Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 21 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do cukru z Antyli Holenderskich (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 140)

Data ogłoszenia:2011-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 21 POZ 3

Strona 1 z 3
25.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/3

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do cukru z Antyli Holenderskich (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 140) (2011/47/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamor­ skich ze Wspólnotą Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (1), w szczególności art. 37 załącznika III do tej decyzji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

dostarczyły dodatkowe informacje. Wniosek dotyczy rocznej ilości 7 000 ton produktów cukrowniczych pochodzących z państw trzecich oraz przetworzonych w Antylach Holenderskich w celu wywozu do Unii.

(5)

Załącznik III do decyzji 2001/822/WE odnosi się do definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej. Artykuł 37 tego załącznika stanowi, że odstępstwa od reguł pochodzenia można przyjąć, jeżeli uzasadnia je rozwój istniejących gałęzi przemysłu lub tworzenie nowych gałęzi w danym kraju bądź na danym terytorium. Decyzją Komisji 2009/699/WE (2) odrzucono wniosek złożony w 2009 r. dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania poprzedniego odstępstwa, natomiast przyznano nowe odstępstwo na ilości, w odniesieniu do których Antyle Holenderskie otrzymały pozwolenia na przywóz cukru na rok 2009 i 2010. Zgodnie z kwartalnymi zestawieniami ilości przesłanymi Komisji przez właściwe organy Antyli Holenderskich, dotyczącymi ilości wykorzystanych na mocy decyzji 2009/699/WE, wykorzystanie przyznanego na 2010 r. odstępstwa w wysokości 7 000 ton kształtuje się na poziomie około 2 500 ton w roku bieżącym. Dnia 24 sierpnia 2010 r. Niderlandy wystąpiły, w imieniu Antyli Holenderskich, o nowe odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w załączniku III do decyzji 2001/822/WE, na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., tj. do daty wygaś­ nięcia decyzji 2001/822/WE. W dniach 8 września 2010 r. i 11 października 2010 r. Antyle Holenderskie

Wniosek dotyczący nowego odstępstwa dotyczy dopusz­ czenia przeznaczenia cukru surowego pochodzącego z państw trzecich do aromatyzowania, barwienia, mielenia oraz przetwarzania na cukier w kostkach w Antylach Holenderskich i przyznania mu pochodzenia KTZ (krajów i terytoriów zamorskich). Ponadto Antyle Holenderskie wnioskują, by roczne kwoty na lata 2011, 2012 oraz 2013, dla których kumulacja AKP/EU-KTZ może być tymczasowo dozwolona na mocy art. 6 załącznika III do decyzji 2001/822/WE, zostały ustalone na poziomie 7 000 ton.

(6)

(2)

(3)

Wniosek dotyczący nowego odstępstwa opiera się na wymogach jakości, zgodnie z którymi cukier AKP z regionu Karaibów nie spełnia kryteriów produkcji cukru wysokiej jakości przeznaczonego dla konsu­ mentów we Wspólnocie, oraz na wymogach dostępności, ponieważ ze względów klimatycznych mogą występować niedobory cukru AKP z regionu Karaibów. Ponadto kraje AKP wciąż zwiększają eksport produkowanego cukru bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych i Unii. Po wtóre, w Unii nie produkuje się surowego cukru trzcino­ wego używanego do wytwarzania produktu końcowego. Jest zatem uzasadnione, aby Antyle Holenderskie zaopatrywały się w surowy cukier w sąsiadujących z nimi krajach trzecich, które nie należą do AKP, KTZ ani do Unii.

(7)

(4)

(1) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1. (2) Dz.U. L 239 z 10.9.2009, s. 55.

W ramach przedłożonych dodatkowych informacji Niderlandy zaznaczyły, iż przemysł cukrowniczy w Antylach Holenderskich, który powinien uzyskać korzyści z wnioskowanego odstępstwa, zmierza do dywersyfikacji swoich produktów poprzez wprowadzenie produkcji mieszanin oraz „ekocukru”, przeznaczonych na wyraźnie odmienne rynki niż produkty cukrownicze, których dotyczy wnioskowane odstępstwo. Postępy wspomnianej dywersyfikacji są nadal niewystarczające ze względu na brak kapitału na inwestycje konieczne do dalszej dywersyfikacji asortymentu, dlatego też wnio­ skowane odstępstwo jest niezbędne do akumulacji środków finansowych na cele dywersyfikacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 21 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L21 - 8 z 201125.1.2011

    Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (  Dz.U. L 348 z 31.12.2010)

  • Dz. U. L21 - 6 z 201125.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2011 r. dotycząca wprowadzania do obrotu we francuskich departamentach zamorskich produktów biobójczych zawierających temefos, przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 167)

  • Dz. U. L21 - 1 z 201125.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 58/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.