Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 11

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2011-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 11

22.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/11

DECYZJE

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2011/37/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

do celów prywatnych samochodu będącego przedmiotem najmu lub leasingu przez podatnika na potrzeby swojej działalności gospodarczej nie traktowało jako odpłatnego świadczenia usług. Ten środek upraszczający zlikwidował konieczność ewidencjonowania przez najemcę lub leasin­ gobiorcę kilometrów przejechanych samochodem służ­ bowym w celach prywatnych oraz rozliczania dla każdego samochodu podatku od faktycznej liczby kilo­ metrów przejechanych w celach prywatnych. Według informacji przekazanych przez Zjednoczone Królestwo ograniczenie do 50 % prawa do odliczenia nadal odpowiada rzeczywistości, jeśli chodzi o wykorzystanie pojazdów, których to dotyczy, przez najemcę lub leasingobiorcę do celów działalności gospo­ darczej i celów innych niż związane z działalnością przedsiębiorstwa. Właściwe jest zatem upoważnienie Zjednoczonego Królestwa do stosowania środka w kolejnym ograniczonym czasowo okresie, nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. W przypadku gdy Zjednoczone Królestwo uzna za konieczne przedłużenia stosowania środka na okres po roku 2013, nie później niż do dnia 1 kwietnia 2013 r. wraz z wnioskiem o przedłużenie należy przedłożyć Komisji sprawozdanie zawierające przegląd stosowanego wskaźnika procentowego. W dniu 29 października 2004 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie dyrektywy Rady zmieniającej dyrek­ tywę 77/388/EWG, obecnie dyrektywę 2006/112/WE, obejmujący harmonizację kategorii wydatków, w odniesieniu do których mogą mieć zastosowanie wyjątki od prawa do odliczeń. Zgodnie z tym wnioskiem wyjątki od tego prawa do odliczeń można stosować do pojazdów samochodowych. Przewidziane w niniejszej decyzji środki stanowiące odstępstwo powinny wygasnąć w dniu wejścia w życie tej dyrektywy zmieniającej, jeżeli data jej wejścia w życie będzie wcześniejsza niż data wygaśnięcia określona w niniejszej decyzji. Odstępstwo nie ma wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z podatku od wartości dodanej. Należy zatem 2007/884/WE, odpowiednio zmienić decyzję

W piśmie, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 22 lipca 2010 r., Zjednoczone Królestwo wystąpiło o upoważnienie do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo, w celu dalszego ogra­ niczania prawa do odliczenia przez najemcę lub leasin­ gobiorcę podatku VAT od opłat z tytułu najmu lub leasingu samochodu osobowego, w przypadku gdy taki samochód nie jest wykorzystywany wyłączenie w celach służbowych. Pismem z dnia 12 października 2010 r. Komisja poin­ formowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Zjednoczone Królestwo. Pismem z dnia 15 października 2010 r. Komisja powiadomiła Zjedno­ czone Królestwo o tym, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Decyzją Rady 2007/884/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2) upoważniono Zjednoczone Królestwo do ograniczenia do 50 % prawa najemcy lub leasingobiorcy do odliczania podatku VAT naliczonego od opłat z tytułu najmu lub leasingu samochodu osobowego, w przypadku gdy taki samochód nie jest wykorzysty­ wany wyłącznie w celach służbowych. Zjednoczonemu Królestwu zezwolono również na to, by użytkowania

(5)

(2)

(6)

(3)

(7)

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 346 z 29.12.2007, s. 21.

(8)

L 19/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2011

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

VAT z tytułu najmu lub leasingu pojazdów, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł 1 Artykuł 3 decyzji 2007/884/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Niniejsza decyzja wygasa w dniu wejścia w życie przepisów unijnych określających wydatki związane z pojazdami samo­ chodowymi, które nie dają prawa do pełnego odliczenia podatku VAT, lub w dniu 31 grudnia 2013 r., w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Każdy wniosek o przedłużenie środków przewidzianych w niniejszej decyzji składa się Komisji do dnia 1 kwietnia 2013 r. Do każdego wniosku o przedłużenie tych środków załącza się sprawozdanie, które obejmuje przegląd stosowanego procentowego ograniczenia prawa do odliczenia podatku Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2011 r. W imieniu Rady

Gy. MATOLCSY

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 43 z 201122.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 47/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 (  Dz.U. L 18 z 21.1.2011)

 • Dz. U. L19 - 40 z 201122.1.2011

  Decyzja nr 1/2011 Komitetu Mieszanego UE-Szwajcaria z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniająca tabele III i IV lit. b) protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w odniesieniu do przetworzonych produktów rolnych

 • Dz. U. L19 - 34 z 201122.1.2011

  Decyzja nr 1/2010 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca załącznik 1 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób

 • Dz. U. L19 - 20 z 201122.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 179) (1)

 • Dz. U. L19 - 19 z 201122.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/468/UE przewidującą tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 156) (1)

 • Dz. U. L19 - 18 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Polski i jednego zastępcy członka z Polski

 • Dz. U. L19 - 17 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków z Niderlandów i sześciu zastępców członków z Niderlandów

 • Dz. U. L19 - 16 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka ze Słowacji

 • Dz. U. L19 - 15 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i dwóch zastępców członków z Austrii

 • Dz. U. L19 - 13 z 201122.1.2011

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. zezwalająca Francji na stosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L19 - 10 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 17 do dnia 18 stycznia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2011 r.

 • Dz. U. L19 - 8 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 55/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L19 - 7 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 54/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 447/2010 otwierające procedurę przetargową na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w zakresie daty wprowadzenia do miejsca przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych

 • Dz. U. L19 - 1 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 53/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 606/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.