Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 53/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 606/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń

Data ogłoszenia:2011-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 3

(3)

(7)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 1.

Niektóre przepisy dotyczące pewnych win likierowych są odrębne wobec wymogów specyfikacji tych win. Należy zmienić te przepisy zgodnie z przedmiotowymi wymo­ gami.

L 19/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2011

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 606/2009. Wytwarzanie wina z winogron zebranych w roku winiar­ skim 2010 już się rozpoczęło. Należy zezwolić na stoso­ wanie nowych praktyk enologicznych od początku roku winiarskiego 2010 w odniesieniu do wszystkich produ­ centów, aby nie doprowadzić do zakłócenia konkurencji między producentami wina. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane z mocą wsteczną od dnia 1 sierpnia 2010 r., początku roku winiarskiego 2010. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ustanowionego na mocy art. 195 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007,


a) w załączniku I A wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia; b) w załączniku I B wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia; c) w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia; d) w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2010 r.

(9)

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 606/2009 wprowadza się następu­ jące zmiany:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

22.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/3

ZAŁĄCZNIK I W załączniku I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009 wprowadza się następujące zmiany: 1) w tabeli wprowadza się następujące zmiany: a) wiersz 10 zastępuje się wierszem w brzmieniu: „10 oczyszczenie przy użyciu jednej lub więcej wymienionych poniżej substancji do zasto­ sowań enologicznych: — żelatyna jadalna, — substancje białkowe pochodzenia roślin­ nego uzyskane z pszenicy lub grochu, — karuk, — kazeina oraz kazeiniany potasu, — albumina jaja kurzego, — glina bentonitowa, — dwutlenek krzemu w postaci żelu lub zawiesiny koloidalnej, — glinka kaolinowa, — kwas garbnikowy, — chitozan pochodzenia grzybowego, — chityna glukanowa pochodzenia grzybo­ wego b) dodaje się wiersze w brzmieniu: „44 45 46 Obróbka za pomocą chitozanu pochodzenia grzybowego Obróbka za pomocą chityny glukanowej pochodzenia grzybowego Zakwaszanie poprzez działanie elektromem­ branowe Na warunkach przewidzianych w dodatku 13 Na warunkach przewidzianych w dodatku 13 Warunki i limity przewidziane w załączniku XVa pkt C i D do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 i w art. 11 i 13 niniejszego rozpo­ rządzenia Na warunkach przewidzianych w dodatku 14 47 Wykorzystanie preparatów enzymatycznych do zastosowań enologicznych do maceracji, oczyszczania, stabilizacji, filtracji i wykrywania prekursorów aromatycznych winogron obecnych w moszczu i winie Nie naruszając przepisów art. 9 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, preparaty enzymatyczne i ich aktywności enzymatyczne (np. pektolaza, metylesteraza pektynowa, poligalakturonaza, hemicelu­ laza, celulaza, betamaltaza i glikozydaza) muszą być zgodne z wymogami dotyczącymi czystości i identyfikacji Międzynarodowego kodeksu praktyk enologicznych opublikowanego przez Międzynarodową Organizację ds. Winorośli i Wina.”; Limit stosowania chitozanu do użytku winiar­ skiego wynosi maksymalnie 100 g/hl. Limit stosowania chityny glukanowej do użytku winiarskiego wynosi maksymalnie 100 g/hl.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 43 z 201122.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 47/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 (  Dz.U. L 18 z 21.1.2011)

 • Dz. U. L19 - 40 z 201122.1.2011

  Decyzja nr 1/2011 Komitetu Mieszanego UE-Szwajcaria z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniająca tabele III i IV lit. b) protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w odniesieniu do przetworzonych produktów rolnych

 • Dz. U. L19 - 34 z 201122.1.2011

  Decyzja nr 1/2010 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca załącznik 1 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób

 • Dz. U. L19 - 20 z 201122.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 179) (1)

 • Dz. U. L19 - 19 z 201122.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/468/UE przewidującą tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 156) (1)

 • Dz. U. L19 - 18 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Polski i jednego zastępcy członka z Polski

 • Dz. U. L19 - 17 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków z Niderlandów i sześciu zastępców członków z Niderlandów

 • Dz. U. L19 - 16 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka ze Słowacji

 • Dz. U. L19 - 15 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i dwóch zastępców członków z Austrii

 • Dz. U. L19 - 13 z 201122.1.2011

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. zezwalająca Francji na stosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L19 - 11 z 201122.1.2011

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L19 - 10 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 17 do dnia 18 stycznia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2011 r.

 • Dz. U. L19 - 8 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 55/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L19 - 7 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 54/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 447/2010 otwierające procedurę przetargową na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w zakresie daty wprowadzenia do miejsca przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.