Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 12 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 117) (1)

Data ogłoszenia:2011-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 12 - Strona 6

Strona 6 z 6

2 dyrektywy 2006/43/WE. W tym celu właściwe organy państw członkowskich, o których mowa w art. 45 dyrektywy 2006/43/WE, mogą również reje­ strować biegłych rewidentów i jednostki audytorskie, którzy przeprowadzają badania rocznych lub skonsolidowanych spra­ wozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich i na terytoriach trzecich wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji. 3. Niezależnie od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą stosować swoje systemy dochodzeń i sankcji wobec bieg­ łych rewidentów i jednostek audytorskich przeprowadzających badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finanso­ wych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich lub na terytoriach trzecich wymienionych w załączniku. 4. Przepisy ust. 1 nie naruszają porozumień o współpracy w zakresie kontroli zapewnienia jakości między właściwymi organami państwa członkowskiego a właściwymi organami państwa trzeciego lub terytorium trzeciego wymienionego w załączniku, pod warunkiem że porozumienie takie spełnia wszystkie poniższe kryteria: a) obejmuje przeprowadzanie kontroli zapewnienia jakości zgodnie z zasadą równego traktowania; b) zostało z wyprzedzeniem zgłoszone Komisji; c) nie wyklucza jakichkolwiek decyzji Komisji zgodnie z art. 47 dyrektywy 2006/43/WE. Artykuł 3 Komisja monitoruje sytuację w państwach trzecich i na teryto­ riach trzecich wymienionych w załączniku. W szczególności Komisja monitoruje, czy właściwe organy administracyjne tych państw trzecich i terytoriów trzecich wymienionych w załączniku, które zobowiązały się publicznie wobec Komisji do ustanowienia systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewi­ dentów i jednostek audytorskich, rzeczywiście ustanowiły takie systemy zgodnie z następującymi zasadami: a) systemy są niezależne od przedstawicieli zawodu biegłego rewidenta; b) zapewniają one odpowiedni nadzór nad badaniami spółek giełdowych; c) ich działanie jest przejrzyste i zapewnia wiarygodność wyniku kontroli zapewnienia jakości; d) systemy te są wspierane przez skuteczne systemy dochodzeń i sankcji.


L 15/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2011

W odniesieniu do Bermudów, Izraela, Kajmanów i Nowej Zelandii Komisja w szczególności dokona przeglądu postępu poczynionego w odniesieniu do uchwalania aktów prawnych ustanawiających system nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczący biegłych rewidentów i jednostek audytorskich w 2011 r. W stosownych przypadkach Komisja zmieni odpowiednio załącznik do niniejszej decyzji. Artykuł 4 Artykuł 1 pkt 10 przestaje obowiązywać z dniem 31 lipca 2013 r.

Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

Michel BARNIER

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I TERYTORIÓW TRZECICH Abu Zabi Bermudy Brazylia Kajmany Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju Egipt Guernsey Hongkong Indie Indonezja Wyspa Man Izrael Jersey Malezja Mauritius Nowa Zelandia Rosja Tajwan Tajlandia Turcja

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 12 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 26 z 201120.1.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 190/09/COL z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty dziewiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie zmienionego rozdziału dotyczącego tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa ułatwiających dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

 • Dz. U. L15 - 22 z 201120.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L15 - 17 z 201120.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L15 - 10 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 42/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L15 - 8 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 41/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L15 - 7 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 40/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L15 - 5 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 39/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L15 - 1 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 38/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.