Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 18 POZ 42 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2011 r. dotycząca niewłączenia 1,3-dichloropropenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 119) (1)

Data ogłoszenia:2011-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 18 POZ 42 - Strona 2

Strona 2 z 2

(3)

(8)

(4)

Dodatkowe dane i informacje dostarczone przez powia­ damiającego nie pozwoliły jednak na rozwianie wszyst­ kich szczegółowych obaw, które doprowadziły do niewłączenia.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

(6) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (EZ)-1,3-dichloropropene on request from the European Commis­ sion (Wnioski z weryfikacji w ramach oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy dotyczącej substancji czynnej (EZ)-1,3-dichloropropen, przeprowadzonej na wniosek Komisji Europejskiej). Dziennik EFSA 2009; 7(10):1341. [102 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1341. Dostępne na następującej stronie internetowej: www.efsa.europa.eu


21.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/43

(9)

W szczególności istnieją obawy co do narażenia konsu­ mentów w związku z jedenastoma niezidentyfikowanymi zanieczyszczeniami produkcyjnymi. Ponadto nie rozwią­ zano w sposób satysfakcjonujący kwestii potencjalnego skażenia wód gruntowych w związku z 1,3-dichloropro­ penem, jego toksycznym produktem rozkładu kwasem (EZ)-3-chloroakrylowym oraz jedenastoma niezidentyfi­ kowanymi zanieczyszczeniami produkcyjnymi; istnieje także potencjalne zagrożenie przenoszeniem na dalekie odległości za pośrednictwem atmosfery dziesięciu zanie­ czyszczeń produkcyjnych. Oprócz tego nie wykazano, że zagrożenie dla organizmów niebędących przedmiotem zwalczania jest akceptowalne. Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie uwag w odniesieniu do wyników weryfikacji oraz o poinformowanie jej, czy powiadamiający nadal chce utrzymać wniosek o wydanie zezwolenia dla tej substancji. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 33/2008 Komisja poprosiła powiadamia­ jącego o przedstawienie uwag w odniesieniu do projektu sprawozdania z przeglądu. Powiadamiający przedstawił uwagi, które zostały dokładnie zbadane. Pomimo argumentów przedstawionych przez powiada­ miającego nie udało się jednak rozwiać istniejących obaw, a oceny dokonane na podstawie przedłożonych informacji i poddane ocenie w ramach posiedzeń ekspertów EFSA nie wykazały, że można oczekiwać, by w ramach proponowanych warunków stosowania środki ochrony roślin zawierające 1,3-dichloropropen zasad­ niczo spełniały wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG. Nie należy zatem włączać 1,3-dichloropropenu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Należy uchylić decyzję 2007/619/WE.

(14)

Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia kolejnego wniosku dla 1,3-dichloropropenu zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG oraz rozdziałem II rozporządzenia (WE) nr 33/2008. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt nie wydał opinii w terminie ustalonym przez przewodniczącego komitetu, dlatego Komisja przedłożyła Radzie wniosek odnoszący się do tych środków. Z upływem terminu określonego w art. 19 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 91/414/EWG Rada ani nie przyjęła zaproponowanego aktu wykonawczego, ani nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku dotyczącego środków wyko­ nawczych, a zatem na Komisji spoczywa zadanie przy­ jęcia tych środków,

(15)

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1,3-dichloropropenu nie włącza się jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Artykuł 2 Decyzja 2007/619/WE traci moc. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(11)

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2011 r.

(12)

W imieniu Komisji

John DALLI

(13)

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 18 POZ 42 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L18 - 41 z 201121.1.2011

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/17/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L18 - 38 z 201121.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/6/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej buprofezyny jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L18 - 34 z 201121.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/5/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej hymeksazolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L18 - 30 z 201121.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/4/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej cykloksydymu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L18 - 27 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 52/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L18 - 25 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L18 - 24 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 50/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach czternastego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L18 - 22 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 49/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2011 r.

 • Dz. U. L18 - 20 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 48/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 31 maja 2011 r.

 • Dz. U. L18 - 18 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 47/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L18 - 16 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 46/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L18 - 14 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 45/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L18 - 10 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 44/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L18 - 8 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 43/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L18 - 7 z 201121.1.2011

  Informacja o dacie podpisania Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L18 - 3 z 201121.1.2011

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej ogólnych zasad udziału Ukrainy w programach unijnych

 • Dz. U. L18 - 2 z 201121.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej zasad udziału Ukrainy w programach unijnych

 • Dz. U. L18 - 1 z 201121.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. dotycząca zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej ogólnych zasad udziału Ukrainy w programach unijnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.