy, większa jest również migracja do żywności. W odniesieniu do niemowląt i ma­ łych dzieci, które spożywają większą ilość żywności na ki­ logram masy ciała niż osoby dorosłe i których odżywianie nie jest jeszcze zróżnicowane, należy ustanowić szczegól­ ne przepisy w celu ograniczenia spożycia substancji migru­ jących z  materiałów przeznaczonych do kontaktu z  żywnością. W  celu umożliwienia takiej samej ochrony w przypadku opakowań o małej objętości, jak w przypad­ ku opakowań o dużej objętości, limit migracji globalnej dla materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością sto­ sowanych do pakowania żywności dla niemowląt i małych dzieci należy powiązać z limitem dotyczącym samej żyw­ ności, a nie powierzchni opakowania. W ciągu ostatnich lat tworzy się materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, które składają się nie tylko z jed­ nego tworzywa sztucznego, lecz stanowią połączenie na­ wet 15 różnych warstw tworzyw sztucznych w  celu uzyskania optymalnej funkcjonalności i  ochrony żywno­ ści przy jednoczesnym ograniczeniu odpadów opakowa­ niowych. W  takim wielowarstwowym materiale lub wyrobie z  tworzywa sztucznego warstwy można oddzie­ lić od żywności barierą funkcjonalną. Barierę tę stanowi warstwa w materiałach lub wyrobach przeznaczonych do kontaktu z  żywnością zapobiegająca migracji substancji spoza bariery do żywności. Za barierą funkcjonalną moż­ na wykorzystywać substancje, na stosowanie których nie udzielono zezwolenia, pod warunkiem że spełniają one


(26)

(24)

(27)

(1)  Dz.U. L 135 z 30.5.2009, s. 3. (2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(3)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34.

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/5

określone kryteria, a ich migracja pozostaje poniżej okre­ ślonej granicy wykrywalności. Biorąc pod uwagę żywność dla niemowląt oraz innych szczególnie wrażliwych osób, a także uwzględniając dużą tolerancję analityczną badania migracji, w odniesieniu do migracji przez barierę funkcjo­ nalną substancji, na stosowanie których nie udzielono zezwolenia, należy ustanowić maksymalny poziom 0,01 mg/kg w żywności. Substancji, które są mu­ tagenne, rakotwórcze lub działające szkodliwie na rozrod­ czość, nie należy stosować w  materiałach lub wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością bez uprzednie­ go zezwolenia, dlatego też nie powinny być one objęte koncepcją bariery funkcjonalnej. Nowe technologie, dzię­ ki którym powstają substancje o cząsteczkach takiej wiel­ kości, że wykazują właściwości chemiczne i  fizyczne różniące się znacznie od substancji zbudowanych z  większych cząsteczek, jak ma to na przykład miejsce w  przypadku nanocząsteczek, należy oceniać oddzielnie dla każdego przypadku w odniesieniu do ryzyka, jakie nio­ są, do czasu, gdy będą dostępne dokładniejsze informacje na temat takiej nowej technologii. Dlatego też nie należy ich obejmować koncepcją bariery funkcjonalnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.