Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 117) (1)

Data ogłoszenia:2011-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 6

20.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/13

(5)

Ustawodawstwo Republiki Południowej Afryki wymaga uprzedniej zgody biegłego rewidenta lub firmy audytor­ skiej na przekazanie przez właściwe organy w Republice Południowej Afryki informacji właściwym organom w państwach członkowskich. Wymóg uprzedniej zgody może utrudniać skuteczne wdrożenie art. 46 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE. Dlatego do czasu dokonania niezbędnych zmian w ustawodawstwie Republiki Połu­ dniowej Afryki właściwe organy państw członkowskich powinny wymagać podczas rejestracji biegłych rewi­ dentów i jednostek audytorskich dostarczających spra­ wozdania z badań spółek zarejestrowanych w Republice Południowej Afryki, aby biegli rewidenci i jednostki audy­ torskie zrzekli się prawa do uprzedniej zgody. Stany Zjednoczone Ameryki dysponują systemem nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz docho­ dzeń i sankcji dotyczącym biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, który funkcjonuje na zasadach podobnych do zasad określonych w art. 29, 30 i 32 dyrektywy 2006/43/WE. Właściwe organy w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie uważają jednak, by osta­ tecznym celem współpracy z państwami członkowskimi było osiągnięcie wzajemnego zaufania w stosunku do właściwych organów odpowiedzialnych za systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz docho­ dzeń i sankcji dotyczące biegłych rewidentów i firm audytorskich w państwach członkowskich. Dopóki nie zostanie osiągnięte wzajemne zaufanie, przepisy art. 46 ust. 1 nie mogą być w pełni stosowane w sposób trwały przez państwa członkowskie w odniesieniu do biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skon­ solidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestro­ wanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W związku z tym system nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji, dotyczący biegłych rewidentów i jednostek audytorskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki, powinien zostać poddany przeglądowi, by ocenić postępy poczynione na drodze do osiągnięcia wzajemnego zaufania. Uwzględniając powyższe powody, w odniesieniu do systemu nadzoru publicznego, zapew­ niania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczącego biegłych rewidentów i jednostek audytorskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki niniejsza decyzja powinna mieć ograniczony zakres czasowy i powinna przestać obowiązywać w dniu 31 lipca 2013 r. Jeżeli Komisja podejmie decyzję uznającą system nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczący biegłych rewidentów i jednostek audytorskich w państwie trzecim lub na terytorium trzecim za równoważny do celów art. 46 ust. 1 dyrek­ tywy 2006/43/WE, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję w sprawie zaprzestania stosowania wymogów art. 45 ust. 1 i 3 lub zmiany tych wymogów – na zasadzie wzajemności – wobec biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z tego państwa trzeciego lub terytorium trzeciego. Warunki, zgodnie z którymi wymogi art. 45 ust. 1 i 3 przestaną być stosowane lub zostaną zmienione, muszą zostać określone w porozumieniu o współpracy między państwem człon­ kowskim a danym państwem trzecim lub terytorium trzecim, o którym to porozumieniu mowa w art. 46 ust. 3 dyrektywy 2006/43/WE, i muszą zostać zgłoszone Komisji.


(8)

(6)

Abu Zabi, Brazylia, Guernsey, Hongkong, Indie, Indo­ nezja, Jersey, Malezja, Mauritius, Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju, Rosja, Tajlandia, Tajwan, Turcja i Wyspa Man ustanowiły systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczące biegłych rewidentów i jednostek audytorskich lub są w trakcie ustanawiania takich systemów. Dostępne informacje na temat funkcjono­ wania tych systemów i zasad regulujących te systemy nie są jednak wystarczające.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 26 z 201120.1.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 190/09/COL z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty dziewiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie zmienionego rozdziału dotyczącego tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa ułatwiających dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

 • Dz. U. L15 - 22 z 201120.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L15 - 17 z 201120.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L15 - 10 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 42/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L15 - 8 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 41/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L15 - 7 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 40/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L15 - 5 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 39/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L15 - 1 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 38/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.