Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 2

Tytuł:

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

Data ogłoszenia:2011-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 2

Strona 1 z 2
L 14/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2011

PROTOKÓŁ do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA MOŁDOWY, zwana dalej „Mołdową”, z drugiej strony, zwane dalej łącznie „Stronami”, mając na uwadze, co następuje:


(1)

Dnia 28 listopada 1994 r. Mołdowa zawarła Umowę o partnerstwie i współpracy ustanawiającą partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony (1) (zwaną dalej „Umową”). Rada Europejska w Brukseli w dniach 17–18 czerwca 2004 r. z zadowoleniem przyjęła wniosek Komisji doty­ czący europejskiej polityki sąsiedztwa i zatwierdziła konkluzje Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. Rada wielokrotnie przyjmowała później konkluzje wspierające tę politykę. Dnia 5 marca 2007 r. Rada wyraziła poparcie dla ogólnego i całościowego podejścia nakreślonego w komunikacie Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r., COM(2006) 724 wersja ostateczna, w sprawie umożliwienia krajom partner­ skim objętym europejską polityką sąsiedztwa udziału – na podstawie ich osiągnięć i gdy pozwalają na to podstawy prawne – w agencjach i programach wspólnotowych. Mołdowa wyraziła chęć udziału w szeregu programów unijnych. Szczegółowe zasady i warunki dotyczące udziału Mołdowy w każdym z programów, w szczególności wkład finansowy, procedury sprawozdawcze i procedury oceny, należy ustalić na mocy umowy zawartej pomiędzy Komisją, działającą w imieniu Unii, a właściwymi organami Mołdowy,

(2)

(3) (4)

(5) (6)

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zezwala się Mołdowie na udział we wszystkich bieżących i przyszłych programach Unii otwartych na udział Mołdowy zgodnie z odpowiednimi przepisami o przyjęciu tych programów.

Artykuł 3 Przedstawiciele Mołdowy mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów – w zakresie dotyczącym Mołdowy – w pracach komitetów zarządzających odpowiedzialnych za monitorowanie programów, do których Mołdowa wnosi wkład finansowy. Artykuł 4 Projekty i inicjatywy przedstawione przez uczestników z Mołdowy podlegają, w możliwie najszerszym zakresie, tym samym warunkom, zasadom i procedurom jakie w zakresie omawianych programów stosuje się w odniesieniu do państw członkowskich.

Artykuł 2 Mołdowa wnosi wkład finansowy do ogólnego budżetu Unii Europejskiej odpowiadający konkretnym programom, w których uczestniczy.

(1) Dz.U. L 181 z 24.6.1998, s. 3.

19.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/3

Artykuł 5 Szczegółowe zasady i warunki dotyczące udziału Mołdowy w każdym z programów, w szczególności należny wkład finan­ sowy, procedury sprawozdawcze i procedury oceny, zostają ustalone na mocy umowy w formie protokołu ustaleń między Komisją, działającą w imieniu Unii, a właściwymi organami Mołdowy. Jeśli Mołdowa zwróci się o pomoc zewnętrzną Unii w celu udziału w określonym programie unijnym na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającego przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (1) lub na mocy innego, przyjętego w przyszłości, podobnego rozporządzenia dotyczącego pomocy zewnętrznej Unii na rzecz Mołdowy, warunki korzystania przez Mołdowę z pomocy zewnętrznej Unii określone zostają w umowie finansowej, zgodnie z, w szczególności, art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1638/2006. Artykuł 6 Każdy protokół ustaleń zawarty na mocy art. 5 stanowi, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 20 z 201119.1.2011

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

 • Dz. U. L14 - 18 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L14 - 11 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L14 - 9 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 595/2010 w odniesieniu do wydłużenia okresu przejściowego dla stosowania niektórych świadectw zdrowia dotyczących mleka i przetworów mlecznych, surowicy zwierząt koniowatych oraz poddanych obróbce produktów z krwi, z wyjątkiem produktów z krwi zwierząt koniowatych, przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych (1)

 • Dz. U. L14 - 6 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L14 - 5 z 201119.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

 • Dz. U. L14 - 1 z 201119.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.