Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 40

Tytuł:

Decyzja nr 1/2011 Komitetu Mieszanego UE-Szwajcaria z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniająca tabele III i IV lit. b) protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w odniesieniu do przetworzonych produktów rolnych

Data ogłoszenia:2011-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 40

L 19/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2011

DECYZJA NR 1/2011 KOMITETU MIESZANEGO UE-SZWAJCARIA z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniająca tabele III i IV lit. b) protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w odniesieniu do przetworzonych produktów rolnych (2011/46/UE)

KOMITET MIESZANY, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospo­ darczą a Konfederacją Szwajcarską podpisaną w Brukseli w dniu 22 lipca 1972 r. (1), zwaną dalej „Umową”, zmienioną umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwaj­ carską, która zmieniła Umowę w zakresie przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych (2), podpi­ saną w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r., oraz jej protokół 2, w szczególności art. 7 tego protokołu, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Do protokołu 2 wprowadza się następujące zmiany: a) tabelę III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji. b) tabelę IV lit. b) zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lutego 2011 r.

W celu wykonania postanowień protokołu 2 do Umowy ustalono krajowe ceny referencyjne dla Umawiających się Stron. Na rynkach wewnętrznych Umawiających się Stron zmie­ niły się ceny rzeczywiste w odniesieniu do surowców, do których stosuje się środki kompensacji cen. Należy zatem odpowiednio uaktualnić ceny referencyjne oraz kwoty wymienione w tabelach III i IV lit. b) protokołu 2,

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 14 stycznia 2011 r. W imieniu Komitetu Mieszanego

M. O'SULLIVAN

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 189. (2) Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 19.

22.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/41

ZAŁĄCZNIK I „TABELA III Wewnętrzne ceny odniesienia w UE i w Szwajcarii

Artykuł 4 ust. 1 stosowany po stronie Szwajcarii Różnica między ceną odniesienia Szwajcaria/UE CHF za 100 kg netto Artykuł 3 ust. 3 stosowany po stronie UE Różnica między ceną referencyjną Szwajcaria/UE EUR za 100 kg netto

Surowiec rolny

Krajowa cena odniesienia Szwajcarii

Wewnętrzna cena odniesienia UE

CHF za 100 kg netto

CHF za 100 kg netto

Pszenica zwyczajna Pszenica durum Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwyczajnej Mleko pełne w proszku Mleko odtłuszczone w proszku Masło Cukier biały Jaja Ziemniaki świeże Tłuszcz roślinny

48,05 — 41,45 — — 97,00 611,55 428,95 1 055,15 — — 43,20 —

28,20 — 27,40 — — 54,50 362,40 297,60 480,10 — — 28,60 —

19,85 1,20 14,05 — — 42,50 249,15 131,35 575,05 — 38,00 14,60 170,00

0,00 0,00 0,00 — — 0,00 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 0,00”

L 19/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2011

ZAŁĄCZNIK II „TABELA IV b) Kwoty podstawowe dla surowców rolnych uwzględnione przy obliczaniu składników rolnych:

Artykuł 3 ust. 2 zastosowany po stronie Szwajcarii Stosowana kwota podstawowa CHF za 100 kg netto Artykuł 4 ust. 2 stosowany po stronie UE Stosowana kwota podstawowa EUR za 100 kg netto

Surowiec rolny

Pszenica zwyczajna Pszenica durum Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwyczajnej Mleko pełne w proszku Mleko odtłuszczone w proszku Masło Cukier biały Jaja Ziemniaki świeże Tłuszcz roślinny

17,00 1,00 12,00 — — 36,00 212,00 112,00 489,00 — 32,00 12,00 145,00

0,00 0,00 0,00 — — 0,00 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 0,00”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 19 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 43 z 201122.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 47/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 (  Dz.U. L 18 z 21.1.2011)

 • Dz. U. L19 - 34 z 201122.1.2011

  Decyzja nr 1/2010 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca załącznik 1 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób

 • Dz. U. L19 - 20 z 201122.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 179) (1)

 • Dz. U. L19 - 19 z 201122.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/468/UE przewidującą tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 156) (1)

 • Dz. U. L19 - 18 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Polski i jednego zastępcy członka z Polski

 • Dz. U. L19 - 17 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków z Niderlandów i sześciu zastępców członków z Niderlandów

 • Dz. U. L19 - 16 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka ze Słowacji

 • Dz. U. L19 - 15 z 201122.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i dwóch zastępców członków z Austrii

 • Dz. U. L19 - 13 z 201122.1.2011

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. zezwalająca Francji na stosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L19 - 11 z 201122.1.2011

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L19 - 10 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 17 do dnia 18 stycznia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2011 r.

 • Dz. U. L19 - 8 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 55/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L19 - 7 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 54/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 447/2010 otwierające procedurę przetargową na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w zakresie daty wprowadzenia do miejsca przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych

 • Dz. U. L19 - 1 z 201122.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 53/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 606/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.