Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 20 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

Data ogłoszenia:2011-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 20 POZ 1

Strona 1 z 76
22.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/1

I

(Akty ustawodawcze)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr  6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

(2011/16/UE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i art. 314 ust. 9, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, ostatecznie przyjęty w dniu 17 grudnia 2009 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dys­ cypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na 2010 r., który Komisja sporządziła w dniu 17 czerwca 2010 r., uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2010, przyjęte przez Radę w dniu 13 września 2010 r., uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 20 października 2010 r.,


(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2)  Dz.U. L 64 z 12.3.2010. (3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 20/2

STWIERDZA:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2011

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 20 października 2010 r.

J. BUZEK

Przewodniczący

22.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR  6  UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY  2010

TREŚĆ

Strona

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja II: Rada Europejska i Rada 5

— Personel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja III: Komisja

— Dochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii . . . . . . . . . . . . . . . . . — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł XX: Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 19: Stosunki zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 26: Administracja Komisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Personel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja X: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

6 7

8 9 12 15 37 43 56 57

— Środki własne  .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 20 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.