Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 38/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

Data ogłoszenia:2011-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 4

(5)

(2)

(6)

(3)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

(5 ) (6 ) (7 ) (8 )

L 15/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2011

(7)

W rozporządzeniu (WE) nr 1292/2007 utrzymano rozszerzenie tych środków na Brazylię i Izrael, przy czym określone przedsiębiorstwa zostały z nich zwol­ nione. Ostatnią zmianę rozporządzenia 1292/2007 w tym względzie wprowadzono rozporządzeniem Rady (UE) nr 806/2010 (1). Wnioskodawca, który wystąpił o niniejszy przegląd okre­ sowy – Garware Polyester Limited – jest obecnie objęty ostatecznym cłem antydumpingowym w wysokości 14,7 %. 2. Obowiązujące środki wyrównawcze


30 września 2009 r. („okres objęty dochodzeniem prze­ glądowym” lub „ODP”).

(14)

(8)

Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskodawcę, władze państwa wywozu oraz przemysł unijny o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego. Zainteresowanym stronom umożliwiono wyrażenie opinii na piśmie i ustnie. W celu uzyskania informacji niezbędnych dla docho­ dzenia Komisja przesłała wnioskodawcy kwestionariusze i otrzymała odpowiedź w ustalonym terminie. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie infor­ macje, które uznała za niezbędne do stwierdzenia dumpingu. Na terenie przedsiębiorstwa wnioskodawcy przeprowadzono wizytę weryfikacyjną. B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT

PODOBNY

(15)

(9)

Należy także zauważyć, że Garware Polyester Limited jest objęty cłem wyrównawczym w wysokości 5,4 % na podstawie rozporządzenia (WE) nr 15/2009. 3. Wniosek o dokonanie częściowego przeglądu okresowego

(16)

(10)

W sierpniu 2009 r. Komisja otrzymała wniosek doty­ czący częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Wniosek, ogra­ niczony do zbadania dumpingu, został złożony przez Garware Polyester Limited, producenta eksportującego z Indii („Garware” lub „wnioskodawca”). We wniosku wnioskodawca argumentował, że okoliczności, na podstawie których wprowadzono środki, uległy zmianie i że są to zmiany o trwałym charakterze. Wnioskodawca przedstawił dowody prima facie świadczące o tym, iż utrzymywanie środka na dotychczasowym poziomie nie jest już konieczne do zrównoważenia skutków dumpingu. 4. Wszczęcie przeglądu

1. Produkt objęty postępowaniem

(17)

Produktem objętym niniejszym przeglądem jest taki sam produkt jak ten zdefiniowany w rozporządzeniu (WE) nr 1292/2007 wprowadzającym obowiązujące środki, a mianowicie folia z politereftalanu etylenu (PET) pocho­ dząca z Indii, objęta obecnie kodami CN ex 3920 62 19 i ex 3920 62 90. 2. Produkt podobny

(18)

(11)

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, Komisja ogłosiła w drodze zawiadomienia o wszczęciu opublikowanego w dniu 1 grudnia 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wszczęcie częściowego przeglądu okreso­ wego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawo­ wego, ograniczonego do zbadania dumpingu w odniesieniu do wnioskodawcy. W toku dochodzenia w ramach częściowego przeglądu okresowego miała również zostać oceniona potrzeba, zależnie od ustaleń przeglądu, zmiany stawki cła mającej obecnie zastosowanie względem przywozu produktu objętego postępowaniem od niewymienionych indywi­ dualnie w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 producentów eksportujących w państwie, którego dotyczy postępowanie, tj. stawki cła antydum­ pingowego mającej zastosowanie do „wszystkich innych przedsiębiorstw” w Indiach. 5. Dochodzenie

Tak jak w poprzednich dochodzeniach, niniejsze docho­ dzenie wykazało, że folia z PET produkowana w Indiach i wywożona do Unii oraz folia z PET produkowana i sprzedawana na krajowym rynku indyjskim ma te same podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne oraz te same podstawowe zastosowania co folia z PET produkowana i sprzedawana w UE przez producentów unijnych. Produkty te uważane są zatem za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawo­ wego. C. DUMPING a) Normalna wartość

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 26 z 201120.1.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 190/09/COL z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty dziewiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie zmienionego rozdziału dotyczącego tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa ułatwiających dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

 • Dz. U. L15 - 22 z 201120.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L15 - 17 z 201120.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L15 - 12 z 201120.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 117) (1)

 • Dz. U. L15 - 10 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 42/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L15 - 8 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 41/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L15 - 7 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 40/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L15 - 5 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 39/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.