Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 48

(33)

Podczas badania wyrobów niewchodzących jeszcze w kon­ takt z  żywnością, w  przypadku niektórych wyrobów, ta­ kich jak folie lub pokrywki, często niemożliwe jest określenie powierzchni, jaka ma kontakt z  określoną ob­ jętością żywności. W odniesieniu do tych wyrobów należy ustanowić szczególne przepisy w  zakresie sprawdzania zgodności.

(29)

(34)

(30)

Limity migracji określa się przy standardowym założeniu, że osoba ważąca 60 kg spożywa dziennie 1 kg żywności i  że żywność jest pakowana w  pojemnik o  kształcie sze­ ścianu o powierzchni uwalniającej substancję w wynoszą­ cej 6 dm2. W  przypadku bardzo małych i  bardzo dużych pojemników rzeczywisty stosunek powierzchni do objęto­ ści pakowanej żywności w znacznym stopniu różni się od standardowego założenia. Ich powierzchnię należy zatem znormalizować przed rozpoczęciem porównywania wyni­ ków badań z  limitami migracji. Należy dokonywać prze­ glądu tych przepisów w  miarę udostępniania nowych danych dotyczących zastosowań opakowań do żywności.


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

L 12/6

(35)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

Limit migracji specyficznej jest to maksymalna dozwolo­ na ilość substancji w żywności. Limit ten powinnien gwa­ rantować, że materiał przeznaczony do kontaktu z  żywnością nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Produ­ cent musi zagwarantować, że materiały i wyroby niewcho­ dzące jeszcze w kontakt z żywnością będą zgodne z tymi limitami, gdy będą miały kontakt z żywnością w najmniej korzystnych przewidywalnych warunkach. Należy zatem dokonać oceny zgodności materiałów i  wyrobów nie­ wchodzących jeszcze w  kontakt z  żywnością i  ustanowić przepisy dotyczące badania tej zgodności. Żywność stanowi złożony materiał, dlatego też badanie substancji migrujących do żywności może wiązać się z  trudnościami analitycznymi. Dlatego w  badaniu należy zastosować takie środowiska, które pozwalają na symula­ cję przenoszenia substancji z materiału z tworzywa sztucz­ nego do żywności. Powinny one posiadać główne właściwości fizykochemiczne żywności. Jeżeli stosuje się płyny modelowe imitujący żywność, czas trwania badania i temperatura powinny w możliwie jak największym stop­ niu odtwarzać migrację, jaka może mieć miejsce z wyrobu do żywności. W celu określenia odpowiedniego płynu modelowego imi­ tującego niektóre rodzaje żywności należy uwzględnić skład chemiczny i  właściwości fizyczne danej żywności. Dostępne są wyniki badań niektórych reprezentatywnych rodzajów żywności, porównujące migrację do żywności z migracją do płynów modelowych imitujących żywność. Na podstawie tych wyników należy wybrać płyny mode­ lowe imitujące żywność. W  szczególności w  przypadku żywności zawierającej tłuszcz wyniki uzyskane w badaniu z zastosowaniem płynu modelowego imitującego żywność mogą w niektórych przypadkach cechować się znacznym przeszacowaniem migracji do żywności. W  takich przy­ padkach należy przewidzieć korektę wyniku badania prze­ prowadzonego z  zastosowaniem płynu modelowego imitującego żywność za pomocą współczynnika redukcji. Narażenie na substancje migrujące z materiałów przezna­ czonych do kontaktu z żywnością określono na podstawie standardowego założenia, że osoba spożywa dziennie 1 kg żywności. Dana osoba spożywa jednak maksymalnie 200 g  tłuszczu dziennie. Należy uwzględnić to założenie w przypadku substancji lipofilnych, które migrują wyłącz­ nie do tłuszczu. W związku z tym należy przewidzieć ko­ rekcję migracji specyficznej za pomocą współczynnika korekcji mającego zastosowanie w odniesieniu do substan­ cji lipofilnych zgodnie z  opinią Komitetu Naukowego ds. Żywności (1) i opinią Urzędu (2). W ramach kontroli urzędowej należy ustanowić strategie przeprowadzania badań umożliwiające organom odpowie­ dzialnym za egzekwowanie prawa przeprowadzanie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.