Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 18 POZ 3

Tytuł:

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej ogólnych zasad udziału Ukrainy w programach unijnych

Data ogłoszenia:2011-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 18 POZ 3

Strona 1 z 2
21.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/3

PROTOKÓŁ do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej ogólnych zasad udziału Ukrainy w programach unijnych

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”, z jednej strony, oraz UKRAINA, z drugiej strony, zwane dalej razem „Stronami”, mając na uwadze, że:


(1)

Ukraina zawarła Umowę o partnerstwie i współpracy ustanawiającą partnerstwo między Wspólnotami Europej­ skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (1) (zwaną dalej „umową”), która weszła w życie w dniu 1 marca 1998 r. Rada Europejska w Brukseli w dniach 17–18 czerwca 2004 r. z zadowoleniem przyjęła wnioski Komisji dotyczące europejskiej polityki sąsiedztwa i zatwierdziła związane z tym konkluzje Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. Rada wielokrotnie przyjmowała później konkluzje wspierające tę politykę. W dniu 5 marca 2007 r. Rada wyraziła poparcie dla ogólnego i całościowego podejścia nakreślonego w komunikacie Komisji z 4 grudnia 2006 r., aby umożliwić krajom partnerskim objętym europejską polityką sąsiedztwa udziału – na podstawie ich osiągnięć i gdy pozwalają na to podstawy prawne – w agencjach i programach wspólnotowych. Ukraina wyraziła chęć uczestnictwa w szeregu programach unijnych. Szczegółowe zasady i warunki dotyczące udziału Ukrainy w każdym z poszczególnych programów, w szczególności dotyczące wkładu finansowego oraz procedur sprawozdawczych i procedur oceny, należy okre­ ślić w ramach protokołu ustaleń między Komisją a właściwymi organami Ukrainy,

(2)

(3) (4)

(5) (6)

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zezwala się Ukrainie na udział we wszystkich bieżących i przyszłych programach unijnych otwartych na uczestnictwo Ukrainy zgodnie ze stosownymi przepisami o przyjęciu tych programów. Artykuł 2 Ukraina wnosi wkład finansowy do ogólnego budżetu Unii odpowiadający swojemu uczestnictwu w poszczególnych programach. Artykuł 3 Przedstawiciele Ukrainy są upoważnieni do uczestniczenia w charakterze obserwatorów i w zakresie dotyczącym Ukrainy,

(1) Dz.U. L 49 z 19.2.1998, s. 3.

w pracach komitetów zarządzających odpowiedzialnych za monitorowanie programów, w które Ukraina wnosi wkład finansowy. Artykuł 4 Projekty i inicjatywy przedstawione przez uczestników z Ukrainy podlegają, w miarę możliwości, tym samym warunkom, zasadom i procedurom, jakie w zakresie danych programów mają zastosowanie do państw członkowskich. Artykuł 5 Szczegółowe warunki dotyczące udziału Ukrainy w każdym z programów, w szczególności należnego wkładu finansowego oraz procedur sprawozdawczych i procedur oceny, zostaną określone w protokole ustaleń między Komisją a właściwymi organami Ukrainy, na podstawie kryteriów ustanowionych w poszczególnych programach.

L 18/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2011

Jeśli Ukraina zwróci się o pomoc zewnętrzną Unii w celu uczestniczenia w określonym programie na mocy art. 3 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (1), lub na mocy jakiegokolwiek innego, przyjętego w przyszłości, podobnego rozporządzenia dotyczącego pomocy zewnętrznej Unii na rzecz Ukrainy, warunki korzystania przez Ukrainę z pomocy zewnętrznej Unii określa się w umowie finansowej, w szczególności zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1638/2006. Artykuł 6 Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą­ dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól­ nego Wspólnot Europejskich (2), każdy protokół ustaleń zawarty na mocy art. 5 niniejszego protokołu musi stanowić, że kontrola finansowa lub audyty lub inne kontrole, w tym docho­ dzenia administracyjne, będą prowadzone przez Komisję, Urząd ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 18 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L18 - 42 z 201121.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2011 r. dotycząca niewłączenia 1,3-dichloropropenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 119) (1)

 • Dz. U. L18 - 41 z 201121.1.2011

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/17/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L18 - 38 z 201121.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/6/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej buprofezyny jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L18 - 34 z 201121.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/5/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej hymeksazolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L18 - 30 z 201121.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/4/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej cykloksydymu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L18 - 27 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 52/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L18 - 25 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L18 - 24 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 50/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach czternastego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L18 - 22 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 49/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2011 r.

 • Dz. U. L18 - 20 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 48/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 31 maja 2011 r.

 • Dz. U. L18 - 18 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 47/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L18 - 16 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 46/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L18 - 14 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 45/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L18 - 10 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 44/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L18 - 8 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 43/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L18 - 7 z 201121.1.2011

  Informacja o dacie podpisania Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L18 - 2 z 201121.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej zasad udziału Ukrainy w programach unijnych

 • Dz. U. L18 - 1 z 201121.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. dotycząca zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej ogólnych zasad udziału Ukrainy w programach unijnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.