Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 18 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2011 r. dotycząca niewłączenia 1,3-dichloropropenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 119) (1)

Data ogłoszenia:2011-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 18 POZ 42

Strona 1 z 2
L 18/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 stycznia 2011 r. dotycząca niewłączenia 1,3-dichloropropenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 119)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/36/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Dodatkowe sprawozdanie zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie i Europejski Urząd ds. Bezpieczeń­ stwa Żywności (zwany dalej „EFSA”) i przedstawione Komisji w dniu 30 września 2009 r. w formie wniosków EFSA dotyczących 1,3-dichloropropenu (6). Sprawozdanie to zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 9 lipca 2010 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego 1,3-dich­ loropropenu.

Decyzją Komisji 2007/619/WE (2) postanowiono nie włączać substancji czynnej 1,3-dichloropropen do załącz­ nika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzja została przy­ jęta w ramach drugiego etapu programu prac przewidzia­ nego w rozporządzeniach Komisji (WE) nr 451/2000 (3) i (WE) nr 703/2001 (4) określających szczegółowe zasady realizacji drugiego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Pierwotny powiadamiający złożył nowy wniosek zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG oraz rozporzą­ dzeniem Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (5). Wniosek dotyczył zastosowania procedury przyspieszonej zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 33/2008 i zawierał uaktualnioną dokumentację. Wniosek przedłożono Hiszpanii, która rozporządzeniem (WE) nr 451/2000 została wyznaczona do pełnienia roli państwa członkowskiego-sprawo­ zdawcy. Wniosek spełnia wymogi materialne i proceduralne okre­ ślone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 33/2008 i został złożony w terminie określonym w art. 13 zdanie drugie tego rozporządzenia. Hiszpania dokonała oceny nowych informacji i danych przedłożonych przez powiadamiającego i przedstawiła dodatkowe sprawozdanie w dniu 15 kwietnia 2009 r.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 230 z 19.8.1991, s. 1. 249 z 25.9.2007, s. 11. 55 z 29.2.2000, s. 25. 98 z 7.4.2001, s. 6. 15 z 18.1.2008, s. 5.

(6)

(2)

W nowej ocenie dokonanej przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy oraz w nowych wnioskach EFSA skupiono się na obawach, które doprowadziły do niewłączenia, związanych z uwalnianiem do środowiska znacznych ilości znanych i nieznanych zanieczyszczeń polichlorowanych, w odniesieniu do których niedostępne są informacje dotyczące trwałości, zachowań toksykolo­ gicznych, pobrania z roślinami uprawnymi, akumulacji, przebiegu metabolizmu i poziomu pozostałości, a także z brakiem jednoznacznych wniosków z oceny zagrożeń dla konsumenta oraz z ryzykiem potencjalnego skażenia wód podziemnych i z zagrożeniem dla ptaków, ssaków, organizmów wodnych i innych organizmów niebędących przedmiotem zwalczania.

(7)

Powiadamiający złożył w uaktualnionej dokumentacji nowe dane i informacje dotyczące obaw, które doprowa­ dziły do niewłączenia, w szczególności w odniesieniu do identyfikacji niektórych zanieczyszczeń, oczekiwanego poziomu pozostałości w roślinach uprawnych, ryzyka skażenia wód podziemnych i zagrożenia dla ptaków, ssaków, organizmów wodnych i organizmów niebędą­ cych przedmiotem zwalczania. Dokonano nowej oceny, którą włączono do dodatkowego sprawozdania oraz do wniosków EFSA dotyczących 1,3-dichloropropenu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 18 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L18 - 41 z 201121.1.2011

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/17/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L18 - 38 z 201121.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/6/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej buprofezyny jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L18 - 34 z 201121.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/5/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej hymeksazolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L18 - 30 z 201121.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/4/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej cykloksydymu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L18 - 27 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 52/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L18 - 25 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L18 - 24 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 50/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach czternastego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L18 - 22 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 49/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2011 r.

 • Dz. U. L18 - 20 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 48/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 31 maja 2011 r.

 • Dz. U. L18 - 18 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 47/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L18 - 16 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 46/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L18 - 14 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 45/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L18 - 10 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 44/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L18 - 8 z 201121.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 43/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L18 - 7 z 201121.1.2011

  Informacja o dacie podpisania Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L18 - 3 z 201121.1.2011

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej ogólnych zasad udziału Ukrainy w programach unijnych

 • Dz. U. L18 - 2 z 201121.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej zasad udziału Ukrainy w programach unijnych

 • Dz. U. L18 - 1 z 201121.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. dotycząca zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej ogólnych zasad udziału Ukrainy w programach unijnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.