Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1

Strona 1 z 48
15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR  10/2011 z dnia 14 stycznia 2011  r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr  1935/2004 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 27  października 2004  r. w  sprawie materiałów i  wyrobów przeznaczonych do kontaktu z  żywnoś­ cią oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i  89/109/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. a), c), d), e), f), h) i) i j),


(3)

Niniejsze rozporządzenie stanowi szczególny środek w ro­ zumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004. Niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić szczegóło­ we przepisy dotyczące materiałów i  wyrobów z  tworzyw sztucznych, które to przepisy będą stosowane w  celu za­ pewnienia bezpiecznego stosowania tych materiałów i wy­ robów, oraz uchylić dyrektywę Komisji 2002/72/WE z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materiałów i wyrobów z  tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (2).

po konsultacji z  Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności,

Dyrektywa 2002/72/WE określa podstawowe przepisy do­ tyczące produkcji materiałów i  wyrobów z  tworzyw sztucznych. W dyrektywie tej sześciokrotnie wprowadza­ no znaczące zmiany. W  celu zachowania przejrzystości należy skonsolidować tekst i  usunąć z  niego fragmenty zbędne i nieaktualne.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 ustanawia ogólne za­ sady dotyczące eliminowania różnic pomiędzy przepisa­ mi prawnymi państw członkowskich w  odniesieniu do materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ar­ tykuł  5 ust.  1 tego rozporządzenia przewiduje przyjęcie szczególnych środków w odniesieniu do grup materiałów i  wyrobów oraz szczegółowo opisuje procedurę udziela­ nia zezwoleń na stosowanie substancji na poziomie UE w przypadku gdy szczególny środek obejmuje wykaz do­ zwolonych substancji.

W przeszłości transpozycja dyrektywy 2002/72/WE wraz z jej zmianami do prawodawstwa krajowego odbywała się bez żadnych znacznych dostosowań. W przypadku trans­ pozycji do prawa krajowego zwykle niezbędny jest okres 12 miesięcy. W przypadku zmiany wykazów monomerów i dodatków w celu udzielenia zezwoleń na nowe substan­ cje taki okres transpozycji prowadzi do opóźnienia proce­ dury udzielania zezwoleń, a tym samym spowalnia proces innowacji. Wydaje się zatem, że należy dostosować prze­ pisy dotyczące materiałów i  wyrobów z  tworzyw sztucz­ nych w drodze rozporządzenia bezpośrednio stosowanego we wszystkich państwach członkowskich.

(1)  Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4.

(2)  Dz.U. L 220 z 15.8.2002, s. 18.

L 12/2

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

Dyrektywa 2002/72/WE ma zastosowanie do materiałów i  wyrobów wyprodukowanych wyłącznie z  tworzyw sztucznych i  do uszczelek z  tworzyw sztucznych w  po­ krywkach. W  przeszłości były to główne zastosowania tworzyw sztucznych na rynku. W ostatnich latach tworzy­ wa sztuczne stosuje się nie tylko jako wyłączny składnik w materiałów i wyrobów, lecz również w połączeniu z in­ nymi materiałami w  tak zwanych wielomateriałowych wielowarstwowych materiałach i  wyrobach. Przepisy do­ tyczące stosowania monomeru chlorku winylu ustanowio­ ne w  dyrektywie Rady 78/142/EWG z  dnia 30  stycznia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw człon­ kowskich odnoszących się do materiałów i  wyrobów za­ wierających monomer chlorku winylu przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1) mają już zastoso­ wanie w  odniesieniu do wszystkich tworzyw sztucznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.