Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 59 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2011/3/UE z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2008/128/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (1)

Data ogłoszenia:2011-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 59 - Strona 2

Strona 2 z 3

L 13/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.1.2011

w opinii Urzędu na temat bezpieczeństwa „Produktów z likopenu z Blakeslea trispora rozprowadzanych zimną wodą” z dnia 4 grudnia 2008 r. (1). Podobne produkty są również produkowane z likopenu syntetycznego, co zostało odnotowane w opinii Urzędu na temat bezpie­ czeństwa likopenu syntetycznego z dnia 10 kwietnia 2008 r. (2). W związku z tym, że Urząd dokonał oceny tego szczególnego zastosowania, należy zezwolić na to zastosowanie, uwzględniając takie same poziomy pozos­ tałości, jakie rozpatrywano w trakcie oceny.


(7)

Artykuł 2 Transpozycja 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko­ nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 września 2011 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Należy uwzględnić specyfikacje i techniki analityczne dotyczące dodatków wymienione w Kodeksie Żywno­ ściowym opracowanym przez Wspólny Komitet Ekspertów ds. Dodatków do Żywności (JECFA). W szczególności, w stosownych przypadkach, należy dostosować szczególne kryteria czystości, aby uwzględnić dopuszczalne poziomy dla poszczególnych metali cięż­ kich. W związku z tym należy odpowiednio zmienić dyrek­ tywę 2008/128/WE. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

(8)

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Sporządzono w Brukseli dnia 17 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 2008/128/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Przewodniczący

(1) Opinia naukowa panelu ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii wydana na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący przepro­ wadzenia dodatkowej oceny „produktów z likopenu z Blakeslea Tris­ pora” rozprowadzanych zimną wodą (CWD) jako składnika żywności w kontekście rozporządzenia (WE) nr 258/97. The EFSA Journal (2008) 893, 1–15. (2) Opinia naukowa panelu ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii wydana na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący bezpie­ czeństwa likopenu syntetycznego. The EFSA Journal (2008) 676, 1–25.

18.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/61

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do dyrektywy 2008/128/WE wpis dotyczący E 160 d otrzymuje brzmienie: „E 160 D LIKOPEN (i) likopen syntetyczny Nazwy synonimowe Definicja Likopen otrzymywany na drodze syntezy chemicznej Likopen syntetyczny, będący mieszaniną geometrycznych izomerów likopenów, otrzymuje się, poddając kondensacji Wittiga syntetyczne produkty pośrednie wykorzystywane powszechnie do produkcji innych karotenoidów stosowanych w żywności. Likopen syntetyczny składa się głównie z all-trans-likopenu wraz z 5-cis-likopenem i niewielkich ilości innych izomerów. Dostępne w handlu preparaty przeznaczone do stosowania w żywności mogą mieć postać zawiesin w olejach jadalnych albo proszku rozprowadzanego wodą lub rozpuszczalnego w wodzie. 75125 207-949-1 Ψ,Ψ-karoten, all-trans-likopen, all-E-likopen, 2,6,10,14,19,23,27,31oktametylo-dotriakonta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-tridekaen C40H56 536,85 Nie mniej niż 96 % całkowitej zawartości likopenów (nie mniej niż 70 % all-trans-likopenu). E1 cm1 % przy 465–475 nm w heksanie (dla 100 % czystego all-translikopenu) wynosi 3 450. Czerwony krystaliczny proszek

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 59 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 64 z 201118.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9724)

 • Dz. U. L13 - 57 z 201118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 33/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L13 - 55 z 201118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 32/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L13 - 3 z 201118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 31/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

 • Dz. U. L13 - 2 z 201118.1.2011

  Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

 • Dz. U. L13 - 1 z 201118.1.2011

  Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.