Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 26 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 190/09/COL z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty dziewiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie zmienionego rozdziału dotyczącego tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa ułatwiających dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

Data ogłoszenia:2011-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 26 - Strona 17

Strona 17 z 17

Państwa EFTA muszą zadbać o zachowanie szczegółowych rejestrów w związku z udzielaniem pomocy przewi­ dzianej w niniejszych wytycznych. Rejestry te muszą zawierać wszelkie informacje konieczne do stwierdzenia, że wszelkie niezbędne warunki zostały spełnione. Należy je przechowywać przez okres dziesięciu lat i przekazać Urzędowi na żądanie. W szczególności państwa EFTA muszą dysponować informacjami świadczącymi o tym, że beneficjentami środków pomocy, o których mowa w pkt 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5, nie były przedsiębiorstwa zagrożone na dzień 1 lipca 2008 r. Dodatkowo państwa EFTA powinny również do dnia 31 października 2009 r. przedłożyć Urzędowi sprawozdanie w sprawie środków zastosowanych w oparciu o niniejsze wytyczne. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności informacje o elementach uzasadniających potrzebę utrzymania w mocy przez Urząd środków przewidzianych w niniejszych wytycznych po dniu 31 grudnia 2009 r. oraz szczegółowe informacje na temat korzyści w zakresie ochrony środowiska odniesionych z dotowanych kredytów. Państwa EFTA muszą przekazywać te informacje za każdy rok stosowania niniejszych wytycznych do dnia 31 października każdego roku. Urząd może wystąpić o dodatkowe informacje dotyczące udzielonej pomocy, aby sprawdzić, czy spełnione zostały warunki zawarte w decyzji Urzędu zatwierdzającej środek pomocy. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Urząd stosuje niniejsze wytyczne od daty ich przyjęcia. Ich uzasadnieniem są obecne wyjątkowe, przejściowe problemy z finansowaniem związane z kryzysem sektora bankowego. Wytyczne te obowiązują do dnia 31 grudnia 2010 r. Po konsultacji z państwami EFTA Urząd może wprowadzić do nich zmiany, kierując się ważnymi względami ekonomicznymi lub dotyczącymi polityki konkurencji. W razie potrzeby Urząd może również dokładniej wyjaśnić swoje podejście do określonych zagadnień. Urząd będzie stosował postanowienia niniejszych wytycznych do wszystkich zgłoszonych środków pomocy w celu zapewnienia kapitału podwyższonego ryzyka, co do których musi podjąć decyzję po przyjęciu wytycznych, nawet jeśli dane środki zostały zgłoszone przed ich publikacją. Zgodnie z wytycznymi w sprawie ustalania zasad stosowanych do oceny pomocy państwa niezgodnej z prawem, w przypadku pomocy niezgłoszonej Urząd stosuje: a) niniejsze wytyczne, jeżeli pomoc przyznano po ich przyjęciu; b) we wszystkich pozostałych przypadkach – wytyczne mające zastosowanie w dniu przyznania pomocy.


70.

71.

72.

7. 73.

74.

75.

76.

Po pełnym zgłoszeniu środków, o których mowa w niniejszych wytycznych, Urząd, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi państwami EFTA, zapewnia szybkie przyjęcie decyzji. Państwa EFTA powinny jak najszybciej i najbardziej szczegółowo poinformować Urząd o swoich zamiarach i zgłosić plany zastosowania opisanych środków. Urząd przypomina, że wszelkie usprawnienia proceduralne są całkowicie zależne od dokładności i kompletności przedłożonych zgłoszeń.

77.

L 15/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2011

ZAŁĄCZNIK

Tymczasowe ramy dla bezpiecznych stawek (w punktach bazowych) (*) Kategoria ratingu (Standard & Poor’s) Poziom zabezpieczeń Wysoki Normalny Niski

AAA AA+ AA AAA+ A ABBB+ BBB BBBBB+ BB BBB+ B BCCC i niższe

40 40

40 40

40 40

40

55

55

55

80

80

80 200 200 380

200 380 380 630

200 380 630 980

(*) W przypadku przedsiębiorstw, które nie mają historii kredytowej lub ratingu opartego o podejście bilansowe (np. niektóre spółki specjalnego przeznaczenia lub nowoutworzone przedsiębiorstwa), państwa EFTA mogą przyznać zmniejszenia w wysokości do 15 % (25 % dla MŚP) bezpiecznej stawki określonej na poziomie 3,8 % w wytycznych w sprawie pomocy państwa w formie gwarancji. Stawka nigdy nie może być jednak nigdy niższa od stawki, która obowiązywałaby w odniesieniu do spółki dominującej lub spółek dominujących.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 15 POZ 26 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 22 z 201120.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L15 - 17 z 201120.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L15 - 12 z 201120.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 117) (1)

 • Dz. U. L15 - 10 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 42/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L15 - 8 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 41/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L15 - 7 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 40/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L15 - 5 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 39/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L15 - 1 z 201120.1.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 38/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.