Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 16 POZ 1

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (  Dz.U. L 353 z 31.12.2008)

Data ogłoszenia:2011-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 16 POZ 1

20.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 16/1

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353 z dnia 31 grudnia 2008 r.) Strona 1352, załącznik VII, pkt 1, tabela 1.1, wiersz jedenasty: zamiast: „F+; R12 gaz Dokładne przełożenie nie jest możliwe. Prawidłowe przełożenie symbolu F+ z przypisanym zwrotem R12, dla substancji w postaci gazu to albo »gaz łatwop. 1, H220«, albo »gaz łatwop. 2, H221«.”,


powinno być: „F+; R12 gaz Dokładne przełożenie nie jest możliwe. Prawidłowe przełożenie symbolu F+ z przypisanym zwrotem R12, dla substancji w postaci gazu to albo »Flam. Gas 1, H220«, albo »Flam. Gas 2, H221«.”.

Strona 1354, załącznik VII, pkt 1, tabela 1.1, czwarty wiersz od dołu strony: zamiast: „N; R50 powinno być: „N; R50 Aquatic Acute 1 H400”. Aquatic. Acute 1 H400”,

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 16 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.