Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

Data ogłoszenia:2011-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 6

Strona 1 z 2
L 14/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2011

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 34/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”


KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 103h lit. f) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 5 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) i (iii) rozporządzenia (WE) nr 288/2009 przewidziano kwalifikowalność kosztów związanych z monitorowaniem i oceną programu oraz komunikacją na jego temat. W art. 7 ustalono ogólne warunki zatwierdzania beneficjentów pomocy. W celu zapewnienia bardziej elastycznej realizacji programu „Owoce w szkole” art. 7 powinien zostać zmieniony tak, aby zagwarantować, by usługi związane z monitorowaniem, oceną i komunikacją dotyczącą programu mogły być świadczone przez beneficjentów pomocy, którzy sami nie używają lub nie dostarczają produktów finansowanych w ramach programu „Owoce w szkole”. W art. 14 rozporządzenia (WE) nr 288/2009 przewi­ dziano użycie plakatu programu europejskiego „Owoce w szkole”. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego termin „Wspólnota Europejska” powinien zostać zastą­ piony przez termin „Unia Europejska”. Państwa człon­ kowskie powinny mieć również możliwość używania wcześniej wyprodukowanych plakatów oraz innych narzędzi informacji przez odpowiedni okres. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 (2) określa szczegółowe przepisy dotyczące europejskiego programu „Owoce w szkole” ustanowionego art. 103ga rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007. W świetle doświadczeń związanych z pierwszym rokiem realizacji programu oraz w celu ułatwienia jego realizacji przez państwa członkowskie należy zmienić przepisy rozporządzenia (WE) nr 288/2009. W art. 4 rozporządzenia (WE) nr 288/2009 ustanowiono przepisy dotyczące pomocy na dostarczanie dzieciom świeżych i przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”, w tym przepisy dotyczące przydziału oraz ponownego rozdzielenia tej pomocy. Aby udzielić państwom członkowskim wsparcia w zakresie przygoto­ wania wniosków o pomoc oraz aby zagwarantować, iż wnioskowana pomoc będzie w odpowiedniej wysokości, wniosek o pomoc powinien zostać złożony przez państwo członkowskie wraz z towarzyszącą mu strategią i przy użyciu odpowiedniego formularza. Podatek od wartości dodanej nie może być w żadnym wypadku uznany za wydatek kwalifikujący się do objęcia pomocą unijną, o której mowa w art. 103ga rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007. Ponieważ przejrzyste zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków są konieczne do celów zarządzania finansowego oraz kontroli, przepisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych w ramach programu „Owoce w szkole” należy sformułować jaśniej.

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 288/2009 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) artykuł 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Państwa członkowskie ustanawiające program »Owoce w szkole« mogą ubiegać się o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 103ga rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 na jeden lub więcej okresów trwających od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca poprzez zgłoszenie Komisji swojej strategii w terminie do dnia 31 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się pierwszy okres objęty wnioskiem. Wspomnianej strategii towarzyszy wniosek o pomoc, sporządzony zgodnie z modelem określonym w załączniku IIa, także w przypadku, gdy strategia ta obejmuje więcej niż jeden rok.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 14 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 20 z 201119.1.2011

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

 • Dz. U. L14 - 18 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L14 - 11 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L14 - 9 z 201119.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 595/2010 w odniesieniu do wydłużenia okresu przejściowego dla stosowania niektórych świadectw zdrowia dotyczących mleka i przetworów mlecznych, surowicy zwierząt koniowatych oraz poddanych obróbce produktów z krwi, z wyjątkiem produktów z krwi zwierząt koniowatych, przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych (1)

 • Dz. U. L14 - 5 z 201119.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

 • Dz. U. L14 - 2 z 201119.1.2011

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

 • Dz. U. L14 - 1 z 201119.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.