Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 12 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 117) (1)

Data ogłoszenia:2011-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 12 - Strona 4

Strona 4 z 6

Aby zapewnić ochronę inwestorom, biegli rewidenci i jednostki audytorskie, którzy dostarczają sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji, powinni mieć możliwość kontynuo­ wania swojej działalności w zakresie rewizji finansowej w okresie przejściowym w Unii Europejskiej, bez podle­ gania rejestracji zgodnie z art. 45 dyrektywy 2006/43/WE, jedynie pod warunkiem że przedstawią wymagane informacje. Pod warunkiem przedstawienia informacji wspomniani biegli rewidenci i jednostki audy­ torskie powinni mieć możliwość kontynuowania swojej działalności związanej ze sprawozdaniami z badań doty­ czących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się w okresie od dnia 2 lipca 2010 r. do dnia 31 lipca 2012 r. Niniejsza decyzja nie powinna mieć wpływu na prawo państw członkowskich do stosowania włas­ nych systemów dochodzeń i sankcji wobec powyższych biegłych rewidentów i jednostek audytorskich. Jeżeli spółka jest zarejestrowana w jednym z państw trze­ cich lub terytoriów trzecich wymienionych w art. 1 niniejszej decyzji i jej zbywalne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w którymkolwiek państwie członkowskim, ale nie są dopuszczone do obrotu w państwie trzecim lub na tery­ torium trzecim, w którym spółka ta jest zarejestrowana, państwa członkowskie powinny zapewnić, by wszystkie badania sprawozdań finansowych takiej spółki podlegały porozumieniom o współpracy zawartym z danym państwem trzecim lub terytorium trzecim celem okre­ ślenia, który system nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji będzie miał zastoso­ wanie do biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe takiej spółki. W przypadku gdy takie badania są prowadzone przez biegłego rewidenta lub firmę audy­ torską z innego państwa członkowskiego, państwa człon­ kowskie powinny współpracować celem zagwaranto­ wania, że badanie podlega zakresowi jednego z ich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji.


(14)

Jeżeli spółka jest zarejestrowana w jednym z państw trze­ cich lub terytoriów trzecich wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji i jej zbywalne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w którymkolwiek państwie członkowskim, ale nie są dopuszczone do obrotu w państwie trzecim lub na tery­ torium trzecim, w którym spółka ta jest zarejestrowana, państwa członkowskie powinny współpracować z tym państwem trzecim lub terytorium trzecim celem zapew­ nienia, by wszystkie audyty dotyczące sprawozdań finan­ sowych takiej spółki podlegały systemowi nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji. W przypadku gdy takie badania są prowadzone przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską z innego państwa członkowskiego, państwa członkowskie powinny współpracować celem zagwarantowania, że badanie podlega zakresowi jednego z ich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz docho­ dzeń i sankcji. W okresie przejściowym państwa członkowskie nie powinny podejmować na szczeblu krajowym decyzji w sprawie równoważności. Fakt, że na mocy niniejszej decyzji biegli rewidenci i jednostki audytorskie, którzy dostarczają sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich lub na teryto­ riach trzecich wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji, mogą kontynuować swoją działalność w zakresie rewizji finansowej w odniesieniu do spółek określonych w art. 45 dyrektywy 2006/43/WE, nie powinien unie­ możliwiać państwom członkowskim zawierania porozu­ mień o współpracy w zakresie indywidualnych kontroli zapewniania jakości między właściwymi organami danego państwa członkowskiego a właściwymi organami państwa trzeciego lub terytorium trzeciego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 12 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 26 z 201120.1.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 190/09/COL z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty dziewiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie zmienionego rozdziału dotyczącego tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa ułatwiających dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

 • Dz. U. L15 - 22 z 201120.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L15 - 17 z 201120.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L15 - 10 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 42/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L15 - 8 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 41/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L15 - 7 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 40/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L15 - 5 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 39/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L15 - 1 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 38/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.