Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 59

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2011/3/UE z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2008/128/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (1)

Data ogłoszenia:2011-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 59

Strona 1 z 3
18.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/59

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2011/3/UE z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2008/128/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

dopuszczone spełniały warunki bezpiecznego stosowania, należy odpowiednio zmienić dyrektywę 2008/128/WE.

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,


uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 30 ust. 5,

po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA),

(5)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej zwany „Urzędem”) w swojej opinii z dnia 30 stycznia 2008 r. (5) ocenił informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania likopenu pochodzącego ze wszystkich źródeł jako barwnika żywności. Pod uwagę wzięto następujące źródła: a) likopen E160d otrzymywany przez ekstrakcję rozpuszczalnikową naturalnych szczepów czerwonych pomidorów (Lycopersicon esculentum L.) z późniejszym usunięciem rozpuszczalnika; b) likopen syntetyczny; i c) likopen z Blakeslea trispora. W obowiązujących przepisach określono wyłącznie specyfikacje dotyczące likopenu z czerwonych pomi­ dorów, dlatego należy je zmienić w taki sposób, aby uwzględniały dwa pozostałe źródła. Specyfikacje doty­ czące likopenu ekstrahowanego z czerwonych pomi­ dorów wymagają także aktualizacji. Umieszczanie dichlo­ rometanu w wykazie rozpuszczalników stosowanych do ekstrakcji nie jest konieczne, ponieważ, zgodnie z informacjami otrzymanymi od zainteresowanych stron, nie jest on już stosowany do pozyskiwania likopenu z czerwonych pomidorów. Ze względów bezpieczeństwa należy również obniżyć najwyższy dopuszczalny poziom ołowiu, a odniesienie do metali ciężkich jest zbyt ogólne i nie jest już aktualne. Ponadto odniesienie do natural­ nych odmian należy zaktualizować zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (6). Zgodnie z dostępnymi informacjami dichlorometan (chlorek metylenu) stosuje się do produkcji gotowych do sprzedaży postaci likopenu, wymienionych również

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą Komisji 2008/128/WE (2) ustanowiono szcze­ gólne kryteria czystości dotyczące barwników stosowa­ nych w środkach spożywczych; barwniki te są wymie­ nione w dyrektywie 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych (3).

(2)

Artykuł 30 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 stanowi, że specyfikacje dodatków do żywności objętych przepisami ust. 1–3 tego artykułu (obejmujące również dodatki dopuszczone dyrektywą 94/36/WE) zostaną przyjęte zgodnie z przepisami rozporządzenia Parla­ mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aroma­ tyzujących (4), jednocześnie z umieszczeniem tych dodatków do żywności w załącznikach zgodnie z przepisami tych ustępów.

(6)

(3)

Ponieważ nie ustanowiono jeszcze tych wykazów, w celu zapewnienia skuteczności tej zmiany załączników do dyrektywy 94/36/WE na mocy art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 oraz aby dodatki w ten sposób

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 354 z 13.12.2008, s. 16. 6 z 10.1.2009, s. 20. 237 z 10.9.1994, s. 13. 354 z 31.12.2008, s. 1.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

(5) Opinia naukowa panelu ds. dodatków do żywności, środków aroma­ tyzujących, substancji pomocniczych w przetwórstwie i materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, wydana na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący wydania opinii naukowej na temat bezpie­ czeństwa stosowania 1) likopenu otrzymywanego w procesie fermentacji z Blakeslea trispora jako barwnika żywności dla kategorii żywności i poziomów stosowania zaproponowanych przez wnio­ skodawcę; oraz 2) likopenu syntetycznego jako barwnika żywności dla kategorii żywności wymienionych w załączniku III i załączniku V, cześć 2 dyrektywy 94/36/WE w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych); 3) biorąc pod uwagę różne rozpatrywane obecnie wnioski dotyczące likopenu, w tym ponowną ocenę liko­ penu z pomidorów jako cześć systematycznejponownej oceny wszystkich barwników żywności. The EFSA Journal (2008) 674, 1–66. (6) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 64 z 201118.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9724)

 • Dz. U. L13 - 57 z 201118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 33/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L13 - 55 z 201118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 32/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L13 - 3 z 201118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 31/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

 • Dz. U. L13 - 2 z 201118.1.2011

  Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

 • Dz. U. L13 - 1 z 201118.1.2011

  Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.