Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 34

Tytuł:

Decyzja nr 1/2010 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca załącznik 1 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób

Data ogłoszenia:2011-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 34

Strona 1 z 5
L 19/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2011

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2010 KOMITETU DS. TRANSPORTU LĄDOWEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca załącznik 1 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób (2011/45/UE)

KOMITET, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób, w szczególności jej art. 52 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Uchyla się załącznik 1 do umowy i zastępuje się go tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przepisy art. 52 ust. 4 tiret pierwsze umowy stanowią, iż wspólny komitet przyjmuje decyzje zmieniające załącznik 1. Załącznik 1 został ostatnio zmieniony decyzją 1/2009 wspólnego komitetu z dnia 17 czerwca 2009 r. Przyjęto nowe akty prawne Unii Europejskiej w obszarach objętych umową. Należy zatem zmienić załącznik 1w celu uwzględnienia zmian w odpowiednich aktach prawodawstwa unijnego,

(2)

Sporządzono w Bernie dnia 22 grudnia 2010 r.

(3)

Peter FÜGLISTALER

Enrico GRILLO PASQUARELLI

Przewodniczący

Szef Delegatury Unii Europejskiej

22.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/35

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK 1 POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE Zgodnie z art. 52 ust. 6 niniejszej umowy Szwajcaria stosuje przepisy prawne równoważne z wymienionymi poniżej: Odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego SEKCJA I – DOSTĘP DO ZAWODU — Dyrektywa Rady 96/26/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, mająca na celu ułatwienie tym przewoźnikom korzys­ tania z prawa swobody przedsiębiorczości w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego (Dz.U. L 124 z 23.5.1996, s. 1) ostatnio zmieniona dyrektywą 98/76/WE (Dz.U. L 277 z 14.10.1998, s. 17). SEKCJA 2 – NORMY SOCJALNE — Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8) ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 68/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 3). — Rozporządzenie (WE) nr 484/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporzą­ dzenia Rady (EWG) nr 881/92 i (EWG) nr 3118/93 w celu wprowadzenia zaświadczeń dla kierowców (Dz.U. L 76 z 19.3.2002, s. 1). Do celów niniejszej umowy: a) zastosowanie ma wyłącznie art. 1 rozporządzenia (WE) nr 484/2002; b) Wspólnota Europejska i Konfederacja Szwajcarska zwalniają z obowiązku posiadania zaświadczenia dla kierowcy obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej i państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego; c) Konfederacja Szwajcarska zwolni z obowiązku posiadania zaświadczenia dla kierowcy obywateli państw innych niż państwa wymienione w lit. b) jedynie po uprzedniej konsultacji ze Wspólnotą Europejską i po uzyskaniu jej zgody. — Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 4). — Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 43 z 201122.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 47/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 (  Dz.U. L 18 z 21.1.2011)

 • Dz. U. L19 - 40 z 201122.1.2011

  Decyzja nr 1/2011 Komitetu Mieszanego UE-Szwajcaria z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniająca tabele III i IV lit. b) protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w odniesieniu do przetworzonych produktów rolnych

 • Dz. U. L19 - 20 z 201122.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 179) (1)

 • Dz. U. L19 - 19 z 201122.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/468/UE przewidującą tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 156) (1)

 • Dz. U. L19 - 18 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Polski i jednego zastępcy członka z Polski

 • Dz. U. L19 - 17 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków z Niderlandów i sześciu zastępców członków z Niderlandów

 • Dz. U. L19 - 16 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka ze Słowacji

 • Dz. U. L19 - 15 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i dwóch zastępców członków z Austrii

 • Dz. U. L19 - 13 z 201122.1.2011

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. zezwalająca Francji na stosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L19 - 11 z 201122.1.2011

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L19 - 10 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 17 do dnia 18 stycznia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2011 r.

 • Dz. U. L19 - 8 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 55/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L19 - 7 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 54/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 447/2010 otwierające procedurę przetargową na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w zakresie daty wprowadzenia do miejsca przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych

 • Dz. U. L19 - 1 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 53/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 606/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.