Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 48

(28)

powłok, farb drukarskich i klejów przeznaczonych do sto­ sowania w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych należy jednak dostarczyć producentowi końcowego wyro­ bu z tworzywa sztucznego odpowiednie informacje, które umożliwią mu zapewnienie zgodności w  przypadku sub­ stancji, dla których w niniejszym rozporządzeniu ustano­ wiono limity migracji.

(31)

W ciągu ostatnich lat tworzy się materiały i wyroby prze­ znaczone do kontaktu z  żywnością, które stanowią połą­ czenie kilku materiałów w  celu uzyskania optymalnej funkcjonalności i  ochrony żywności przy jednoczesnym ograniczeniu odpadów opakowaniowych. W takich wielo­ materiałowych wielowarstwowych materiałach i wyrobach warstwy z tworzyw sztucznych powinny spełniać te same wymogi dotyczące składu co warstwy z  tworzyw sztucz­ nych, które nie są połączone z innymi materiałami. W od­ niesieniu do warstw z  tworzyw sztucznych w  wielomateriałowej powłoce wielowarstwowej, które są oddzielone od żywności barierą funkcjonalną, należy sto­ sować koncepcję bariery funkcjonalnej. Biorąc pod uwagę, że z warstwami z tworzyw sztucznych połączone są inne materiały, a w odniesieniu do tych innych materiałów nie przyjęto jeszcze żadnych szczególnych środków na pozio­ mie UE, nie jest jeszcze możliwe określenie wymogów w  odniesieniu do końcowych wielomateriałowych wielo­ warstwowych materiałów i wyrobów. Dlatego też nie na­ leży stosować limitów migracji specyficznej i  limitu migracji globalnej, z wyjątkiem monomeru chlorku winy­ lu, dla którego takie ograniczenie już istnieje. Z  braku szczególnego środka na poziomie UE obejmującego cały wielomateriałowy wielowarstwowy materiał lub wyrób państwa członkowskie mogą w odniesieniu do tych mate­ riałów i wyrobów utrzymać lub przyjąć przepisy krajowe, jeżeli są one zgodne z postanowieniami Traktatu. Zgodnie z  art.  16 ust.  1 rozporządzenia (WE) nr  1935/2004 do materiałów i  wyrobów objętych szcze­ gólnymi środkami należy dołączyć pisemną deklarację zgodności z  przepisami mającymi do nich zastosowanie. W celu wzmocnienia koordynacji i zwiększenia odpowie­ dzialności dostawców na każdym etapie produkcji, w tym produkcji substancji wyjściowych, osoby odpowiedzialne powinny udokumentować zgodność z  odpowiednimi przepisami w  deklaracji zgodności, którą udostępniają swoim klientom. Powłoki, farby drukarskie i kleje nie są jeszcze objęte szcze­ gólnym prawodawstwem UE, a  zatem nie podlegają wy­ mogowi dotyczącemu deklaracji zgodności. W przypadku


Artykuł 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Par­ lamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 28  stycznia 2002  r. ustanawiającego ogólne zasady i  wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bez­ pieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w  zakresie bezpieczeństwa żywności (1) wymaga kontro­ lowania przez podmiot działający na rynku spożywczym zgodności żywności z przepisami mającymi do niej zasto­ sowanie. W  tym celu oraz zgodnie z  wymogiem poufno­ ści podmiotom działającym na rynku spożywczym należy udostępniać odpowiednie informacje w celu umożliwienia im zapewniania zgodności migracji z  materiałów i  wyro­ bów do żywności z  wymaganiami i  ograniczeniami usta­ nowionymi w prawodawstwie dotyczącym żywności.

(32)

Na każdym etapie produkcji należy udostępniać organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa dokumentację uzupełniającą, potwierdzającą deklarację zgodności. Takie wykazanie zgodności może opierać się na badaniu migra­ cji. Biorąc pod uwagę, że badanie migracji jest złożone, kosztowne i  czasochłonne, należy dopuścić możliwość wykazania zgodności również poprzez obliczenia, w tym modelowanie, inne analizy i dowody naukowe lub wnios­ kowanie, jeżeli zapewniają one równie dokładne wyniki, jak badania migracji. Wyniki badań należy uznać za waż­ ne, jeżeli formuły chemiczne i warunki przetwarzania po­ zostają stałe w ramach systemu zapewniania jakości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.