Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2011-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 11

Strona 1 z 8
19.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamro­ żenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 5 (2),


Dnia 15 oraz 23 grudnia 2010 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo­ nych podjął decyzję o zmianie danych dotyczących dwudziestu czterech osób fizycznych znajdujących się w wykazie osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. W dniu 17 grudnia 2010 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjed­ noczonych podjął decyzję o usunięciu jednej osoby fizycznej, a w dniu 22 grudnia 2010 r. o usunięciu kolej­ nych trzech osób fizycznych z tego wykazu. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

C. ASHTON

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. (2) Artykuł 7a dodany rozporządzeniem (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).

(UE)

nr

1286/2009

L 14/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2011

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1) w tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się następujące wpisy:

(a) „Abdulbasit Abdulrahim (alias a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdul­ basit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Adres: a) Londyn, Zjednoczone Królestwo; b) Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 2.7.1968 r. b) 2.9.1968 r. Miejsce urodzenia: a) Gdabia, Libia; b) Amman, Jordania. Obywatelstwo: a) brytyjskie, b) jordańskie. Nr pasz­ portu: 800220972 (paszport brytyjski). Dodatkowe informacje: a) brytyjski numer ubezpieczenia społecznego: PX053496A; b) brytyjski numer ubezpieczenia społecznego: SJ855878C; Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 21.10.2008 r.”;

(b) „Maftah Mohamed Elmabruk (alias a) Muftah Al Mabrook, b) Mustah ElMabruk, c) Maftah El Mobruk, d) Muftah El Mabruk, e) Maftah Elmobruk, f) Al Hajj Abd Al Haqq, g) Al Haj Abd Al Hak).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 20 z 201119.1.2011

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

 • Dz. U. L14 - 18 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L14 - 9 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 595/2010 w odniesieniu do wydłużenia okresu przejściowego dla stosowania niektórych świadectw zdrowia dotyczących mleka i przetworów mlecznych, surowicy zwierząt koniowatych oraz poddanych obróbce produktów z krwi, z wyjątkiem produktów z krwi zwierząt koniowatych, przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych (1)

 • Dz. U. L14 - 6 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L14 - 5 z 201119.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

 • Dz. U. L14 - 2 z 201119.1.2011

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

 • Dz. U. L14 - 1 z 201119.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.